Huwebes, Agosto 4, 2016

Teaching Log: Araling Panlipunan Grade 7-6

Bilang ng Araw:3-4                                         
Saklaw na Petsa:August 1-5, 2016

Pamantayang PangnilalamanLubos na nalalaman at mauunawaan ang yamang tao ng Asya
Pamantayang Pangkasanayan
A. Naipapaliwanag ang yaman tao ng Asya;
B. Napahahalagahan ang ambag nito sa bansa; at
C. Nababalangkas ang bahagdan ng dami ng populasyon ng bawat bansa. 

I. Nilalaman
A. Markahan1 ; Unang Markahan
   Aralin: ; Yamang Tao ng Asya

B. Sanggunian
Grade 7 Learner's Module (LM): Pp. 70-85
Iba pang sanggunianInternet/google/old Asian History books

C. Mga kagamitang PanturoWorld Map, Visual Aids, module

II. Pamamaraan
A. Alamin / Paghahanda
     - Panimulang GawainDaily routine, attendance, balitaan
     - Journal Logging“Ang Aking Solusyon sa Mabilis na Paglaki ng Populasyon ng aking Bansa”
     - Gawaing BahayIpaliwanag at sagutin ang mga sumusunod:
1. Populasyon
2. Population Growth Rate
3. Life Expectancy
4. Gross Domestic Product (GDP)
5. GDP per capita
6. Unemployment Rate
7. Migrasyon
8. Responsible Parenthood
9. Reproductive Health Law
10. Ano ang Yamang Tao?
11. Ano ang kahalagahan ng Yamang Tao sa isang Bansa?

Pangkatan!

G1-Task Card 1, G2-Task Card 2, G3-Task Card 3, G4-Task Card 4, G5-Task Card 5

B. Simulan / Paunlarin / Linangin
Balik-aralEtnolingguwistiko, halimbawa
- PagbabalangkasBahagdan ng populasyon ng bawat bansa sa Asya
- Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LMPp. 74-75
- Pagtalakay sa Aralin:

  a. Gawain
Talakayan!
1.Populasyon
2.Population Growth Rate
3.Life Expectancy
4.Gross Domestic Product (GDP)
5.GDP per capita
6.Unemployment Rate
7. Migrasyon
8.Responsible Parenthood
9.Reproductive Health Law

  b. Mga pamprosesong Tanong:
10. Ano ang Yamang Tao?
11. Ano ang kahalagahan ng Yamang Tao sa isang Bansa

C. Pagnilayan at Unawain
-Balik-aralPresentasyon ng bawat grupo
-Pagbabalangkas (pwede ang graphic organizer)Bahagdan ng marami at kaunting populasyon.. kasama ang edad nito
-Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM: Pp. 80
-One child policy sa China
-Quality Family 2015 ng Indonesia
-Pagtalakay sa Aralin:
 a. Gawain
Tanong at Sagot:
1. Ano kaya ang implikasyon ng one child policy ng China?
2. Ipaliwanag ang quality family 2015 ng Indonesia. 
3. Ano kaya ang maganda at hindi magandang dulot nito?
4. Sa inyong Pamilya, ipaliwanag ang kalagayan, kagustuhan at pangangailangan.

D. Gawin / Ilipat / Ebalawasyon: Yamang tao ng Asya, populasyon at iba pa

III. Takdang Aralin
One whole
1. Alamin ang mga dahilan ng paglaki ng populasyon.
2. Isa-isahin ang mga kahalagahan ng yamang tao sa isang bansa
3. Ibigay ang mga epekto ng paglaki ng populasyon
4. Alamin ang mga solusyon ng pamahalaan sa paglaki ng populasyon.
5. Ano ang contraceptives?
6. Bakit mahalaga ang kalusugan sa bawat tao?
                                
Sanggunian:
Grade 7 Learner's Module (LM)Pp. 70-85
Iba pang sanggunian> Google, youtube, internet, Asian History Books

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento