Biyernes, Hunyo 17, 2016

Teaching Log: Araling Panlipunan Grade 7

Bilang ng Araw:3-4                                         
Saklaw na Petsa:June 13-17

Pamantayang Pangnilalaman:
Nakakalikha ng alituntunin at kapaligirang nakatutulong sa pag-aaral     
                     
Pamantayang Pangkasanayan:
Nalalaman ang kahandaan ng mga mag-aaral para sa isang taong pag-aaral;
Naibibigay ang mga alituntunin at pangangailangan na dapat tupdin ng mga mag-aaral; at
Nabibigyang oryentasyon ang mga mag-aaral sa k-12
I. Nilalaman:

A. Markahan:___I__;Unang Bahagi                          
Aralin:_____;Oryentasyon

B. Sanggunian:

          Grade 7 Learner's Module (LM) pp._____
          Grade 7 Teaching Guide (TG) pp._______
          Iba pang sanggunian:Last year lesson plan

C. Mga kagamitang Panturo: Chalk, Test Papers

II. Pamamaraan:

A. Alamin (Know) (Explore)

     - Panimulang Gawain (Daily Routine, Acquaintance, etc..)
  *needs/demand (notebook, journal and newsnotebook, asian map, self-assessment tool)
*grading system (attendance 10, journal/news 20, notebook 10, recitation 10, quizzes 10,
project/exam 40)
*activity (1/4, name, age, address, parents, parents occupation)
*groupings (5-6 groups)

     - Journal Logging (Inaasahan sa guro sa araling panlipunan VII)
     - Gawaing Bahay (ESSAY: Ang gagawin ko bilang estudyante ngayong Grade VII)

B. Paunlarin / Linangin (Process) (Firm-up)

     - Balik-aral (ang gagawin ko bilang estudyante ngayong grade VII)
     - Pagtalakay sa Aralin: (talakayan tungkol sa gawi ng estudyante at kinalaman nito sa lipunan)
C. Pagnilayan at Unawain (Reflect and Understand) (Deepen)

     -Balik-aral (aktibidad kahapon)
     -Pagtalakay sa Aralin: PRETEST

D. Gawin / Ilipat (Transfer)
- Pagkuha ng Test Result at Frequency of Correct response

III. Takdang Aralin / Gawaing Bahay
Aralin:___1__ Gawain:___1__
Sanggunian:
   Grade 7 Learner's Module (LM) pp._______
           Grade 7 Teaching Guide (TG) pp._______
           Iba pang sanggunian:google/youtube
I. Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod:
1. Ano ang Asya?
2. Ibigay ang ilang katangian ng Asya
3. Ano ang kahalagahan ng Asya sa daigdig?
4. Journal: Ang Asya at Ako!
5. Napapanahong mga balita (kahit lima)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento