Miyerkules, Enero 23, 2013

PROYEKTO SA IKAAPAT NA MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN IV


ARALIN 25: SEKTOR NG AGRIKULTURA

1. ANU-ANO ANG SUBSEKTOR NA BUMUBUO SA AGRIKULTURA?
2. ANU-ANO ANG KAHALAGAHAN NG SEKTOR NG AGRIKULTURA SA MGA PILIPINO?
3. ANO ANG KALAGAYAN NG MARAMING MAGSASAKA SA PILIPINAS SA KASALUKUYAN? MAAYOS O MASAMA BA ITO?
4. ANO ANG LAND-USE CONVERSION? MAGBIGAY NG HALIMBAWA NITO.
5. BAKIT ITINUTURING NA MALAKING PROBLEMA NG MGA MAGSASAKA ANG ISYU NG MONOPOLYO SA PAGMAMAY-ARI NG LUPA?
6. SA IYONG PALAGAY, ANONG MGA PROGRAMA AT PROYEKTO PA ANG MAAARING ILUNSAD NG GOBYERNO UPANG HIGIT NA MAPATATAG ANG SEKTOR NG AGRIKULTURA?

PAGPAPAHALAGA

1. IPAGPALAGAY NA IKAW AY ISANG KALIHIM NG AGRIKULTURA AT NAATASANG MAGLUNSAD NG PROGRAMANG PANGKAUNLARAN PARA SA MGA MAGSASAKA. ANG IYONG DILEMMA AY KUNG IPAPATUPAD MO ANG PAMAMAHAGI NG MGA HIGH-YIELDING VARIETY OF RICE KAHIT NA ALAM MONG ANG PAGTATANIM NITO AY MAY EPEKTO SA KALIKASAN. LAKIPAN NG NASALIKSIK NA DATOS ANG INYONG KASAGUTAN.

TALAKAYAN

1. ANO ANG KAHALAGAHAN NG SEKTOR NG AGRIKULTURA SA EKONOMIYA NG BANSA?
2. ANU-ANO ANG SUBSEKTOR NA BUMUBUO SA SEKTOR NG AGRIKULTURA?
3. PAANO NAKAKAAPEKTO ANG MATAAS NA GASTUSIN SA PRODUKTIBIDAD NG MGA MAGSASAKA?
4. PAANO PINALALALA NG HINDI PANTAY NA SISTEMA NG PANDAIGDIGANG KALAKALAN ANG KAHIRAPAN NG MGA MAGSASAKA SA BANSA?
5. ANO ANG ITINATADHANA NG CARP?
6. ANU-ANO ANG PANANAW UKOL SA IMPLEMENTASYON NG CARP?

ARALIN 26: PANGISDAAN AT PAGGUGUBAT

1. ANO ANG KAHALAGAHAN NG PANGISDAAN SA LIPUNAN AT EKONOMIYA NG BANSA?
2. ANO ANG TATLONG SUBSEKTOR NG PANGISDAAN?
3. ANU-ANO ANG PAKINABANG SA SUBSEKTOR NA AQUACULTURE?
4. GAANO KAHALAGA ANG PAGTATAGUYOD NG MGA PROGRAMANG PANGKAGUBATAN?

PAGPAPAHALAGA

1. SINASABING MAHIRAP PAGSABAYIN ANG KAUNLARANG PANGKABUHAYAN AT PANGANGALAGA SA KAPALIGIRAN. ANG WALANG HABAS NA PAGPUTOL NG PUNO SA KAGUBATAN AY KATUMBAS NG MALAKING SALAPING DULOT NITO SA KABUHAYAN NG MGA TAONG UMAASA RITO. BILANG MAPANURING ESDTUDYANTE, ANONG PROGRAMANG PANGKABUHAYAN ANG DAPAT ILUNSAD NG PAMAHALAAN NA MAY KATIYAKANG ANG KAPALIGIRAN AY HINDI MAPIPINSALA AT ANG BALANSE NG KALIKASAN AY MATATAGUYOD?

TALAKAYAN

1. ANO ANG TATLONG SUBSEKTOR NA BUMUBUO SA SEKTOR NG PANGISDAAN? ANO ANG KATANGIAN NG BAWAT ISA?
2. ANO ANG KAHALAGAHAN NG SEKTOR NG PANGISDAAN SA EKONOMIYA NG BANSA?
3. ANO ANG PROBLEMANG KINAKARAP NG MGA MUNISIPAL NA MANGINGISDA?
4. ANO ANG EPEKTO NG PAGKASIRA NG KALIKASAN SA PRODUKTIBIDAD NG SEKTOR NG PAMPANGISDAAN?
5. ANO ANG KAHALAGAHAN NG SEKTOR NG PAGGUGUBAT SA EKONOMIYA NG BANSA?
6. SANG-AYON KA BA O HINDI SA TOTAL LOG BAN?

ARALIN 27: PAPEL NG SEKTOR NG INDUSTRIYA SA KAUNLARAN

1. ANO ANG INDUSTRIYALISASYON? ISA-ISAHIN ANG MGA KATANGIAN NG MGA BANSANG NASA YUGTONG INDUSTRIYALISASYON.
2. SANG-AYON KA BA NA ANG KAUNLARAN AY NAKAKAMIT LAMANG NG BANSANG INDUSTRIYALISADO? PANGATUWIRANAN.
3. ANU-ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON?
4. BAKIT MAHALAGA ANG MATAAS NA ANTAS NG KASANAYAN NG YAMANG TAO SA EKONOMIYA NG ISANG BANSA?
5. ANO ANG BAHAGING GINAGAMPANAN NG PAGKAKAROON NG ISANG MAUNLAD NA KASANAYAN NG MGA NASA SEKTOR NG INDUSTRIYA SA GALAW O TAKBO NITO? ANO ANG EPEKTO NITO SA EKONOMIYA?

PAGPAPAHALAGA

1. MASASABI BANG TAGUMPAY ANG MGA PROGRAMANG INILUNSAD NG PAMAHALAAN TUNGO SA PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT. ANONG HAKBANGIN ANG DAPAT GAWIN NG PAMAHALAAN UPANG MAISULONG ANG LAYUNING ITO?

TALAKAYAN

1. ANO ANG ISINASAAD NG TEORYA NG MODERNISASYON? MAY NAKIKITA KA BANG PAGKILING DITO ANG MGA PATAKARANG PANG-EKONOMIYA NG PILIPINAS?
2. ANU-ANO ANG IBA PANG TERMINONG GINAGAMIT PARA TUKUYIN ANG MAYAYAMAN AT MAHIHIRAP NA BANSA SA DAIGDIG?
3. ANU-ANO ANG BUMBUBUO SA SEKTOR NG INDUSTRIYA?
4. ANO ANG MAHALAGANG PAPEL NG SEKTOR NG INDUSTRIYA SA EKONOMIYA NG BANSA?
5. BAKIT MAHALAGA ANG MGA SMALL AND MEDIUM SCALE INDUSTRY (SMI) SA PAGLABAN SA KAHIRAPAN?
6. BAKIT MAHALAGA ANG HEAVY INDUSTRY SA LAYUNIN NG BANSANG MAKAPAG-INDUSTRIYALISA?
7. ANO ANG IBIG SABIHIN NG PAGIGING ISANG INDUSTRIYALISADONG BANSA?
8. MAITUTURING BANG MAUNLAD ANG SEKTOR NG INDUSTRIYA NG PILIPINAS?
9. PAANO NAKATUTULONG ANG PILIPINAS AT IBA PANG PAPAUNLAD NA BANSA SA PANDAIGDIGANG EKONOMIYA?

ARALIN 28: UGNAYAN NG SEKTOR NG AGRIKULTURA AT INDUSTRIYA

1. ANO ANG IBIG SABIHIN NG APPROPRIATE TECHNOLOGY?
2. ANO ANG KARANIWANG MGA DAHILAN KUNG BAKIT NAPIPILITANG MAKIPAGSAPALARAN ANG MGA TAGANAYON SA KALUNSURAN?
3. ANO ANG IBIG SABIHIN NG REVENUE STREAMS?
4. BAKIT MAHALAGA PARA SA PAMAHALAAN ANG PAGBIBIGAY-PANSIN SA REVENUE STREAMS?
5. ANO ANG INAASAHANG MABUTING HATID NG LIBERALISASYON NG KALAKALANG PAGTITINGI?
6. ANO ANG BENTAHE NG PILIPINAS KUMPARA SA IBANG BANSA SA PAGSULONG NITO NG PROGRAMANG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON?
7. PAANO TINUTULUNGAN NG PAMAHALAAN ANG PAGPAPAUNLAD SA SEKTOR NG INDUSTRIYA?

PAGPAPAHALAGA

1. NANINIWALA KABA NA ANG PILIPINAS AY HINDI PA HANDA SA ANTAS  NG INDUSTRIYALISASYON?
2. SA  IYONG PALAGAY, ANONG INDUSTRIYA ANG DAPAT BIGYAN-PANSIN NG PAMAHALAAN UPANG MAGING MAUNLAD?

TALAKAYAN

1. MAGBIGAY NG HALIMBAWA KUNG PAANO NAKIKINABANG ANG SEKTOR NG INDUSTRIYA AT SEKTOR NG AGRIKULTURA SA ISA'T ISA.
2. BAKIT MAHALAGA ANG APPROPRIATE TECHNOLOGY?
3. BAKIT NAPIPILITAN ANG MGA MAGSASAKA NA LISANIN ANG PAGTATANIM BILANG HANAPBUHAY?
4. BAKIT MAHALAGA ANG PATAKARANG INDUSTRIYAL SA EKONOMIYA NG ISANG BANSA?
5. ANO ANG OPINYON MO TUNGKOL SA PAGKILING SA BALANGKAS NG GLOBALISASYON NG MGA PATAKARANG INDUSTRIYAL NG BANSA?
6. ANU-ANO ANG BENTAHE NG PILIPINAS BILANG INVESTMENT DESTINATION? SUMASANG-AYON KA BA SA MGA ITO? PAANO MATITIYAK NA HINDI MAGMAMALABIS ANG IBANG BANSA SA EKONOMIYA NG PILIPINAS?
7. PAANO MAPANANATILI NG PAMAHALAAN ANG BENTAHENG ITO NG BANSA?
8. ANO ANG IBIG SABIHIN NG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON?
9. BAKIT MAHALAGA ANG MATAAS NA ANTAS NG TEKNOLOHIYA SA PAGLULUNSAD NG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON?
10. ANO ANG DEVELOPMENT MODEL? BAKIT ITO MAHALAGA SA PAGSASAKATUPARAN NG ISANG BANSA NA UMUUNLAD?
11. ANU-ANO ANG HALIMBAWA NG MGA TEKNOLOHIYA NA NABUO NG MGA PILIPINO?
12. BAKIT KAILANGANG MAY KAHANDAAN ANG BANSA SA PAGGAMIT NG MAKABAGONG TEKNOLOHIYA?
13. ANU-ANONG AHENSIYA ANG TUMUTULONG SA SEKTOR NG INDUSTRIYA?
14. PAANO ITINATAAS NG MGA AHENSIYA ANG KALIDAD NG MGA INDUSTRIYA?

ARALIN 29: PAMPUBLIKONG KORPORASYON

1. ANO ANG PAKINABANG NA DULOT NG GOCC SA PAMAHALAAN AT SA MAMAMAYAN?
2. ANU-ANO ANG MGA DAHILAN NG PAMAHALAAN SA PAGSASAKATUPARAN NG ABOLISYON NG PAMPUBLIKONG KORPORASYON?
3. ALIN SA MGA BENEPISYO NG PAGSASAPRIBADO NG PAMPUBLIKONG KORPORASYON ANG NAKATUTULONG SA PAMBANSANG KAUNLARAN?

PAGPAPAHALAGA

1. PANGATUWIRANAN: DAPAT BANG PANGASIWAAN NG PAMAHALAAN ANG MGA KORPORASYON AT INDUSTRIYA SA BANSA?

TALAKAYAN

1. ANO ANG PAMPUBLIKONG KORPORASYON?
2. MAGBIGAY NG HALIMBAWA NG PAMPUBLIKONG KORPORASYON SA PILIPINAS.
3. IPALIWANAG KUNG BAKIT MAHALAGA SA MGA PAPAUNLAD NA BANSA ANG MGA PAMPUBLIKONG KORPORASYON.
4. ANU-ANO ANG SANHI NG PAGKALUGI NG PAMPUBLIKONG KORPORASYON BATAY SA KARANASAN NG PILIPINAS?
5. BAKIT TINUTUTULAN NG MGA MAGSASAKA ANG MUNGKAHING ISAPRIBADO ANG NATIONAL FOOD AUTHORITY? ANO ANG OPINYON MO TUNGKOL DITO?
6. ANO ANG NASYONALISASYON NG MGA KORPORASYON O NEGOSYO? PAANO ITO NAIIBA SA PAGSASAPRIBADO NG MGA PAMPUBLIKONG KORPORASYON?
7. MAGBIGAY NG ILANG PAMPUBLIKONG KORPORASYON NA SUMASAILALIM SA PAGSASAPRIBADO.
8. BAKIT ISINASAGAWA ANG PAGSASAPRIBADO NG MGA KOMPANYA NG PAMAHALAAN?

ARALIN 30: SEKTOR NG PAGLILINGKOD

1. ANU-ANO ANG KABILANG SA SEKTOR NG PAGLILINGKOD?
2. ANU-ANO ANG DAHILAN NG PAGLAGO NG SUBSEKTOR NG TELEKOMUNIKASYON?

PAGPAPAHALAGA

1. ANO ANG PINAKATAMPOK NG KATANGIAN NG PILIPINO NA NAGPAPAKILALA SA KANYA SA BUONG MUNDO?

TALAKAYAN

1. ANU-ANO ANG BUMUBUO SA SEKTOR NG PAGLILINGKOD?
2. ANU-ANO ANG DAHILAN NG PAGLAGO NG SUBSEKTOR NG TELEKOMUNIKASYON?
3. MAITUTURING BANG INDIKASYON NG KAUNLARAN ANG MALAKING BILANG NG SEKTOR NG PAGLILINGKOD? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.
4. ANO ANG MASAMANG EPEKTO NG BRAIN DRAIN SA BANSA?
5. ANO ANG BUSINESS PROCESS OUTSOURCING?
6. ANU-ANO ANG BENTAHE NG PILIPINAS SA LARANGAN NG BUSINESS PROCESS OUTSOURCING?
7. ANONG MGA KATANGIAN NG MGA MANGGAGAWANG PILIPINO ANG KINIKILALA NG MGA DAYUHANG MAMUMUHUNAN?
8. SA IYONG PALAGAY, PAANO MAGIGING KAPAKI-PAKINABANG PARA SA PAMBANSANG EKONOMIYA ANG PAGKILALANG ITO NG MGA DAYUHAN SA MGA MANGGAGAWANG PILIPINO?
9. BAKIT MAHALAGA ANG SEKTOR NG PAGLILINGKOD? ANU-ANO ANG BUMUBUO SA SEKTOR NG PAGLILINGKOD?

ARALIN 31: IMPORMAL NA SEKTOR

1. ANO ANG IBIG SABIHIN NG IMPORMAL NA SEKTOR?
2. ANU-ANONG TRABAHO ANG NAPAPABILANG SA IMPORMAL NA SEKTOR?
3. SA IYONG PALAGAY, NAKABUBUTI BA SA ISANG EKONOMIYA ANG SOBRANG PAGHIHIGPIT NG PAMAHALAAN SA PAGPAPATUPAD NG REGULASYON?
4. ANO PANG MGA TRABAHO ANG NAKIKITA SA ARAW-ARAW NA MAITUTURING NA KABILANG SA IMPORMAL NA SEKTOR?

PAGPAPAHALAGA

1. ANO ANG IYONG NADARAMA KAPAG NAKIKITA MO ANG MGA SIDEWALK VENDOR NA HINAHABOL NG MGA PULIS?
2. ANO SA IYONG PALAGAY ANG DAPAT BIGYANG-PANSIN UPANG MABAWASAN ANG MGA PUMUPUNTA SA IMPORMAL NA SEKTOR?

TALAKAYAN

1. ANO ANG KATANGIAN NG IMPORMAL NA SEKTOR?
2. MAITUTURING BANG PROBLEMANG PANLIPINAN ANG PAGLAGANAP NG IMPORMAL NA SEKTOR?
3. ANU-ANO ANG PANANAW TUNGKOL SA PAGLAGANAP NG IMPORMAL NA SEKTOR?
4. MAGBIGAY NG HALIMBAWA NG UNDERGROUND ECONOMY?
5. ANU-ANO ANG DAHILAN NG MGA KABILANG SA IMPORMAL NA SEKTOR SA PAGPASOK SA GANITONG LINYA SA HANAPBUHAY?
6. ANU-ANO ANG KAHALAGAHAN NG IMPORMAL NA SEKTOR?
7. SUMASANG-AYON KA BA NA MAY MAHALAGANG PAPEL ANG IMPORMAL NA SEKTOR SA LIPUNAN AT EKONOMIYA?
8. SAPAT BA ANG REGULASYON NG PAMAHALAAN UPANG LABANAN ANG MGA ILEGAL NBA GAWAIN SA BANSA?
9. ANO ANG DAHILAN NG PAGLAGANAP NG UNDERGROUND ECONOMY SA BANSA?
10. ANU-ANO ANG MASAMANG EPEKTO ANG IMPORMAL NA SEKTOR?
11. ANU-ANO ANG MAAARING MAGING MASAMANG EPEKTO NG KAKULANGAN O KAWALAN NG MABISANG QUALITY CONTROL?
12. ANO ANG INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS? PAANO NILALABAG NG IMPORMAL NG SEKTOR ANG MGA BATAS TUNGKOL SA IPR?
13. ANO ANG SACHET PHENOMENON?
14. MAITUTURING BANG SAGOT ANG IMPORMAL NA SEKTOR SA GLOBALISASYON?

ARALIN 32: KALAKALANG PANLABAS

1. PAGHAMBINGIN ANG IBA'T IBANG PROGRAMANG PANGKALAKALANG PANLABAS NA INILUNSAD NG PAMAHALAAN.

PAGPAPAHALAGA

1. ANONG PROGRAMANG PANGKALAKALAN ANG NARARAPAT NA IPATUPAD SA PILIPINAS UPANG MAPROTEKSYUNAN NITO ANG LOKAL NA MAMUMUHUNAN LABAN SA MGA DAYUHANG NAIS MAGNEGOSYO SA BANSA? SA PAANONG PARAAN NITO MAITATAGUYOD ANG NASABING PROGRAMA? PANGATUWIRANAN ANG KASAGUTAN.

TALAKAYAN

1. IUGNAY ANG KASABIHANG "WALANG NABUBUHAY PARA SA SARILI LAMANG" SA KALAKALANG PANLABAS NG ISANG BANSA.
2. KAILAN NAGKAKAROON ANG ISANG PRODYUSER NG ABSOLUTE ADVANTAGE SA ISANG PRODUKTO O SERBISYO?
3. ANO ANG COMPARATIVE ADVANTAGE? IPALIWANAG ANG PAGKAKAIBA NITO SA ABSOLUTE ADVANTAGE.
4. ANONG MGA SALIK ANG DAPAT ISAALANG-ALANG NG ISANG PRODYUSER UPANG MAKAMTAN ANG ABSOLUTE ADVANTAGE SA PAGPRODYUS NG PRODUKTO O SERBISYO?
5. ANU-ANO ANG KABUTIHANG DULOT NG PAKIKIPAGKALAKALAN NG ISANG BANSA?
6. ANO NAMAN ANG MGA DAHILANG ISINUSULONG NG MGA PANGKAT NA HINDI SANG-AYON SA KALAKALANG PANLABAS? SANG-AYON KABA RITO?
7. ANONG MGA HAKBANG ANG GINAGAWA NG PAMAHALAAN UPANG MAPROTEKSIYUNAN ANG EKONOMIYA NITO MULA SA MGA DAYUHANG KOMPETISYON?
8. PAANO GINAMIT ANG GINTO BILANG UNANG PAMANTAYAN NG PAKIKIPAGKALAKALAN NG MGA BANSA?
9. IPALIWANAG ANG IBA PANG PAMANTAYAN NG PANDAIGDIGANG PANANALAPI NA GINAGAMIT SA MUNDO NGAYON. PAGHAMBINGIN ANG MGA ITO SA ISA'T ISA.
10. MAGBIGAY NG ILANG HALIMBAWA NG PROGRAMANG ITINATAGUYOD NG PAMAHALAAN TUNGO SA PAGPAPAUNLAD NG KALAKALANG PANLABAS. ILARAWAN ANG BAWAT PROGRAMA.
11. ANONG MGA PRODUKTO ANG PANGUNAHING INILULUWAS NG PILIPINAS SA MGA BANSA SA ASYA, ASIA-PACIFIC AT EUROPE?
12. PAANO NAGKAKAROON NG UNFAVORABLE BALANCE OF TRADE ANG ISANG BANSA?

ARALIN 33: MGA OFW AT ANG KONTRIBUSYON NILA SA EKONOMIYA

1. ANU-ANONG SULIRANING KINKAHARAP NG BANSA ANG BUNSOD NG PAGDAGSA NG MGA MANGGAGAWANG PILIPINO SA IBANG BANSA?

PAGPAPAHALAGA

1. SANG-AYON KABA SA MGA BANSAG NA "TUNAY NA MGA BAGONG BAYANI NG BAYAN" ANG MGA OFW?
2. DAPAT BANG BIGYANG-HALAGA ANG MGA SALAPING IPINADADALA NG MGA OFW SA BANSA?

TALAKAYAN

1. BAKIT MARAMING PILIPINO ANG NAHIHIKAYAT MAGTRABAHO SA IBANG BANSA?
2. SAANG MGA BANSA SA DAIGDIG MAAARING MATAGPUAN ANG KARAMIHAN SA MGA PILIPINONG NANGINGIBANG-BAYAN?
3. ANU-ANONG MGA TRABAHONG NAGHIHINTAY SA MGA PILIPINO SA IBANG BANSA?
4. ANU-ANONG MGA BANSA SA DAIGDIG ANG TUMATANGGAP NG PINAKAMALAKING REMITTANCE MULA SA KANILANG MANGGAGAWA? SA IYONG PALAGAY, PAANO ITO NAKAKATULONG SA MGA BANSANG NABANGGIT?
5. ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGIGING BIHASA NG MGA PILIPINO SA WIKANG INGLES? ANONG KABUTIHAN ANG MAAARING IDULOT NITO?
6. PAANO NAKIKINABANG ANG PAMAHALAAN SA PADALANG REMITTANCE NG MGA OFW?
7. BAKIT IPINAGBAWAL NG PAMAHALAAN ANG PAGTUNGO NG MGA PILIPINO SA IRAQ? SA IYONG PALAGAY, MAKATWIRAN BA ANG GINAWANG PAGBABAWAL NA ITO? IPALIWANAG ANG SAGOT.
8. ANU-ANO ANG SULIRANIN ANG KINAKAHARAP NG MGA OFW SA KANILANG PAGTATRABAHO SA IBANG BANSA? SA IYONG PALAGAY, MAY MAGAGAWA BA ANG PAMAHALAAN PARA MAIBSAN ANG MGA SULIRANING ITO?
9. ANU-ANONG TULONG ANG MAAARING IPAGKALOOB NG PAMAHALAAN SA MGA OFW? MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA.

ARALIN 34: GLOBALISASYON: KALAKARAN, KATANGIAN AT BAHAGING GINAGAMPANAN SA KAUNLARAN

1. ANONG MGA PAGBABAGONG HATID NG GLOBALISASYON?
2. BAKIT MAY MGA PAGTATALO KUNG NAKABUBUTI O NAKAKASAMA ANG GLOBALISASYON SA MGA MAMAMAYAN SA DAIGDIG?
3. ANO ANG NAGING IMPLUWENSYA NG IBA'T IBANG MODELO NG GLOBALISASYON? SA KULTURA AT SISTEMA NG PANANALAPI AT PAKIKIPAGKALAKALAN NG ISANG BANSA?
4. SA IYONG PALAGAY, NAKATUTULONG BA SA EKONOMIYA ANG DEREGULASYON NG MGA PRIBADONG NEGOSYO?
5. ANO ANG MGA PUNA LABAN SA OPERASYON NG MGA KORPORASYONG TRANSNASYONAL SA MGA PAPAUNLAD NA BANSA?

PAGPAPAHALAGA

1. ANONG PROGRAMANG PANG-INDUSTRIYA ANG NARARAPAT NA ITAGUYOD NG PAMAHALAAN NA NAGBIBIGAY HINDI LAMANG NG TRABAHO, BAGKUS NANGANGALAGA SA KAPAKANAN NG MGA MANGGAGAWA AT NG KAPALIGIRAN? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.

TALAKAYAN

1. ANO ANG KAHULUGAN NG GLOBALISASYON?
2. BAKIT NAGKAKAIBA-IBA ANG PANANAW UKOL SA GLOBALISASYON?
3. ANU-ANO ANG MGA MANIPESTASYON NG MGA SUMUSUNOD NA ASPEKTO NG GLOBALISASYON?
- GLOBALISASYON NG PANANALAPI
- GLOBALISASYON NG PAKIKIPAGKALAKALAN
- GLOBALISASYON NG IMPORMASYON
- GLOBALISASYON NG KULTURA
4. ANO ANG LIMANG KATANGIAN NG GLOBALISASYON AYON KAY KAVALJI SINGH?
5. ANO ANG PATAKARANG LIBERALISASYON? ANU-ANO ANG ARGUMENTO PARA AT LABAN DITO?
6. ANO ANG PATAKARANG DEREGULASYON? ANU-ANO ANG MGA ARGUMENTO PARA AT LABAN DITO?
7. ANO ANG PATAKARANG PAGSASAPRIBADO? ANU-ANO ANG MGA ARGUMENTO PARA AT LABAN DITO?
8. ANO ANG KATANGIAN NG KORPORASYONG TRANSNASYONAL?
9. ANONG ANSYONALIDAD ANG NAMAMAYANI SA MGA AKTIBONG KORPORASYON TRANSNASYONAL SA PILIPINAS?
10. ANU-ANO ANG PUNA SA OPERASYON NG MGA KORPORASYONG TRANSNASYONAL SA BANSA? MAKATWIRAN BA ANG MGA PUNANG ITO?

ARALIN 35: MGA SAMAHANG PANDAIGDIG: WTO AT APEC

1. ANO ANG MGA SAMAHANG INTERNASYONAL?
2. BAKIT KINAKAILANGAN ANG PAKIKIPAG-UGNAYAN NG MGA BANSA SA ISA'T ISA?
3. ANO ANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NG WTO SA EKONOMIYA NG MGA BANSANG KASAPI NITO?
4. ANU-ANO ANG PRINSIPYONG ISINASAALANG-ALANG NG WTO NA NAUUKOL SA MGA SISTEMANG PANGKALAKALAN?
5. PAANO NAIBA ANG APEC SA WTO?
6. ANU-ANO ANG MGA LAYUNING NAIS MAKAMTAN NG APEC PARA SA MGA KASAPI NITO?
7. SA IYONG PALAGAY, MAHALAGA BA ANG PAKIKIISA AT PAKIKIPAGTULUNGAN NG PILIPINAS SA SAMAHANG ITO?

PAGPAPAHALAGA

1. KUNG IKAW AY ISANG MAMBABATAS NA NANINIWALA SA MGA MITHIIN NG WTO AT APEC, ANONG BATAS PANG-EKONOMIYA ANG IYONG ISUSULONG UPANG ANG HANGARING KAUNLARAN PANG-EKONOMIYA AT PANGANGALAGA SA KAPAKANAN NG MGA MANGGAGAWA AY MAISAKATUPARAN?
2. MAGBANGGIT NG ISANG ISYU TUNGKOL SA WTO O APEC NA SA PANINIWALA MO AY MAKABUBUTI O MAKASASAMA SA KALAGAYAN NG MGA MANGGAGAWA O BANSA. PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.

TALAKAYAN

1. ANO ANG KAHALAGAHAN NG MGA SAMAHANG PANDAIGDIG SA KASALUKUYAN? IPALIWANAG ANG MGA PAPEL NA KANILANG GINAGAMPANAN.
2. TUNTUNIN ANG MGA KAGANAPAN SA PANAHON NG MABILIS NA PAGDAMI NG MGA SAMAHANG PANDAIGDIG? KAILAN NAGSIMULANG DUMAMI ANG KANILANG BILANG?
3. SA IYONG PALAGAY, DAPAT BANG MAKILAHOK ANG PILIPINAS SA MGA SAMAHANG ITO? BAKIT O BAKIT HINDI? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.
4. ANO ANG PAPEL ANG GINAGAMPANAN NG WTO SA MGA BANSANG KALAHOK DITO? MAHALAGA BA ANG PAGKAKAPANTAY-PANTAY NG PAGTINGIN SA LAHAT NG MGA BANSANG KASAPI NITO? SA PAANONG PARAAN?
5. TUNTUNIN ANG KASAYSAYAN NG WTO. ANO ANG NAGBUNSOD SA PAGKAKABUO NITO?
6. SA PAANONG PARAAN MAISASAAYOS ANG MGA PAGTATALO AT HINDI PAGKAKAUNAWAAN SA LOOB NG WTO? ANO ANG TINATAWAG NA TRADE SANCTION? PAANO ITO ISINASAGAWA?
7. IPALIWANAG ANG IBA'T IBANG MAHAHALAGANG PRINSIPIYONG ISINASAALANG-ALANG NG WTO SA MGA NEGOSASYONG PANGKALAKALAN. SA IYONG PALAGAY, MAKATWIRAN BA ANG BAWAT ISA?
8. IPALIWANAG ANG ISTRUKTURA NG WTO. ANU-ANO ANG TUNGKULIN NG MGA MAHAHALAGANG TANGGAPAN NITO?
9. ANO ANG APEC? ANO ANG PAGKAKAIBA NG APEC SA IBANG MGA SAMAHANG PANDAIGDIG?
10. TALAKAYIN ANG MGA KAGANAPAN BAGO ANG PAGBUBUO NG APEC. ANONG MGA BANSA ANG NAGKAROON NG MALAKING PAPEL SA  PAGKAKATATAG NG APEC?
11. IPALIWANAG ANG MAHAHALAGANG LAYUNIN NG APEC. ANO ANG TINAGURIANG BAGOR GOALS? TALAKAYIN ANG PRINSIPYONG NAKAPALOOB DITO.
12. ANU-ANONG BANSA ANG KALAHOK SA APEC? TUKUYIN ANG MGA ITO SA MAPA.
13. BALANGKASIN ANG ISTRUKTURA NG APEC. IPALIWANAG ANG MGA TUNGKULIN NG MGA MAHAHALAGANG TANGGAPAN NITO.

BALITAO, ONG, CERVANTES, PONSARAN, NOLASCO, RILLO, MATEO, CARNAJE: EKONOMIKS: PP. 320-443: 2012, VIBAL PUBLISHING HOUSE, INC, MANILA


*@* GABAY PARA SA PAGPAPASA NG INYONG PROYEKTO!

I. KAYO AY MAY DALAWANG BAHAGI NG PROYEKTO:

1. ANG UNANG BAHAGI AY GROUP PROJECT... KUNG SAAN, ANG MGA MAG-AARAL AY HAHANAP NG KASAMA MULA DALAWA (2) HANGGANG LABINDALAWANG (12) KASAMA UPANG GUMAWA NG ISANG DOKYUMENTARYO NA MAY KINALAMAN SA EKONOMIKS.
2. IPAPASA ITO NG NAKA-CD AT KALAKIP ANG SCRIPT NA GINAMIT.
3. ANG BAWAT DOKYUMENTARYO AY HANGO SA SARILING KAISIPAN AT DAPAT LAGYAN NG DIRECTOR'S CUT SA DULO... DITO MAARING IPAKITA ANG MGA MUKHA NG KASAMA SA GRUPO.

II. ANG IKALAWANG BAHAGI NAMAN AY ANG PAGSAGOT SA MGA KATANUNGAN NAKASULAT SA BANDANG ITAAS NG PAHINA.

1. ANG INYONG PROYEKTO AY NAGLALAMAN NG MGA SUMUSUNOD:

-TITLE PAGE
-TALAAN NG NILALAMAN
-ARALIN # PAMAGAT
-BUOD
-SAGOT SA MGA KATANUNGAN AYON SA PAGKAKASUNOD-SUNOD

2. ANG INYONG PROYEKTO AY MAAARING SULAT-KAMAY O NAKA-COMPUTER.

3. IPAPASA ITO NG NAKAAYOS AT KUMPLETO... MAAARING NAKA-FOLDER, NAKA-CLEAR BOOK O ANO MANG KAYA NIYONG GAWIN PARA MAPAGANDA ITO.

4. ANG INYONG PROYEKTO AY HINDI KOPYA MULA SA IBA O IBA PANG PAMAMARAAN. (GALING ITO SA UTAK NINYO)

5. TULAD NG DATI... ANG INYONG KOMENTO AY MAY KATUMBAS NA PUNTOS SUBALIT DAPAT MAY KINALAMAN SA INYONG PROYEKTO AT HINDI PAGREREKLAMO.

6. ANG DEADLINE NG SUBMISSION NG INYONG MGA PROYEKTO AY SA UNANG LUNES AT MARTES NG MARSO (MARCH 4-5, 2013). NO EXTENSION! HINDI MAKATWIRAN ANG PAGLIBAN SA KLASE PARA HINDI MAKAPAGPASA SA ITINAKDA!

7. GOODLUCK!

PROYEKTO SA IKAAPAT NA MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN III


ARALIN 32: MGA IDEOLOHIYANG LAGANAP SA DAIGDIG

1. BAKIT MAHALAGA ANG IDEOLOHIYA PARA SA ISANG BANSA?
2. ANO ANG PINAHAHALAGAHAN NG KONSERBATISMO BILANG ISANG IDEOLOHIYA?
3. PAANO NAGKAKAPAREHO ANG KAPITALISMO SA LIBERALISMO?
4. ANO ANG SANHI NG GENDER INEQUALITY O HINDI PAGKAKAPANTAY-PANTAY NG KASARIAN?

PAGPAPAHALAGA

1. ANONG IDEOLOHIYA ANG SA PALAGAY MO AY HIGIT NA MAKABUBUTI SA PILIPINAS? IPALIWANAG.

TALAKAYAN

1. BAKIT MAHALAGA ANG IDEOLOHIYA SA MGA PAMPOLITIKANG KILUSAN?
2. MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA NG LAGANAP AT LUMAGANAP NA MGA IDEOLOHIYA SA DAIGDIG.
3. ANO ANG KONSERBATISMO?
4. BAKIT HIGIT NA SINASANG-AYUNAN NG MGA KONSERBATIBO ANG PAGPAPANATILI NG NANAIG NA KAAYUSAN KAYSA MAGLUNSAD NG DAGLIAN AT TUWIRANG PAGBABAGO? IPALIWANAG.
5. ANO ANG LIBERALISMO?
6. ANO ANG DALAWANG PANGUNAHING KATANGIAN NG LIBERALISMO? PAGHAMBINGIN ANG MGA ITO.
7. IPALIWANAG ANG MGA SALIGANG PRINSIPYO NG LIBERALISMO.
8. ANO ANG KAPITALISMO?
9. PARA KAPITALISMO, BAKIT MAHALAGA ANG KOMPETISYON SA EKONOMIYA?
10. MAGBIGAY NG HALIMBAWA NG MGA KAPITALISTANG BANSA.
11. ANO ANG MGA KARAPATAN NG MGA MAMAMAYAN NA GINAGARANTIYAHAN NG ISANG DEMOKRATIKONG PAMAHALAAN?
12. ANO ANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NG MGA PANGMASANG ORGANISASYON SA ILALIM NG DEMOKRASYA?
13. ANO ANG SOSYALISMO?
14. ANO ANG MGA PATAKARANG IPINATUTUPAD SA MGA SOSYALISTANG BANSA?
15. ANONG MGA BANSA ANG YUMAYAKAP SA IDEOLOHIYANG SOSYALISMO SA KASALUKUYAN?
16. ANO ANG KOMUNISMO?
17. ANO ANG MGA PATAKARANG IPINATUTUPAD NG MGA KOMUNISTANG BANSA?
18. MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA NG MGA BANSANG NAGSUSULONG NG IDEOLOHIYANG KOMUNISMO.
19. ANO ANG PASISMO?
20. ANONG MGA PATAKARAN ANG IPINATUTUPAD NG MGA BANSANG YUMAKAP SA PASISMO?
21. ANO ANG LAYUNIN NG MGA PEMINISTA SA PAGSUSULONG NG KANILANG IDEOLOHIYA?
22. BAKIT PATULOY NA UMIIRAL ANG PANG-AAPI SA KABABAIHAN SA LIPUNAN?
23. ANO ANG MOTIBO NG U.S. SA PAGTATAYO NG BASE MILITAR SA PILIPINAS?
24. ANONG DALAWANG IDEOLOHIYA ANG NAGTUNGGALIAN NOONG PANAHON NG COLD WAR?
25. BAKIT MASALIMUOT ANG KALAGAYANG PAMPOLITIKA NG ASYA?
26. IPALIWANAG KUNG PAANO NAAAPEKTUHAN NG PAMPOLITIKANG IDEOLOHIYA ANG SISTEMANG PANG-EKONOMIYA NG U.S. AT NORTH KOREA.

ARALIN 33: KASAYSAYAN AT EPEKTO NG COLD WAR

1. ANO ANG MGA PANGYAYARI NA NAGRESULTA SA PAGTATAPOS NG COLD WAR?
2. ANO ANG PERESTROIKA? IPALIWANAG.

PAGPAPAHALAGA

1. PATUNAYAN NA ANG UNITED STATES ANG NAG-IISANG SUPERPOWER SA DAIGDIG. MAKABUBUTI BA ITO SA DAIGDIG? PANGATWIRANAN.

TALAKAYAN

1. ANO ANG NAGING PATAKARAN NG U.S. AT U.S.S.R. SA PANAHON NG COLD WAR?
2. ANONG MGA BANSA ANG NABIBILANG SA THIRD WORLD?
3. IPALIWANAG ANG DOMINO THEORY. ANO ANG NAGING PAPEL NG U.S. AT U.S.S.R. SA BAGONG KAAYUSAN NG ASYA AT EUROPE MATAPOS ANG DIGMAAN?
4. ANO ANG NANGYARI SA EUROPE MATAPOS ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
5. ANO ANG COLD WAR? PAANO MAKIKITA ANG COLD WAR? ANO ANG MGA PANLABAS NA ANYO NITO?
6. ANONG MGA PANGYAYARI SA ASYA ANG KAHALINTULAD NG KAGANAPAN SA EUROPE?
7. ANO ANG PROXY WAR? MAGBIGAY NG HALIMBAWA NITO.
8. ANO ANG IBIG SABIHIN NG SATELLITE O CLIENT STATE?
9. ANO ANG NAIS PATUNAYAN NG U.S. AT U.S.S.R. SA PAGSABAK NILA SA SPACE RACE?
10. PARA SA INYO, ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGTAPAK NG TAO SA BUWAN?
11. BAKIT TUMINDI ANG KOMPETISYON NG U.S. AT U.S.S.R. SA PAGPAPARAMI NG ARMAS?
12. SAAN NAKABATAY ANG PAGPAPARAMI NG ARMAS?
13. BAKIT INILUNSAD ANG SALT I AT SALT II?
14. BAKIT BINUO AT NILAGDAAN ANG NON-PROLIFERATION TREATY?
15. ANO ANG PROPAGANDA WARFARE?
16. BAKIT LALONG UMIGTING ANG COLD WAR?
17. PAANO ISINAGAWA ANG PROPAGANDA WARFARE?
18. SAAN PA MASASAKSIHAN ANG TUNGGALIAN NG U.S. AT U.S.S.R.?
19. PAANO TINUGUNAN NI PANGULONG JOHN F. KENNEDY ANG BANTA NG MISSILE NG CUBA SA U.S.?
20. SAANG PANIG KAALYADO ANG CUBA?
21. ANO ANG TINATAWAG NA NEW WORLD ORDER?
22. PATUNAYAN NA ANG U.S. ANG NAG-IISANG SUPERPOWER SA DAIGDIG.

ARALIN 34: NEOKOLONYALISMO SA DAIGDIG

1. ANO ANG PINAGKAIBA NG NEOKOLOYALISMO SA KOLONYALISMO?

PAGPAPAHALAGA

1. NANINIWALA KABA NA ANG PILIPINAS AY NAKAPALOOB SA BALANGKAS NG NEOKOLONYALISMO? PATUNAYAN.

TALAKAYAN

1. ANO ANG IBA'T IBANG URI NG NEOKOLONYALISMO?
2. ANO ANG MGA PATUNAY NG PAGTATAGUMPAY NG NEOKOLONYALISMO NG U.S. SA PILIPINAS AT IBA PANG BANSA SA DAIGDIG?
3. SA IYONG PANANAW, MAY PAKINABANG BA ANG MGA BANSANG KABILANG SA UMUUNLAD AT HINDI MAUNLAD SA PAGPAPALOOB SA NEOKOLONYALISMO?
4. ANO ANG MGA KATIBAYAN NG NEOKOLONYALISMO SA MGA UMUUNLAD AT HINDI MAUNLAD NA BANSA?
5. ANO ANG MGA PAPEL NA GINAGAMPANAN NG MGA UMUUNLAD NA BANSA KUNG ITO AY NAPAPAILALIM SA NEOKOLONYALISMO?
6. ANONG PAMAMARAAN ANG GINAGAMIT NG MGA BANSANG KANLURANIN PARA IPAKILALA AT IPALAGANAP ANG KANILANG KULTURA AT KAISIPAN?
7. PAANO NAIIMPLUWENSYAHAN ANG KAMALAYAN NG MGA MAMAMAYAN SA UMUUNLAD AT HINDI MAUNLAD NA BANSA?
8. MAGBIGAY NG IBA PANG HALIMBAWA NG CULTURAL COLONIZATION?
9. MAITUTURING BA NA ISANG BANANA REPUBLIC ANG PILIPINAS? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.
10. ANO ANG IPINAGKAIBA NG INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTION SA REGIONAL FINANCIAL INSTITUTION?
11. ANO ANG TAWAG SA PAGKAKASADLAK SA UTANG NG ISANG BANSA UPANG IBAYAD SA ISA PANG UTANG? ANO ANG IPINAKIKITA NITO?
12. ANO ANG MGA PATUNAY NG KAHIRAPAN BUNGA NG PAGKAKASADLAK NG UMUUNLAD AT HINDI MAUNLAD NA BANSA SA UTANG PANLABAS BATAY SA ARTIKULONG, "A SILENT WAR: THE DEVASTATING IMPACT OF DEBT ON THE POOR?"

ARALIN 25: ANG BANTA NG TERORISMO

1. ANO ANG MGA PUNA NG MGA SEKTOR NG LIPUNAN LABAN SA WAR OF AGGRESSION NG U.S. SA IRAQ?
2. MATAGUMPAY BA ANG COALITION OF THE WILLING? BAKIT?
3. SA IYONG PALAGAY, PAANO MAKATUTULONG ANG MGA PANGKARANIWANG MAMAMAYAN SA PAGSUGPO SA SULIRANIN SA TERORISMO?

PAGPAPAHALAGA

1. MARAPAT BANG GAMITAN NG DAHAS ANG PAGSUGPO SA TERORISTANG NAGHAHASIK NG LAGIM? PANGATWIRANAN.
2. MAKATUTULONG BA SA PAGPAPAHINA NG TERORISMO ANG MAKATAONG PAKIKITUNGO SA KAPWA? IPALIWANAG ANG SAGOT.

TALAKAYAN

1. IPALIWANAG KUNG ANO ANG TERORISMO?
2. SURIIN ANG MGA PANGUNAHING LAYUNIN NG IBA'T IBANG PANGKAT NG TERORISTA. MAY PAGKAKAHALINTULAD BA SILA NG LAYUNIN? ANO ANG MGA ITO?
3. BAKIT MAKASAYSAYAN ANG MGA MAGKAKASUNOD NA PAG-ATAKE NG MGA TERORISTA SA WORLD TRADE CENTER AT PENTAGON NOONG SEPTEMBER 11, 2011?
4. BAKIT IKINABAHALA NG MARAMI ANG 9-11 ATTACK? BAKIT HINDI PANGKARANIWAN ANG NATURANG INSIDENTE? ANO ANG SINISIMBULO NG WORLD TRADE CENTER AT PENTAGON?
5. IPALIWANAG ANG MGA SANHI NG HIDWAAN NG U.S. AT NG ILANG PANGKAT NG MILITANTENG MUSLIM.
6. SA IYONG PALAGAY, BAKIT PINAGSISIMULAN NG HIDWAAN NG MGA BANSA ANG PAGHAHANGAD NA MAKONTROL ANG PINAGKUKUNAN NG LANGIS?
7. ANO ANG IBA'T IBANG ANYO NG TERORISMO?
8. ANO ANG IBIG SABIHIN NG NARCO-TERRORISM?
9. BAKIT SINASABING MALALIM AT MASALIMUOT ANG PINAG-UGATAN NG TERORISMO?
10. ANO ANG BUNGA NG MGA BANTA NG TERORISMO SA MGA BANSANG TARGET NG PAG-ATAKE O PINANANAHAN NG MGA TERORISTANG GRUPONG ITO?
11. PAANO BINIGYANG-KATWIRAN NG U.S. ANG PANGHIHIMASOK NITO SA AFGHANISTAN AT IRAQ?
12. TAMA BANG GAMPANAN NG U.S. ANG PAPEL BILANG PULIS PANDAIGDIGAN? PANGATWIRANAN ANG IYONG SAGOT.
13. BAKIT TINULIGSA SA IBA'T IBANG PANIG NG DAIGDIG ANG WAR OF AGGRESSION NG U.S. SA IRAQ?
14. ANONG MGA BANSA ANG MAITUTURING NA HINDI KAALYADO NG U.S.?
15. ANO ANG COALITION OF THE WILLING?
16. ANO ANG MGA HAKBANG NA MAKATUTULONG SA PAGSUGPO NG TERORISMO?

ARALIN 36: SULIRANIN AT ISYUNG PAMPOPULASYON AT PANGKALUSUGAN

1. ANO MASASABI NINYO SA REPRODUCTIVE HEALTH BILL NA NAGING BATAS KAMAKAILAN LAMANG?
2. SANG-AYON BA KAYO SA PAGSASABATAS NITO? PANGATWIRANAN ANG IYONG SAGOT.

PAGPAPAHALAGA

1. ANONG MGA KATANGIAN ANG DAPAT MALINANG NG MGA PILIPINO NA MAKATUTULONG UPANG TUMAAS ANG KALIDAD NG BUHAY NG MGA MAMAMAYAN?
2. MAKALULUTAS BA SA SULIRANIN NG MALAKING POPULASYON ANG PAGBIBIGAY NG SAPAT NA EDUKASYON SA KABABAIHAN AT KALALAKIHAN? PAANO?

TALAKAYAN

1. ANONG MGA SALIK ANG NAGBIGAY-DAAN SA MGA PAGBABAGO SA POPULASYON?
2. BAKIT BUMABABA ANG BIRTH RATE AT KAUGNAY NITO ANG POPULASYON NG MARAMING BANSA, PARTIKULAR SA EUROPE?
3. ANONG URI NG MAMAMAYAN ANG MAKATUTULONG SA KANYANG PAMILYA, PAMAYANAN AT BANSA?
4. PAANO MAPABUBUTI ANG KALIDAD NG BUHAY?
5. ANO ANG MGA PARAAN NA MAAARING GAMITIN SA PAGKONTROL NG POPULASYON?
6. ANO ANG KABUTIHAN AT PAGBABAGO NA IDINUDULOT NG EDUKASYON PARA SA KABABAIHAN?
7. ANU-ANO ANG DAHILAN KUNG BAKIT HALOS NADOBLE ANG LIFE EXPECTANCY NG ISANG BABAE SA JAPAN KUNG IHAHAMBING A=SA BABAING TAGA-SIERRA LEONE SA AFRICA?
8. SAANG LUGAR MATATAGPUAN ANG MALAKING BAHAGDAN NG MGA MAY SAKIT NA AIDS?
9. ANONG MGA HAKBANGIN ANG DAPAT ISAGAWA NG PAMAHALAAN PARA HINDI LUMALA ANG PAGLAGANAP NG AIDS AT IBA PANG MGA BAGONG SAKIT?
10. IPALIWANAG ANG MGA BAGAY NA BINIGYAN-DIIN NG INTERNATIONAL CONFERENCE ON POPULATION DEVELOPMENT.

ARALIN 37: EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA KALAGAYANG EKOLOHIKAL

1. MAKATUTULONG BA ANG MODERNONG TEKNOLOHIYA SA PAMUMUHAY NG MGA PILIPINO? IPALIWANAG ANG SAGOT.
2. PABOR KABA SA LALO PANG PAGPAPABUTI NG TEKNOLOHIYA SA BANSA KAPALIT NG PAGKASIRA NG KAPALIGIRAN?
3. SAAN ANG MAS NANAISIN MONG TIRHAN, ANG MALA-GUBAT AT PUTIKAN NA TIRAHAN SA KANAYUNAN O SA MALA-MAKATI NA LUGAR NA HALOS WALANG HALAMAN? PANGATWIRANAN ANG SAGOT.

PAGPAPAHALAGA

1. BAKIT KAILANGANG IAANGKOP ANG TEKNOLOHIYA SA ANTAS NG EDUKASYON NG MGA MAMAMAYAN?
2. MATIMBANG BA ANG PAGGAMIT NG MAKABAGONG TEKNOLOHIYA KUNG IHAHAMBING SA MGA DULOT NITONG SULIRANIN SA KAPALIGIRAN?
3. ANO ANG DAPAT ISAALANG-ALANG SA PAGGAMIT NG MAKABAGONG TEKNOLOHIYA?

TALAKAYAN

1. ANO ANG IBIG SABIHIN NG TECHNOLOGICAL DIVIDE? BAKIT MAHALAGA PARA SA MGA HINDI MAUNLAD NA BANSA NA MAGKAROON NG TEKNOLOHIYA O KAALAMAN UKOL DITO?
2. IPALIWANAG ANG TECHNOLOGICAL TRANSFER. ANO ANG MGA KAPAKINABANGAN NG PAGLILIPAT NG TEKNOLOHIYA MULA SA BANSANG MAUNLAD TUNGO SA BANSANG HINDI MAUNLAD?
3. BAKIT MAPANGANIB ANG DEPEKTONG TEKNOLOHIYA?
4. PATUNAYANG MAY MGA TEKNOLOHIYANG HINDI ANGKOP SA KALAGAYAN NG ISANG BANSA. MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
5. ANO ANG PALIWANAG SA PAGHIHIKAYAT NI MAHATMA GANDHI SA PAGGAMIT NG SPINNING WHEEL SA PAGGAWA NG SARILING DAMIT SA HALIP NA GUMAMIT NG MURANG DAMIT NA GAWA AT ITINAMBAK NG IMPERYONG BRITISH?
6. ANO ANG MAAARING IBUNGA NG PROSESO NG INDUSTRIYALISASYON SA ISANG BANSA?
7. ANO ANG MGA TUWIRAN O HINDI TUWIRANG EPEKTO NG HINDI MAINGAT NA PAGGAMIT NG TEKNOLOHIYA?
8. BAKIT PAUNTI NG PAUNTI ANG MGA NAHUHULING ISDA SA PAGLIPAS NG PANAHON?
9. BAKIT NAGING NEGATIBO ANG PAGIGING OVER-EFFICEINT NG TEKNOLOHIYANG GINAGAMIT NG MALALAKING MANGINGISDA SA YAMANG TUBIG?
10. ANO ANG ENEHIYANG NUKLEYAR? BAKIT ITO GINAGAMIT KAHIT NA ITO AY MAAARING MAGING MAPANGANIB?
11. PATUNAYAN NA ANG MATAAS NA ANTAS NG TEKNOLOHIYA AY ISANG KAPANGYARIHAN?
12. BAKIT KAILANGAN NG MGA MAMAMAYAN NG KAALAMAN UKOL SA WASTONG PAGGAMIT NG TEKNOLOHIYA?

ARALIN 38: IBA'T IBANG ANYO AT EPEKTO NG PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO

1. BAKIT MAHALAGA ANG LUPAING NINUNO PARA SA MGA KATUTUBO? IPALIWANAG ANG PANGUNGUSAP NA, "ANG LUPA AY BUHAY" SA KONTEKSTO NG KULTURA NG MGA KATUTUBONG MAMAMAYAN.
2. ANO ANG MGA PAGLABAG SA KARAPATAN PANTAO ANG ISINASAGAWA NG MGA DIKTADOR?
3. ANO ANG NANGYARI SA BINANSAGANG MAGUINDANAO MASSACRE? SA NANGYARING BARILAN SA ISANG CHECKPOINT SA QUEZON NA MAY MGA ALAGAD NG BATAS NA NASAWI? ANO SA PALAGAY MO ANG MAAARING GAWIN NG PAMAHALAAN PARA MATIGIL ITO?

PAGPAPAHALAGA

1. ANU-ANONG KATANGIAN NG MGA TAP ANG DAPAT LINANGIN UPANG MABAWASAN ANG PAGLABAG SA MGA KARAPATANG PANTAO?
2. PANTAY-PANTAY BA ANG PAGTATAGUYOD SA MGA KARAPATANG PANTAO BATAY SA EDAD, KASARIAN, ETNISIDAD AT IBA PA?
3. PAANO MALILINANG ANG KULTURA NG KARAPATANG PANTAO SA LAHAT NG SEKTOR NG LIPUNAN?

TALAKAYAN

1. ANO ANG NANGYARI SA MGA MAMAMAYAN NG MGA NASAKOP NG MGA DAYUHAN?
2. SINO ANG MGA COMFORT WOMEN? ANO ANG KAHILINGAN NG MGA COMFORT WOMEN SA PAMAHALAANG HAPONES UPANG MAITUWID NITO ANG PAGKAKAMALI SA KANILA?
3. BAKIT INIUTOS NI ADOLF HITLER NA ISAGAWA ANG MALAWAKANG PAGPATAY SA MGA JEW?
4. ANO ANG IDINULOT NG PAGKAKATUKLAS SA TALAARAWAN NI ANNE FRANK?
5. SAAN NAKASALALAY ANG MGA KATUTUBONG MAMAMAYAN?
6. IPALIWANAG KUNG ANO ANG ETHNOCIDE.
7. ANO ANG IBIG SABIHIN NG YELLOW-DOG CONTRACT?
8. ANONG PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO ANG NARANASAN NG KABABAIHAN AT KABATAAN? ISA-ISAHIN ANG MGA ITO.
9. ANU-ANONG PAGHIHIRAP ANG DINANAS NG MGA BIKTIMA NG PAMAHALAANG DIKTATURYAL?
10. ANONG MGA PAGKILOS AT PAKIKIBAKA ANG ISINASAGAWA NG MGA MAMAMAYAN UPANG TUTULAN ANG ISANG PAMAHALAANG DIKTATURYAL?
11. ANO ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS? ANO ANG KAHALAGAHAN NITO?
12. ANU-ANO ANG MAHALAGANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NG MGA ORGANISASYON TULAD NG AMNESTY INTERNATIONAL, HUMAN RIGHTS WATCH, AT IBA PA SA PANGANGALAGA NG KARAPATANG PANTAO?

ARALIN 39: MGA KASALUKUYANG ISYU AT SULIRANIN BUNGA NG GLOBALISASYON

1. SA IYONG PALAGAY, PAANO MASOSOLUSYUNAN ANG LAGANAP NA TECHNOLOGICAL DIVIDE SA DAIGDIG?
2. PARA SA IYO, TULUYAN NA NGA BANG MABABALEWALA ANG MGA PAMAHALAAN NG BANSA KUNG MAS IIGTING ANG GLOBALISASYON SA DAIGDIG? PANGATWIRANAN.

PAGPAPAHALAGA

1. ANU-ANONG KATANGIAN NG TAO ANG NARARAPAT NA LINANGIN UPANG MAKAANGKOP SA GLOBALISASYON?

TALAKAYAN

1. IPALIWANAG KUNG ANO GLOBALISASYON? SA ANU-ANONG ASPEKTO NG PAMUMUHAY NAKAKAAPEKTO ANG GLOBALISASYON?
2. PAANO NAKAKAAPEKTO ANG GLOBALISASYON SA KONSUMERISMONG KAISIPAN NG MGA MAMAMAYAN SA MGA PAPAUNLAD NA BANSA?
3. PAANO ISINASAKRIPISYO NG UMUUNLAD NA MGA BANSA ANG PAMBANSANG INTERES SA SEKTOR NG AGRIKULTURA SA NGALAN NG GLOBALISASYON?
4. ANO LAYUNIN NG WTO?
5. ANO ANG MGA POSITIBONG DULOT NG GLOBALISASYON SA UGNAYAN NG BANSA AT MAMIMILI?
6. ANO ANG EPEKTO NG GLOBALISASYON SA PAGTATANIM SA MGA PAPAUNLAD NA BANSA?
7. ANO ANG PAPEL NG MGA PAPAUNLAD NA BANSA BUNGA NG GLOBALISASYON?
8. ANO ANG DALAWANG PERSPEKTIBO TUNGKOL SA TECHNOLOGICAL TRANSFER? IPALIWANANG ANG BAWAT ISA.
9.  PAANO NAKASASAMA SA PAMBANSANG EKONOMIYA NG ISANG UMUUNLAD NA BANSA ANG PAGDAGSA NG LABIS NA PRODUKTO MULA SA MGA MAUNLAD NA BANSA?
10. ANO ANG IBIG SABIHIN AT SINASALAMIN NG INTERNATIONALIZATION OF THE DIVISION OF LABOR? IPALIWANAG.
11. BAKIT MAHIRAP SA ISANG UMUUNLAD NA BANSA ANG MAGLUNSAD NG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON?
12. ANO ANG BAHAGING GINAGAMPANAN NG MGA TRANSNATIONAL CORPORATION SA KASALUKUYANG KALAKALAN?
13. HIGIT NGA BANG MAGIGING MAKAPANGYARIHAN ANG MGA TRANSNATIONAL CORPORATION KAYSA PAMAHALAAN NG MGA BANSA? PATUNAYAN.

MATEO, TADENA, BALONSO, BONCAN, JOSE, PONSARAN, ONG: KASAYSAYAN NG DAIGDIG: PP. 336-405: 2012, VIBAL PUBLISHING HOUSE, INC, MANILA

GABAY PARA SA PAGPAPASA NG INYONG PROYEKTO!

1. ANG INYONG PROYEKTO AY NAGLALAMAN NG MGA SUMUSUNOD:

-TITLE PAGE
-TALAAN NG NILALAMAN
-ARALIN # PAMAGAT
-BUOD
-SAGOT SA MGA KATANUNGAN AYON SA PAGKAKASUNOD-SUNOD
-NAKALAGAY SA BANDANG DULO NG PAHINA ANG MGA PANGALAN NG MGA KASALUKUYANG NANUNUNGKULAN SA PAMAHALAAN TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

-PRESIDENT
-VICE PRESIDENT
-CABINET
-SENATE PRESIDENT AND SENATORS
-YOUR MAYOR, VICE MAYOR, CITY COUNCILORS, CONGRESSMAN, AND BARANGAY CHAIRMAN AND COUNCIL

2. ANG INYONG PROYEKTO AY MAAARING SULAT-KAMAY O NAKA-COMPUTER.

3. IPAPASA ITO NG NAKAAYOS AT KUMPLETO... MAAARING NAKA-FOLDER, NAKA-CLEAR BOOK O ANO MANG KAYA NIYONG GAWIN PARA MAPAGANDA ITO.

4. ANG INYONG PROYEKTO AY HINDI KOPYA MULA SA IBA O IBA PANG PAMAMARAAN. (GALING ITO SA UTAK NINYO)

5. TULAD NG DATI... ANG INYONG KOMENTO AY MAY KATUMBAS NA PUNTOS SUBALIT DAPAT MAY KINALAMAN SA INYONG PROYEKTO AT HINDI PAGREREKLAMO.

6. ANG DEADLINE NG SUBMISSION NG INYONG PROYEKTO AY SA UNANG LUNES AT MARTES NG MARSO (MARCH 4-5, 2013). NO EXTENSION! HINDI MAKATWIRAN ANG PAGLIBAN SA KLASE PARA HINDI MAKAPAGPASA SA ITINAKDA!

7. GOODLUCK!

Sabado, Enero 19, 2013

Dance With My Father


Saturday morning again... this is different from other morning I ever encountered or perhaps I forgot the same thing... but this is unusual... 'coz I missed a lot... my friends, my son and many more. I dunno why it's happening... maybe for some reasons.

I remember before my son died... I played a music repeatedly with the same sound and lyrics... it's "Dance With My Father." My son was about to die if my sisters didn't fetch him to the hospital... it made him to live for about two days and then God got him. That moment... I remained sitting and thinking for an hour and couldn't do anything because of a shock! But after a few hours, I convinced myself to start doing and think that things will be alright.

I couldn't exactly think that I hadn't make any moves that time... my feet couldn't move and my body remained standing without doing anything for a few hours and suddenly sitted for no reasons... I dunno what happened exactly but I couldn't forget how my world down when my son died.

At this moment... I dunno exactly my feelings when that music plays... and because I like that song... I was able to be it at my alarm so I could wake up early in the morning to avoid repetition of my tardiness. But the problems are... When I heard the sound... I remember all things including my friends, my son and many more... Shocking morning for me... and my mood can't easily set to its normal... hahaaayyy...