Lunes, Hunyo 10, 2013

Teaching Log For Grade 8 Araling Panlipunan: Unang Markahan


Manuel Luis Quezon High School
Caloocan City

Bilang ng Araw: 3                                                     Saklaw na Petsa: June 10-12, 2013

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pang-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng kabihasnang Asyano.

Pamantaya ng Pagganap: Ang mga mag-aaral ay malalim na nakapag-uugnay sa bahaging ginagampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng kabihasnang Asyano.

I. NILALAMAN

A. Markahan: 1 : Heograpiya ng Asya
Aralin A; Katangiang Pisikal ng Asya: Konsepto ng Asya
B. Sanggunian: Grade 8 Teaching Guide pp: 1-5 / Asya: Pag-usbong ng Kabihasnan pp: 2-20/21-32
C. Kagamitan: Globo, Mapa, Batayang Aklat, Biswal, Journal Notebook, Mga Larawan

II. PAMAMARAAN
A. Alamin
- Panimulang Gawain: Balita / Pagpapaliwanag ng kasaysayan, globo, mapa, pag-uulat at bahagi ng globo
- Journal Logging: Pag-obserba sa globo o mapa (pagsulat ng journal tungkol sa globo o mapa at relasyon nito sa buhay ng mag-aaral)
- Gawaing Bahay:
1. Mga rehiyon  sa Asya at mga bansang kasapi kasama na rin ang mga kapital ng bawat bansa.
2. Mga taong naging bahagi sa kabihasnang Asyano
3. Katangi-tangingng lugar sa Asya (Internet)
(batayang aklat pp: 2-32)

B. Paunlarin / Linangin:
1. Balik-aral: Balita, Globo, Mapa
2. Pagbabalangkas: Rehiyon sa Asya, Bansang Kasapi at kapital ng bawat bansa.
3. Pagbasa at pagsuri ng datos: mga taong naging bahagi ng kabihasnang Asyano / datos nila sa journal
4. Pagtalakay sa Aralin:
- gawain 1: loop a word: pp. 1 (TM)
- pamprosesong tanong:
a. obserbasyon sa gawain
b. natutunan sa gawain
c. kahalagahan ng mga salitang nakuha o nabasa mula sa gawain

C. Pagnilayan at Unawain:
1. Balik-aral:
2. Pagbabalangkas: (frayer diagram: Tao at Ambag)
3. Pagbasa at Pagsuri ng Datos: Larawan ng iba't ibang lugar sa Asya na katangi-tangi (nakalap nilang impormasyon)
4. Pagtalakay sa Aralin:
-Gawain 2: Pasyalan natin!; pp. 4 (TM)
-pamprosesong tanong:
1. Suriin ang larawan, paano nagkakatulad ito? ilan dito ang anyong lupa at anyong tubig?
2. Saan ka rito papasyal at bakit?
3. pare-pareho kaya ang likas na kapaligiran sa iba't ibang panig ng Asya? patunayan ang sagot.
4. may kinalaman ba ang klima sa pamumuhat ng tao sa Asya? Bakit?

Gawin / Ilipat:
     Ako na isang Asyano ay.......... (PUNUIN)

III. TAKDANG ARALIN

1. The Geography of Asia (youtube)
2. Physical Geography of Asia (youtube)
3. Klima sa Asya
4. Anyong lupa sa Asya
5. Basahin: Batayang Aklat pp: 31-42

3 komento: