Miyerkules, Enero 23, 2013

PROYEKTO SA IKAAPAT NA MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN IV


ARALIN 25: SEKTOR NG AGRIKULTURA

1. ANU-ANO ANG SUBSEKTOR NA BUMUBUO SA AGRIKULTURA?
2. ANU-ANO ANG KAHALAGAHAN NG SEKTOR NG AGRIKULTURA SA MGA PILIPINO?
3. ANO ANG KALAGAYAN NG MARAMING MAGSASAKA SA PILIPINAS SA KASALUKUYAN? MAAYOS O MASAMA BA ITO?
4. ANO ANG LAND-USE CONVERSION? MAGBIGAY NG HALIMBAWA NITO.
5. BAKIT ITINUTURING NA MALAKING PROBLEMA NG MGA MAGSASAKA ANG ISYU NG MONOPOLYO SA PAGMAMAY-ARI NG LUPA?
6. SA IYONG PALAGAY, ANONG MGA PROGRAMA AT PROYEKTO PA ANG MAAARING ILUNSAD NG GOBYERNO UPANG HIGIT NA MAPATATAG ANG SEKTOR NG AGRIKULTURA?

PAGPAPAHALAGA

1. IPAGPALAGAY NA IKAW AY ISANG KALIHIM NG AGRIKULTURA AT NAATASANG MAGLUNSAD NG PROGRAMANG PANGKAUNLARAN PARA SA MGA MAGSASAKA. ANG IYONG DILEMMA AY KUNG IPAPATUPAD MO ANG PAMAMAHAGI NG MGA HIGH-YIELDING VARIETY OF RICE KAHIT NA ALAM MONG ANG PAGTATANIM NITO AY MAY EPEKTO SA KALIKASAN. LAKIPAN NG NASALIKSIK NA DATOS ANG INYONG KASAGUTAN.

TALAKAYAN

1. ANO ANG KAHALAGAHAN NG SEKTOR NG AGRIKULTURA SA EKONOMIYA NG BANSA?
2. ANU-ANO ANG SUBSEKTOR NA BUMUBUO SA SEKTOR NG AGRIKULTURA?
3. PAANO NAKAKAAPEKTO ANG MATAAS NA GASTUSIN SA PRODUKTIBIDAD NG MGA MAGSASAKA?
4. PAANO PINALALALA NG HINDI PANTAY NA SISTEMA NG PANDAIGDIGANG KALAKALAN ANG KAHIRAPAN NG MGA MAGSASAKA SA BANSA?
5. ANO ANG ITINATADHANA NG CARP?
6. ANU-ANO ANG PANANAW UKOL SA IMPLEMENTASYON NG CARP?

ARALIN 26: PANGISDAAN AT PAGGUGUBAT

1. ANO ANG KAHALAGAHAN NG PANGISDAAN SA LIPUNAN AT EKONOMIYA NG BANSA?
2. ANO ANG TATLONG SUBSEKTOR NG PANGISDAAN?
3. ANU-ANO ANG PAKINABANG SA SUBSEKTOR NA AQUACULTURE?
4. GAANO KAHALAGA ANG PAGTATAGUYOD NG MGA PROGRAMANG PANGKAGUBATAN?

PAGPAPAHALAGA

1. SINASABING MAHIRAP PAGSABAYIN ANG KAUNLARANG PANGKABUHAYAN AT PANGANGALAGA SA KAPALIGIRAN. ANG WALANG HABAS NA PAGPUTOL NG PUNO SA KAGUBATAN AY KATUMBAS NG MALAKING SALAPING DULOT NITO SA KABUHAYAN NG MGA TAONG UMAASA RITO. BILANG MAPANURING ESDTUDYANTE, ANONG PROGRAMANG PANGKABUHAYAN ANG DAPAT ILUNSAD NG PAMAHALAAN NA MAY KATIYAKANG ANG KAPALIGIRAN AY HINDI MAPIPINSALA AT ANG BALANSE NG KALIKASAN AY MATATAGUYOD?

TALAKAYAN

1. ANO ANG TATLONG SUBSEKTOR NA BUMUBUO SA SEKTOR NG PANGISDAAN? ANO ANG KATANGIAN NG BAWAT ISA?
2. ANO ANG KAHALAGAHAN NG SEKTOR NG PANGISDAAN SA EKONOMIYA NG BANSA?
3. ANO ANG PROBLEMANG KINAKARAP NG MGA MUNISIPAL NA MANGINGISDA?
4. ANO ANG EPEKTO NG PAGKASIRA NG KALIKASAN SA PRODUKTIBIDAD NG SEKTOR NG PAMPANGISDAAN?
5. ANO ANG KAHALAGAHAN NG SEKTOR NG PAGGUGUBAT SA EKONOMIYA NG BANSA?
6. SANG-AYON KA BA O HINDI SA TOTAL LOG BAN?

ARALIN 27: PAPEL NG SEKTOR NG INDUSTRIYA SA KAUNLARAN

1. ANO ANG INDUSTRIYALISASYON? ISA-ISAHIN ANG MGA KATANGIAN NG MGA BANSANG NASA YUGTONG INDUSTRIYALISASYON.
2. SANG-AYON KA BA NA ANG KAUNLARAN AY NAKAKAMIT LAMANG NG BANSANG INDUSTRIYALISADO? PANGATUWIRANAN.
3. ANU-ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON?
4. BAKIT MAHALAGA ANG MATAAS NA ANTAS NG KASANAYAN NG YAMANG TAO SA EKONOMIYA NG ISANG BANSA?
5. ANO ANG BAHAGING GINAGAMPANAN NG PAGKAKAROON NG ISANG MAUNLAD NA KASANAYAN NG MGA NASA SEKTOR NG INDUSTRIYA SA GALAW O TAKBO NITO? ANO ANG EPEKTO NITO SA EKONOMIYA?

PAGPAPAHALAGA

1. MASASABI BANG TAGUMPAY ANG MGA PROGRAMANG INILUNSAD NG PAMAHALAAN TUNGO SA PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT. ANONG HAKBANGIN ANG DAPAT GAWIN NG PAMAHALAAN UPANG MAISULONG ANG LAYUNING ITO?

TALAKAYAN

1. ANO ANG ISINASAAD NG TEORYA NG MODERNISASYON? MAY NAKIKITA KA BANG PAGKILING DITO ANG MGA PATAKARANG PANG-EKONOMIYA NG PILIPINAS?
2. ANU-ANO ANG IBA PANG TERMINONG GINAGAMIT PARA TUKUYIN ANG MAYAYAMAN AT MAHIHIRAP NA BANSA SA DAIGDIG?
3. ANU-ANO ANG BUMBUBUO SA SEKTOR NG INDUSTRIYA?
4. ANO ANG MAHALAGANG PAPEL NG SEKTOR NG INDUSTRIYA SA EKONOMIYA NG BANSA?
5. BAKIT MAHALAGA ANG MGA SMALL AND MEDIUM SCALE INDUSTRY (SMI) SA PAGLABAN SA KAHIRAPAN?
6. BAKIT MAHALAGA ANG HEAVY INDUSTRY SA LAYUNIN NG BANSANG MAKAPAG-INDUSTRIYALISA?
7. ANO ANG IBIG SABIHIN NG PAGIGING ISANG INDUSTRIYALISADONG BANSA?
8. MAITUTURING BANG MAUNLAD ANG SEKTOR NG INDUSTRIYA NG PILIPINAS?
9. PAANO NAKATUTULONG ANG PILIPINAS AT IBA PANG PAPAUNLAD NA BANSA SA PANDAIGDIGANG EKONOMIYA?

ARALIN 28: UGNAYAN NG SEKTOR NG AGRIKULTURA AT INDUSTRIYA

1. ANO ANG IBIG SABIHIN NG APPROPRIATE TECHNOLOGY?
2. ANO ANG KARANIWANG MGA DAHILAN KUNG BAKIT NAPIPILITANG MAKIPAGSAPALARAN ANG MGA TAGANAYON SA KALUNSURAN?
3. ANO ANG IBIG SABIHIN NG REVENUE STREAMS?
4. BAKIT MAHALAGA PARA SA PAMAHALAAN ANG PAGBIBIGAY-PANSIN SA REVENUE STREAMS?
5. ANO ANG INAASAHANG MABUTING HATID NG LIBERALISASYON NG KALAKALANG PAGTITINGI?
6. ANO ANG BENTAHE NG PILIPINAS KUMPARA SA IBANG BANSA SA PAGSULONG NITO NG PROGRAMANG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON?
7. PAANO TINUTULUNGAN NG PAMAHALAAN ANG PAGPAPAUNLAD SA SEKTOR NG INDUSTRIYA?

PAGPAPAHALAGA

1. NANINIWALA KABA NA ANG PILIPINAS AY HINDI PA HANDA SA ANTAS  NG INDUSTRIYALISASYON?
2. SA  IYONG PALAGAY, ANONG INDUSTRIYA ANG DAPAT BIGYAN-PANSIN NG PAMAHALAAN UPANG MAGING MAUNLAD?

TALAKAYAN

1. MAGBIGAY NG HALIMBAWA KUNG PAANO NAKIKINABANG ANG SEKTOR NG INDUSTRIYA AT SEKTOR NG AGRIKULTURA SA ISA'T ISA.
2. BAKIT MAHALAGA ANG APPROPRIATE TECHNOLOGY?
3. BAKIT NAPIPILITAN ANG MGA MAGSASAKA NA LISANIN ANG PAGTATANIM BILANG HANAPBUHAY?
4. BAKIT MAHALAGA ANG PATAKARANG INDUSTRIYAL SA EKONOMIYA NG ISANG BANSA?
5. ANO ANG OPINYON MO TUNGKOL SA PAGKILING SA BALANGKAS NG GLOBALISASYON NG MGA PATAKARANG INDUSTRIYAL NG BANSA?
6. ANU-ANO ANG BENTAHE NG PILIPINAS BILANG INVESTMENT DESTINATION? SUMASANG-AYON KA BA SA MGA ITO? PAANO MATITIYAK NA HINDI MAGMAMALABIS ANG IBANG BANSA SA EKONOMIYA NG PILIPINAS?
7. PAANO MAPANANATILI NG PAMAHALAAN ANG BENTAHENG ITO NG BANSA?
8. ANO ANG IBIG SABIHIN NG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON?
9. BAKIT MAHALAGA ANG MATAAS NA ANTAS NG TEKNOLOHIYA SA PAGLULUNSAD NG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON?
10. ANO ANG DEVELOPMENT MODEL? BAKIT ITO MAHALAGA SA PAGSASAKATUPARAN NG ISANG BANSA NA UMUUNLAD?
11. ANU-ANO ANG HALIMBAWA NG MGA TEKNOLOHIYA NA NABUO NG MGA PILIPINO?
12. BAKIT KAILANGANG MAY KAHANDAAN ANG BANSA SA PAGGAMIT NG MAKABAGONG TEKNOLOHIYA?
13. ANU-ANONG AHENSIYA ANG TUMUTULONG SA SEKTOR NG INDUSTRIYA?
14. PAANO ITINATAAS NG MGA AHENSIYA ANG KALIDAD NG MGA INDUSTRIYA?

ARALIN 29: PAMPUBLIKONG KORPORASYON

1. ANO ANG PAKINABANG NA DULOT NG GOCC SA PAMAHALAAN AT SA MAMAMAYAN?
2. ANU-ANO ANG MGA DAHILAN NG PAMAHALAAN SA PAGSASAKATUPARAN NG ABOLISYON NG PAMPUBLIKONG KORPORASYON?
3. ALIN SA MGA BENEPISYO NG PAGSASAPRIBADO NG PAMPUBLIKONG KORPORASYON ANG NAKATUTULONG SA PAMBANSANG KAUNLARAN?

PAGPAPAHALAGA

1. PANGATUWIRANAN: DAPAT BANG PANGASIWAAN NG PAMAHALAAN ANG MGA KORPORASYON AT INDUSTRIYA SA BANSA?

TALAKAYAN

1. ANO ANG PAMPUBLIKONG KORPORASYON?
2. MAGBIGAY NG HALIMBAWA NG PAMPUBLIKONG KORPORASYON SA PILIPINAS.
3. IPALIWANAG KUNG BAKIT MAHALAGA SA MGA PAPAUNLAD NA BANSA ANG MGA PAMPUBLIKONG KORPORASYON.
4. ANU-ANO ANG SANHI NG PAGKALUGI NG PAMPUBLIKONG KORPORASYON BATAY SA KARANASAN NG PILIPINAS?
5. BAKIT TINUTUTULAN NG MGA MAGSASAKA ANG MUNGKAHING ISAPRIBADO ANG NATIONAL FOOD AUTHORITY? ANO ANG OPINYON MO TUNGKOL DITO?
6. ANO ANG NASYONALISASYON NG MGA KORPORASYON O NEGOSYO? PAANO ITO NAIIBA SA PAGSASAPRIBADO NG MGA PAMPUBLIKONG KORPORASYON?
7. MAGBIGAY NG ILANG PAMPUBLIKONG KORPORASYON NA SUMASAILALIM SA PAGSASAPRIBADO.
8. BAKIT ISINASAGAWA ANG PAGSASAPRIBADO NG MGA KOMPANYA NG PAMAHALAAN?

ARALIN 30: SEKTOR NG PAGLILINGKOD

1. ANU-ANO ANG KABILANG SA SEKTOR NG PAGLILINGKOD?
2. ANU-ANO ANG DAHILAN NG PAGLAGO NG SUBSEKTOR NG TELEKOMUNIKASYON?

PAGPAPAHALAGA

1. ANO ANG PINAKATAMPOK NG KATANGIAN NG PILIPINO NA NAGPAPAKILALA SA KANYA SA BUONG MUNDO?

TALAKAYAN

1. ANU-ANO ANG BUMUBUO SA SEKTOR NG PAGLILINGKOD?
2. ANU-ANO ANG DAHILAN NG PAGLAGO NG SUBSEKTOR NG TELEKOMUNIKASYON?
3. MAITUTURING BANG INDIKASYON NG KAUNLARAN ANG MALAKING BILANG NG SEKTOR NG PAGLILINGKOD? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.
4. ANO ANG MASAMANG EPEKTO NG BRAIN DRAIN SA BANSA?
5. ANO ANG BUSINESS PROCESS OUTSOURCING?
6. ANU-ANO ANG BENTAHE NG PILIPINAS SA LARANGAN NG BUSINESS PROCESS OUTSOURCING?
7. ANONG MGA KATANGIAN NG MGA MANGGAGAWANG PILIPINO ANG KINIKILALA NG MGA DAYUHANG MAMUMUHUNAN?
8. SA IYONG PALAGAY, PAANO MAGIGING KAPAKI-PAKINABANG PARA SA PAMBANSANG EKONOMIYA ANG PAGKILALANG ITO NG MGA DAYUHAN SA MGA MANGGAGAWANG PILIPINO?
9. BAKIT MAHALAGA ANG SEKTOR NG PAGLILINGKOD? ANU-ANO ANG BUMUBUO SA SEKTOR NG PAGLILINGKOD?

ARALIN 31: IMPORMAL NA SEKTOR

1. ANO ANG IBIG SABIHIN NG IMPORMAL NA SEKTOR?
2. ANU-ANONG TRABAHO ANG NAPAPABILANG SA IMPORMAL NA SEKTOR?
3. SA IYONG PALAGAY, NAKABUBUTI BA SA ISANG EKONOMIYA ANG SOBRANG PAGHIHIGPIT NG PAMAHALAAN SA PAGPAPATUPAD NG REGULASYON?
4. ANO PANG MGA TRABAHO ANG NAKIKITA SA ARAW-ARAW NA MAITUTURING NA KABILANG SA IMPORMAL NA SEKTOR?

PAGPAPAHALAGA

1. ANO ANG IYONG NADARAMA KAPAG NAKIKITA MO ANG MGA SIDEWALK VENDOR NA HINAHABOL NG MGA PULIS?
2. ANO SA IYONG PALAGAY ANG DAPAT BIGYANG-PANSIN UPANG MABAWASAN ANG MGA PUMUPUNTA SA IMPORMAL NA SEKTOR?

TALAKAYAN

1. ANO ANG KATANGIAN NG IMPORMAL NA SEKTOR?
2. MAITUTURING BANG PROBLEMANG PANLIPINAN ANG PAGLAGANAP NG IMPORMAL NA SEKTOR?
3. ANU-ANO ANG PANANAW TUNGKOL SA PAGLAGANAP NG IMPORMAL NA SEKTOR?
4. MAGBIGAY NG HALIMBAWA NG UNDERGROUND ECONOMY?
5. ANU-ANO ANG DAHILAN NG MGA KABILANG SA IMPORMAL NA SEKTOR SA PAGPASOK SA GANITONG LINYA SA HANAPBUHAY?
6. ANU-ANO ANG KAHALAGAHAN NG IMPORMAL NA SEKTOR?
7. SUMASANG-AYON KA BA NA MAY MAHALAGANG PAPEL ANG IMPORMAL NA SEKTOR SA LIPUNAN AT EKONOMIYA?
8. SAPAT BA ANG REGULASYON NG PAMAHALAAN UPANG LABANAN ANG MGA ILEGAL NBA GAWAIN SA BANSA?
9. ANO ANG DAHILAN NG PAGLAGANAP NG UNDERGROUND ECONOMY SA BANSA?
10. ANU-ANO ANG MASAMANG EPEKTO ANG IMPORMAL NA SEKTOR?
11. ANU-ANO ANG MAAARING MAGING MASAMANG EPEKTO NG KAKULANGAN O KAWALAN NG MABISANG QUALITY CONTROL?
12. ANO ANG INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS? PAANO NILALABAG NG IMPORMAL NG SEKTOR ANG MGA BATAS TUNGKOL SA IPR?
13. ANO ANG SACHET PHENOMENON?
14. MAITUTURING BANG SAGOT ANG IMPORMAL NA SEKTOR SA GLOBALISASYON?

ARALIN 32: KALAKALANG PANLABAS

1. PAGHAMBINGIN ANG IBA'T IBANG PROGRAMANG PANGKALAKALANG PANLABAS NA INILUNSAD NG PAMAHALAAN.

PAGPAPAHALAGA

1. ANONG PROGRAMANG PANGKALAKALAN ANG NARARAPAT NA IPATUPAD SA PILIPINAS UPANG MAPROTEKSYUNAN NITO ANG LOKAL NA MAMUMUHUNAN LABAN SA MGA DAYUHANG NAIS MAGNEGOSYO SA BANSA? SA PAANONG PARAAN NITO MAITATAGUYOD ANG NASABING PROGRAMA? PANGATUWIRANAN ANG KASAGUTAN.

TALAKAYAN

1. IUGNAY ANG KASABIHANG "WALANG NABUBUHAY PARA SA SARILI LAMANG" SA KALAKALANG PANLABAS NG ISANG BANSA.
2. KAILAN NAGKAKAROON ANG ISANG PRODYUSER NG ABSOLUTE ADVANTAGE SA ISANG PRODUKTO O SERBISYO?
3. ANO ANG COMPARATIVE ADVANTAGE? IPALIWANAG ANG PAGKAKAIBA NITO SA ABSOLUTE ADVANTAGE.
4. ANONG MGA SALIK ANG DAPAT ISAALANG-ALANG NG ISANG PRODYUSER UPANG MAKAMTAN ANG ABSOLUTE ADVANTAGE SA PAGPRODYUS NG PRODUKTO O SERBISYO?
5. ANU-ANO ANG KABUTIHANG DULOT NG PAKIKIPAGKALAKALAN NG ISANG BANSA?
6. ANO NAMAN ANG MGA DAHILANG ISINUSULONG NG MGA PANGKAT NA HINDI SANG-AYON SA KALAKALANG PANLABAS? SANG-AYON KABA RITO?
7. ANONG MGA HAKBANG ANG GINAGAWA NG PAMAHALAAN UPANG MAPROTEKSIYUNAN ANG EKONOMIYA NITO MULA SA MGA DAYUHANG KOMPETISYON?
8. PAANO GINAMIT ANG GINTO BILANG UNANG PAMANTAYAN NG PAKIKIPAGKALAKALAN NG MGA BANSA?
9. IPALIWANAG ANG IBA PANG PAMANTAYAN NG PANDAIGDIGANG PANANALAPI NA GINAGAMIT SA MUNDO NGAYON. PAGHAMBINGIN ANG MGA ITO SA ISA'T ISA.
10. MAGBIGAY NG ILANG HALIMBAWA NG PROGRAMANG ITINATAGUYOD NG PAMAHALAAN TUNGO SA PAGPAPAUNLAD NG KALAKALANG PANLABAS. ILARAWAN ANG BAWAT PROGRAMA.
11. ANONG MGA PRODUKTO ANG PANGUNAHING INILULUWAS NG PILIPINAS SA MGA BANSA SA ASYA, ASIA-PACIFIC AT EUROPE?
12. PAANO NAGKAKAROON NG UNFAVORABLE BALANCE OF TRADE ANG ISANG BANSA?

ARALIN 33: MGA OFW AT ANG KONTRIBUSYON NILA SA EKONOMIYA

1. ANU-ANONG SULIRANING KINKAHARAP NG BANSA ANG BUNSOD NG PAGDAGSA NG MGA MANGGAGAWANG PILIPINO SA IBANG BANSA?

PAGPAPAHALAGA

1. SANG-AYON KABA SA MGA BANSAG NA "TUNAY NA MGA BAGONG BAYANI NG BAYAN" ANG MGA OFW?
2. DAPAT BANG BIGYANG-HALAGA ANG MGA SALAPING IPINADADALA NG MGA OFW SA BANSA?

TALAKAYAN

1. BAKIT MARAMING PILIPINO ANG NAHIHIKAYAT MAGTRABAHO SA IBANG BANSA?
2. SAANG MGA BANSA SA DAIGDIG MAAARING MATAGPUAN ANG KARAMIHAN SA MGA PILIPINONG NANGINGIBANG-BAYAN?
3. ANU-ANONG MGA TRABAHONG NAGHIHINTAY SA MGA PILIPINO SA IBANG BANSA?
4. ANU-ANONG MGA BANSA SA DAIGDIG ANG TUMATANGGAP NG PINAKAMALAKING REMITTANCE MULA SA KANILANG MANGGAGAWA? SA IYONG PALAGAY, PAANO ITO NAKAKATULONG SA MGA BANSANG NABANGGIT?
5. ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGIGING BIHASA NG MGA PILIPINO SA WIKANG INGLES? ANONG KABUTIHAN ANG MAAARING IDULOT NITO?
6. PAANO NAKIKINABANG ANG PAMAHALAAN SA PADALANG REMITTANCE NG MGA OFW?
7. BAKIT IPINAGBAWAL NG PAMAHALAAN ANG PAGTUNGO NG MGA PILIPINO SA IRAQ? SA IYONG PALAGAY, MAKATWIRAN BA ANG GINAWANG PAGBABAWAL NA ITO? IPALIWANAG ANG SAGOT.
8. ANU-ANO ANG SULIRANIN ANG KINAKAHARAP NG MGA OFW SA KANILANG PAGTATRABAHO SA IBANG BANSA? SA IYONG PALAGAY, MAY MAGAGAWA BA ANG PAMAHALAAN PARA MAIBSAN ANG MGA SULIRANING ITO?
9. ANU-ANONG TULONG ANG MAAARING IPAGKALOOB NG PAMAHALAAN SA MGA OFW? MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA.

ARALIN 34: GLOBALISASYON: KALAKARAN, KATANGIAN AT BAHAGING GINAGAMPANAN SA KAUNLARAN

1. ANONG MGA PAGBABAGONG HATID NG GLOBALISASYON?
2. BAKIT MAY MGA PAGTATALO KUNG NAKABUBUTI O NAKAKASAMA ANG GLOBALISASYON SA MGA MAMAMAYAN SA DAIGDIG?
3. ANO ANG NAGING IMPLUWENSYA NG IBA'T IBANG MODELO NG GLOBALISASYON? SA KULTURA AT SISTEMA NG PANANALAPI AT PAKIKIPAGKALAKALAN NG ISANG BANSA?
4. SA IYONG PALAGAY, NAKATUTULONG BA SA EKONOMIYA ANG DEREGULASYON NG MGA PRIBADONG NEGOSYO?
5. ANO ANG MGA PUNA LABAN SA OPERASYON NG MGA KORPORASYONG TRANSNASYONAL SA MGA PAPAUNLAD NA BANSA?

PAGPAPAHALAGA

1. ANONG PROGRAMANG PANG-INDUSTRIYA ANG NARARAPAT NA ITAGUYOD NG PAMAHALAAN NA NAGBIBIGAY HINDI LAMANG NG TRABAHO, BAGKUS NANGANGALAGA SA KAPAKANAN NG MGA MANGGAGAWA AT NG KAPALIGIRAN? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.

TALAKAYAN

1. ANO ANG KAHULUGAN NG GLOBALISASYON?
2. BAKIT NAGKAKAIBA-IBA ANG PANANAW UKOL SA GLOBALISASYON?
3. ANU-ANO ANG MGA MANIPESTASYON NG MGA SUMUSUNOD NA ASPEKTO NG GLOBALISASYON?
- GLOBALISASYON NG PANANALAPI
- GLOBALISASYON NG PAKIKIPAGKALAKALAN
- GLOBALISASYON NG IMPORMASYON
- GLOBALISASYON NG KULTURA
4. ANO ANG LIMANG KATANGIAN NG GLOBALISASYON AYON KAY KAVALJI SINGH?
5. ANO ANG PATAKARANG LIBERALISASYON? ANU-ANO ANG ARGUMENTO PARA AT LABAN DITO?
6. ANO ANG PATAKARANG DEREGULASYON? ANU-ANO ANG MGA ARGUMENTO PARA AT LABAN DITO?
7. ANO ANG PATAKARANG PAGSASAPRIBADO? ANU-ANO ANG MGA ARGUMENTO PARA AT LABAN DITO?
8. ANO ANG KATANGIAN NG KORPORASYONG TRANSNASYONAL?
9. ANONG ANSYONALIDAD ANG NAMAMAYANI SA MGA AKTIBONG KORPORASYON TRANSNASYONAL SA PILIPINAS?
10. ANU-ANO ANG PUNA SA OPERASYON NG MGA KORPORASYONG TRANSNASYONAL SA BANSA? MAKATWIRAN BA ANG MGA PUNANG ITO?

ARALIN 35: MGA SAMAHANG PANDAIGDIG: WTO AT APEC

1. ANO ANG MGA SAMAHANG INTERNASYONAL?
2. BAKIT KINAKAILANGAN ANG PAKIKIPAG-UGNAYAN NG MGA BANSA SA ISA'T ISA?
3. ANO ANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NG WTO SA EKONOMIYA NG MGA BANSANG KASAPI NITO?
4. ANU-ANO ANG PRINSIPYONG ISINASAALANG-ALANG NG WTO NA NAUUKOL SA MGA SISTEMANG PANGKALAKALAN?
5. PAANO NAIBA ANG APEC SA WTO?
6. ANU-ANO ANG MGA LAYUNING NAIS MAKAMTAN NG APEC PARA SA MGA KASAPI NITO?
7. SA IYONG PALAGAY, MAHALAGA BA ANG PAKIKIISA AT PAKIKIPAGTULUNGAN NG PILIPINAS SA SAMAHANG ITO?

PAGPAPAHALAGA

1. KUNG IKAW AY ISANG MAMBABATAS NA NANINIWALA SA MGA MITHIIN NG WTO AT APEC, ANONG BATAS PANG-EKONOMIYA ANG IYONG ISUSULONG UPANG ANG HANGARING KAUNLARAN PANG-EKONOMIYA AT PANGANGALAGA SA KAPAKANAN NG MGA MANGGAGAWA AY MAISAKATUPARAN?
2. MAGBANGGIT NG ISANG ISYU TUNGKOL SA WTO O APEC NA SA PANINIWALA MO AY MAKABUBUTI O MAKASASAMA SA KALAGAYAN NG MGA MANGGAGAWA O BANSA. PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.

TALAKAYAN

1. ANO ANG KAHALAGAHAN NG MGA SAMAHANG PANDAIGDIG SA KASALUKUYAN? IPALIWANAG ANG MGA PAPEL NA KANILANG GINAGAMPANAN.
2. TUNTUNIN ANG MGA KAGANAPAN SA PANAHON NG MABILIS NA PAGDAMI NG MGA SAMAHANG PANDAIGDIG? KAILAN NAGSIMULANG DUMAMI ANG KANILANG BILANG?
3. SA IYONG PALAGAY, DAPAT BANG MAKILAHOK ANG PILIPINAS SA MGA SAMAHANG ITO? BAKIT O BAKIT HINDI? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.
4. ANO ANG PAPEL ANG GINAGAMPANAN NG WTO SA MGA BANSANG KALAHOK DITO? MAHALAGA BA ANG PAGKAKAPANTAY-PANTAY NG PAGTINGIN SA LAHAT NG MGA BANSANG KASAPI NITO? SA PAANONG PARAAN?
5. TUNTUNIN ANG KASAYSAYAN NG WTO. ANO ANG NAGBUNSOD SA PAGKAKABUO NITO?
6. SA PAANONG PARAAN MAISASAAYOS ANG MGA PAGTATALO AT HINDI PAGKAKAUNAWAAN SA LOOB NG WTO? ANO ANG TINATAWAG NA TRADE SANCTION? PAANO ITO ISINASAGAWA?
7. IPALIWANAG ANG IBA'T IBANG MAHAHALAGANG PRINSIPIYONG ISINASAALANG-ALANG NG WTO SA MGA NEGOSASYONG PANGKALAKALAN. SA IYONG PALAGAY, MAKATWIRAN BA ANG BAWAT ISA?
8. IPALIWANAG ANG ISTRUKTURA NG WTO. ANU-ANO ANG TUNGKULIN NG MGA MAHAHALAGANG TANGGAPAN NITO?
9. ANO ANG APEC? ANO ANG PAGKAKAIBA NG APEC SA IBANG MGA SAMAHANG PANDAIGDIG?
10. TALAKAYIN ANG MGA KAGANAPAN BAGO ANG PAGBUBUO NG APEC. ANONG MGA BANSA ANG NAGKAROON NG MALAKING PAPEL SA  PAGKAKATATAG NG APEC?
11. IPALIWANAG ANG MAHAHALAGANG LAYUNIN NG APEC. ANO ANG TINAGURIANG BAGOR GOALS? TALAKAYIN ANG PRINSIPYONG NAKAPALOOB DITO.
12. ANU-ANONG BANSA ANG KALAHOK SA APEC? TUKUYIN ANG MGA ITO SA MAPA.
13. BALANGKASIN ANG ISTRUKTURA NG APEC. IPALIWANAG ANG MGA TUNGKULIN NG MGA MAHAHALAGANG TANGGAPAN NITO.

BALITAO, ONG, CERVANTES, PONSARAN, NOLASCO, RILLO, MATEO, CARNAJE: EKONOMIKS: PP. 320-443: 2012, VIBAL PUBLISHING HOUSE, INC, MANILA


*@* GABAY PARA SA PAGPAPASA NG INYONG PROYEKTO!

I. KAYO AY MAY DALAWANG BAHAGI NG PROYEKTO:

1. ANG UNANG BAHAGI AY GROUP PROJECT... KUNG SAAN, ANG MGA MAG-AARAL AY HAHANAP NG KASAMA MULA DALAWA (2) HANGGANG LABINDALAWANG (12) KASAMA UPANG GUMAWA NG ISANG DOKYUMENTARYO NA MAY KINALAMAN SA EKONOMIKS.
2. IPAPASA ITO NG NAKA-CD AT KALAKIP ANG SCRIPT NA GINAMIT.
3. ANG BAWAT DOKYUMENTARYO AY HANGO SA SARILING KAISIPAN AT DAPAT LAGYAN NG DIRECTOR'S CUT SA DULO... DITO MAARING IPAKITA ANG MGA MUKHA NG KASAMA SA GRUPO.

II. ANG IKALAWANG BAHAGI NAMAN AY ANG PAGSAGOT SA MGA KATANUNGAN NAKASULAT SA BANDANG ITAAS NG PAHINA.

1. ANG INYONG PROYEKTO AY NAGLALAMAN NG MGA SUMUSUNOD:

-TITLE PAGE
-TALAAN NG NILALAMAN
-ARALIN # PAMAGAT
-BUOD
-SAGOT SA MGA KATANUNGAN AYON SA PAGKAKASUNOD-SUNOD

2. ANG INYONG PROYEKTO AY MAAARING SULAT-KAMAY O NAKA-COMPUTER.

3. IPAPASA ITO NG NAKAAYOS AT KUMPLETO... MAAARING NAKA-FOLDER, NAKA-CLEAR BOOK O ANO MANG KAYA NIYONG GAWIN PARA MAPAGANDA ITO.

4. ANG INYONG PROYEKTO AY HINDI KOPYA MULA SA IBA O IBA PANG PAMAMARAAN. (GALING ITO SA UTAK NINYO)

5. TULAD NG DATI... ANG INYONG KOMENTO AY MAY KATUMBAS NA PUNTOS SUBALIT DAPAT MAY KINALAMAN SA INYONG PROYEKTO AT HINDI PAGREREKLAMO.

6. ANG DEADLINE NG SUBMISSION NG INYONG MGA PROYEKTO AY SA UNANG LUNES AT MARTES NG MARSO (MARCH 4-5, 2013). NO EXTENSION! HINDI MAKATWIRAN ANG PAGLIBAN SA KLASE PARA HINDI MAKAPAGPASA SA ITINAKDA!

7. GOODLUCK!

72 komento:

 1. ATTENTION STUDENTS: IF YOU WILL START YOUR PROJECT IMMEDIATELY, THERE IS NO REASON FOR YOU TO DELAY YOUR SUBMISSION!

  TumugonBurahin
 2. ang ganda ng project..gusto ko yung gagawa ng mga dokumentaryo...^_^

  TumugonBurahin
 3. kaya po yan sir..TIWALA LANG :)
  hehe..maganda yung dokumetaryo..favorite ko un..hahA
  tas ung sa individual maganda din po..dame ko ule matutunan..haha

  yan sir aa..di na ako nagrereklamo..haha..nadala na baka maminusan ule..HAHA XD

  THANKS SIR!!GODBLESS!!

  TumugonBurahin
 4. sir si levy jean po ito .... parehas lang po ba yan nung nakaraan ?...... pwd po ba ganun ulit ung gagawin ko sa project ...

  TumugonBurahin
 5. geh.. sir...
  pag sisikapan ko to ....

  TumugonBurahin
 6. :) hahahahaha! kuNG nAgAwA KO YaN Ng unA kAyA KO uli yAn
  iM pRoud OF mysELF! :)
  goodLUCK!

  TumugonBurahin
 7. naks na mag kumento... sarap bigyan ng mataas na grade... hehehe... joke!

  TumugonBurahin
 8. gagawin ko kaagad toh para matapos na , pra wala na ko problema :D

  TumugonBurahin
 9. HEHE...PAG HIHIRAPAN KO 2 SR.:)KAYA NG DATING PROJECT K

  TumugonBurahin
 10. O come On , xD
  Gagawin ko na nga tong maaga . xD
  Nadala na ako ei ! ;)) Mukhang madali namn ei ! xD
  Kakayanin ko to ! Hahaha ~

  TumugonBurahin
 11. gagawa AGAD ako.. :) di ako papayag na wala akong maipasa :)

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. gagawa AGAD ako.. :) di ako papayag na wala akong maipasa :)
   linsangan po :)

   Burahin
 12. ok !!! kailangan tlaga Gumawa pra pumasa :)

  TumugonBurahin
 13. haha gawa agad pra dii na lets mag habol sa oras xDD

  TumugonBurahin
 14. pagpupuyatan q to sir!!!!!!!!
  keribels lng :D

  TumugonBurahin
 15. Naalis ng may-ari ang komentong ito.

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. malapit na me magsimula..then papagandahin nrin last n toh....


   thanks kai sir........

   Burahin
  2. guys gawa na rin kayo para maganda...

   Burahin
 16. sir , salamat sa project dagdag kaalaman to :))

  TumugonBurahin
 17. kung kaya ku nung 3rd quater mas kaya ku yan ng 4th quarter . hehe

  TumugonBurahin
 18. ...ga2win koh tuLad ng Last quarter pra tumaas gradE quh!!,,
  AJA!!! Ginalyn kaya muh yan!!!.... :)) thankx sa prOject sir.. (Y)

  TumugonBurahin
 19. sir. sna mai pLus ulit ung mga nag comment :))

  TumugonBurahin
 20. ahh ...eto pla un ...kala ko ung aralin panlipunan 3 ei .HAHA

  TumugonBurahin
 21. gagawin ko na to!!!

  no tym for EXCUSES for NOW

  TumugonBurahin
 22. dali aman n2!!!
  :D mamaya tapos na to!!

  + 10 na kuh ah!!

  TumugonBurahin
 23. Sisimulan Ko Nato Para Mbilis Mtapos , Pra Dko Mghahabol Ng Time :) Actually Naumpisan Ko Na Pla Pakonte-Konte HAHA . GoodLuck Sa Lhat .

  TumugonBurahin
 24. Ahh ! Eto Pala Yon !
  Sisimulan Ko Na To !
  Para Yung Docu Nalang ANg Gagawin :")
  Goodluck To All :))))

  TumugonBurahin
 25. nakita ko rin sa wakas

  tamang gawa na lang
  goodluck

  -Arlyn Roberto-

  TumugonBurahin
 26. un oh!!! gwa.2x din pg my tym!!!
  pg2p2yatan ko 2!!!!
  g2win ko lhat mkgraduate lng...
  I do my best for it!!!!

  TumugonBurahin
 27. Gagawin ko na nga ito para maagang maipasa
  Pati ung Documentary gagawin na rin namin

  TumugonBurahin
 28. Gagawa na nga ako :))
  Kahit isa-isa makagawa Lang

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. we have the capacity to do things earlier than the given deadline for it.. basta, kaya yan lahat! ikaw pa.

   Burahin
  2. really.. kung kinaya noon, dapat e-maintain para naman yan sa ikabubuti ng buhay mo e.. hindi yan para sa iba, para yan sa sarili mo..

   Lou Arenas po ito.

   Burahin
 29. kaya ko 2 kailangang gumawa ng maaga . kailangan bumawi ngayong ikaapat na markahan

  TumugonBurahin
 30. ssimulan kna sr pra mkapag pasa ao sa saktong dealine !
  gwin ng maayos at pag hihirpan q........indon april joy

  TumugonBurahin
 31. pag sisikpan ko to pra mkapasa! gualberto charilou to sR.

  TumugonBurahin
 32. gagawin q ang best q pra mkagawa ng prjoct ng maayos at pra mkapag pasa din sa sktong psahan.nicolas po!

  TumugonBurahin
 33. gagawin q ang best q para pra mkapag pasa sa sktong psahan
  nicolas

  TumugonBurahin
 34. magpapasa nako sa tamang panahon . . gagawin ku lahat nG makakaya ku magawa KULANG TO. .

  TumugonBurahin
 35. tatapusin ku kung anung nasimulan ku ..

  TumugonBurahin
 36. sir.Canillas anung aralin magsisimula ung ibubuod??

  TumugonBurahin
 37. magbasa ka nga muna daniel bago ka magtanung :)

  TumugonBurahin
 38. tatapusin ko ito sa abot ng aking makakaya.....

  TumugonBurahin
 39. gagawim ko ang lahat makagraduate lang .. hehehe :)

  TumugonBurahin
 40. __++tULAd nG IkAtlOng prOyEktO aNg mGa tAnUnG Ay nAkabAtAy dIn SA LibrO o sAbIhIn nA nAtEn nA mAyroOnG pAgkAkAsUnUd kAyA mAaAsAhA nA mAkikiTa aNg sAgUt__+++!!!!!!!!!!!  fInALy mAtAtapUs nA qU Sa prOyEktOng iTo tHx sa aMing mAhAL na gUro gInAgAwN kmE ng pARaAn pArA mAkahAbOL aNg mGa sTUdyAntE un Lng saLAmAT!!!!!!!!!!!!!!!hAyAhAY nA anmg fEeling__+  Buela,Mark gil

  TumugonBurahin
 41. yan pala sir ung project gue kya yan hehe

  TumugonBurahin
 42. sir GaGawin KUh laHAT sa project nayan!! i do my best^^

  TumugonBurahin
 43. ' kaya ko gawin itong project na to :) , nakakachallenge masyado sir pero paghihirapan ko tong gwin tuLad dati ;> !! hahahaha ...

  TumugonBurahin
 44. "keri lng. gagandahan q na ung gawa q. haha xD"

  TumugonBurahin
 45. nalaunan mark josephPebrero 10, 2013 nang 8:20 PM

  si.o2muLan kuna po sir hhahah :) para pumasa aman aku

  goodLock sakin at sa inyu tnxx ...

  TumugonBurahin
 46. ooh sana mgwa ku ito

  TumugonBurahin
 47. malapit kuna sir matapos baka sa lunes ku na maibigay

  TumugonBurahin
 48. I-piprint Out po ba to Sir ? or kokopyahen ?
  AFTER MA PRINT SASAGUTAN PWEDE BA ?


  ayaw ko na mag sisi . grabe !

  TumugonBurahin
 49. emir sitson :hi poh !
  2 All Lalo na Yung mga faraday!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  tropang IGOP

  TumugonBurahin
 50. sir...ok na ok ...documentation?
  hUwow ... one of maii favorite yan iie ...
  haha ... buti nalng naka gawa na ku ..

  TumugonBurahin
 51. cge po gagawin po namin agad yan para makapagpasa kami ng maaga

  TumugonBurahin
 52. Goodluck sa lahat

  kaya yan..(^_^)

  go...


  Marilou P. Regis po!

  TumugonBurahin
 53. * haha na-chalLenge ako dito sir uh ? nung nakaraan kc wala akong proj. ee haha now i know ! :) haha natuto pa ko ! nagkaroon pa ng laman ung tiny brain ko haha (^_^)

  * THANKS sa project na toh sir ! GODBLESS ! :)

  TumugonBurahin
 54. proyekto: Llorente, Cenyo and Montallana

  http://youtu.be/027n_S1l9oQ

  http://www.youtube.com/watch?v=027n_S1l9oQ&feature=share

  TumugonBurahin
 55. wla po ba kaung pinaka summary ng Aralin 26 pangisdaan at paggugubat?

  TumugonBurahin