Miyerkules, Enero 23, 2013

PROYEKTO SA IKAAPAT NA MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN III


ARALIN 32: MGA IDEOLOHIYANG LAGANAP SA DAIGDIG

1. BAKIT MAHALAGA ANG IDEOLOHIYA PARA SA ISANG BANSA?
2. ANO ANG PINAHAHALAGAHAN NG KONSERBATISMO BILANG ISANG IDEOLOHIYA?
3. PAANO NAGKAKAPAREHO ANG KAPITALISMO SA LIBERALISMO?
4. ANO ANG SANHI NG GENDER INEQUALITY O HINDI PAGKAKAPANTAY-PANTAY NG KASARIAN?

PAGPAPAHALAGA

1. ANONG IDEOLOHIYA ANG SA PALAGAY MO AY HIGIT NA MAKABUBUTI SA PILIPINAS? IPALIWANAG.

TALAKAYAN

1. BAKIT MAHALAGA ANG IDEOLOHIYA SA MGA PAMPOLITIKANG KILUSAN?
2. MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA NG LAGANAP AT LUMAGANAP NA MGA IDEOLOHIYA SA DAIGDIG.
3. ANO ANG KONSERBATISMO?
4. BAKIT HIGIT NA SINASANG-AYUNAN NG MGA KONSERBATIBO ANG PAGPAPANATILI NG NANAIG NA KAAYUSAN KAYSA MAGLUNSAD NG DAGLIAN AT TUWIRANG PAGBABAGO? IPALIWANAG.
5. ANO ANG LIBERALISMO?
6. ANO ANG DALAWANG PANGUNAHING KATANGIAN NG LIBERALISMO? PAGHAMBINGIN ANG MGA ITO.
7. IPALIWANAG ANG MGA SALIGANG PRINSIPYO NG LIBERALISMO.
8. ANO ANG KAPITALISMO?
9. PARA KAPITALISMO, BAKIT MAHALAGA ANG KOMPETISYON SA EKONOMIYA?
10. MAGBIGAY NG HALIMBAWA NG MGA KAPITALISTANG BANSA.
11. ANO ANG MGA KARAPATAN NG MGA MAMAMAYAN NA GINAGARANTIYAHAN NG ISANG DEMOKRATIKONG PAMAHALAAN?
12. ANO ANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NG MGA PANGMASANG ORGANISASYON SA ILALIM NG DEMOKRASYA?
13. ANO ANG SOSYALISMO?
14. ANO ANG MGA PATAKARANG IPINATUTUPAD SA MGA SOSYALISTANG BANSA?
15. ANONG MGA BANSA ANG YUMAYAKAP SA IDEOLOHIYANG SOSYALISMO SA KASALUKUYAN?
16. ANO ANG KOMUNISMO?
17. ANO ANG MGA PATAKARANG IPINATUTUPAD NG MGA KOMUNISTANG BANSA?
18. MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA NG MGA BANSANG NAGSUSULONG NG IDEOLOHIYANG KOMUNISMO.
19. ANO ANG PASISMO?
20. ANONG MGA PATAKARAN ANG IPINATUTUPAD NG MGA BANSANG YUMAKAP SA PASISMO?
21. ANO ANG LAYUNIN NG MGA PEMINISTA SA PAGSUSULONG NG KANILANG IDEOLOHIYA?
22. BAKIT PATULOY NA UMIIRAL ANG PANG-AAPI SA KABABAIHAN SA LIPUNAN?
23. ANO ANG MOTIBO NG U.S. SA PAGTATAYO NG BASE MILITAR SA PILIPINAS?
24. ANONG DALAWANG IDEOLOHIYA ANG NAGTUNGGALIAN NOONG PANAHON NG COLD WAR?
25. BAKIT MASALIMUOT ANG KALAGAYANG PAMPOLITIKA NG ASYA?
26. IPALIWANAG KUNG PAANO NAAAPEKTUHAN NG PAMPOLITIKANG IDEOLOHIYA ANG SISTEMANG PANG-EKONOMIYA NG U.S. AT NORTH KOREA.

ARALIN 33: KASAYSAYAN AT EPEKTO NG COLD WAR

1. ANO ANG MGA PANGYAYARI NA NAGRESULTA SA PAGTATAPOS NG COLD WAR?
2. ANO ANG PERESTROIKA? IPALIWANAG.

PAGPAPAHALAGA

1. PATUNAYAN NA ANG UNITED STATES ANG NAG-IISANG SUPERPOWER SA DAIGDIG. MAKABUBUTI BA ITO SA DAIGDIG? PANGATWIRANAN.

TALAKAYAN

1. ANO ANG NAGING PATAKARAN NG U.S. AT U.S.S.R. SA PANAHON NG COLD WAR?
2. ANONG MGA BANSA ANG NABIBILANG SA THIRD WORLD?
3. IPALIWANAG ANG DOMINO THEORY. ANO ANG NAGING PAPEL NG U.S. AT U.S.S.R. SA BAGONG KAAYUSAN NG ASYA AT EUROPE MATAPOS ANG DIGMAAN?
4. ANO ANG NANGYARI SA EUROPE MATAPOS ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
5. ANO ANG COLD WAR? PAANO MAKIKITA ANG COLD WAR? ANO ANG MGA PANLABAS NA ANYO NITO?
6. ANONG MGA PANGYAYARI SA ASYA ANG KAHALINTULAD NG KAGANAPAN SA EUROPE?
7. ANO ANG PROXY WAR? MAGBIGAY NG HALIMBAWA NITO.
8. ANO ANG IBIG SABIHIN NG SATELLITE O CLIENT STATE?
9. ANO ANG NAIS PATUNAYAN NG U.S. AT U.S.S.R. SA PAGSABAK NILA SA SPACE RACE?
10. PARA SA INYO, ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGTAPAK NG TAO SA BUWAN?
11. BAKIT TUMINDI ANG KOMPETISYON NG U.S. AT U.S.S.R. SA PAGPAPARAMI NG ARMAS?
12. SAAN NAKABATAY ANG PAGPAPARAMI NG ARMAS?
13. BAKIT INILUNSAD ANG SALT I AT SALT II?
14. BAKIT BINUO AT NILAGDAAN ANG NON-PROLIFERATION TREATY?
15. ANO ANG PROPAGANDA WARFARE?
16. BAKIT LALONG UMIGTING ANG COLD WAR?
17. PAANO ISINAGAWA ANG PROPAGANDA WARFARE?
18. SAAN PA MASASAKSIHAN ANG TUNGGALIAN NG U.S. AT U.S.S.R.?
19. PAANO TINUGUNAN NI PANGULONG JOHN F. KENNEDY ANG BANTA NG MISSILE NG CUBA SA U.S.?
20. SAANG PANIG KAALYADO ANG CUBA?
21. ANO ANG TINATAWAG NA NEW WORLD ORDER?
22. PATUNAYAN NA ANG U.S. ANG NAG-IISANG SUPERPOWER SA DAIGDIG.

ARALIN 34: NEOKOLONYALISMO SA DAIGDIG

1. ANO ANG PINAGKAIBA NG NEOKOLOYALISMO SA KOLONYALISMO?

PAGPAPAHALAGA

1. NANINIWALA KABA NA ANG PILIPINAS AY NAKAPALOOB SA BALANGKAS NG NEOKOLONYALISMO? PATUNAYAN.

TALAKAYAN

1. ANO ANG IBA'T IBANG URI NG NEOKOLONYALISMO?
2. ANO ANG MGA PATUNAY NG PAGTATAGUMPAY NG NEOKOLONYALISMO NG U.S. SA PILIPINAS AT IBA PANG BANSA SA DAIGDIG?
3. SA IYONG PANANAW, MAY PAKINABANG BA ANG MGA BANSANG KABILANG SA UMUUNLAD AT HINDI MAUNLAD SA PAGPAPALOOB SA NEOKOLONYALISMO?
4. ANO ANG MGA KATIBAYAN NG NEOKOLONYALISMO SA MGA UMUUNLAD AT HINDI MAUNLAD NA BANSA?
5. ANO ANG MGA PAPEL NA GINAGAMPANAN NG MGA UMUUNLAD NA BANSA KUNG ITO AY NAPAPAILALIM SA NEOKOLONYALISMO?
6. ANONG PAMAMARAAN ANG GINAGAMIT NG MGA BANSANG KANLURANIN PARA IPAKILALA AT IPALAGANAP ANG KANILANG KULTURA AT KAISIPAN?
7. PAANO NAIIMPLUWENSYAHAN ANG KAMALAYAN NG MGA MAMAMAYAN SA UMUUNLAD AT HINDI MAUNLAD NA BANSA?
8. MAGBIGAY NG IBA PANG HALIMBAWA NG CULTURAL COLONIZATION?
9. MAITUTURING BA NA ISANG BANANA REPUBLIC ANG PILIPINAS? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.
10. ANO ANG IPINAGKAIBA NG INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTION SA REGIONAL FINANCIAL INSTITUTION?
11. ANO ANG TAWAG SA PAGKAKASADLAK SA UTANG NG ISANG BANSA UPANG IBAYAD SA ISA PANG UTANG? ANO ANG IPINAKIKITA NITO?
12. ANO ANG MGA PATUNAY NG KAHIRAPAN BUNGA NG PAGKAKASADLAK NG UMUUNLAD AT HINDI MAUNLAD NA BANSA SA UTANG PANLABAS BATAY SA ARTIKULONG, "A SILENT WAR: THE DEVASTATING IMPACT OF DEBT ON THE POOR?"

ARALIN 25: ANG BANTA NG TERORISMO

1. ANO ANG MGA PUNA NG MGA SEKTOR NG LIPUNAN LABAN SA WAR OF AGGRESSION NG U.S. SA IRAQ?
2. MATAGUMPAY BA ANG COALITION OF THE WILLING? BAKIT?
3. SA IYONG PALAGAY, PAANO MAKATUTULONG ANG MGA PANGKARANIWANG MAMAMAYAN SA PAGSUGPO SA SULIRANIN SA TERORISMO?

PAGPAPAHALAGA

1. MARAPAT BANG GAMITAN NG DAHAS ANG PAGSUGPO SA TERORISTANG NAGHAHASIK NG LAGIM? PANGATWIRANAN.
2. MAKATUTULONG BA SA PAGPAPAHINA NG TERORISMO ANG MAKATAONG PAKIKITUNGO SA KAPWA? IPALIWANAG ANG SAGOT.

TALAKAYAN

1. IPALIWANAG KUNG ANO ANG TERORISMO?
2. SURIIN ANG MGA PANGUNAHING LAYUNIN NG IBA'T IBANG PANGKAT NG TERORISTA. MAY PAGKAKAHALINTULAD BA SILA NG LAYUNIN? ANO ANG MGA ITO?
3. BAKIT MAKASAYSAYAN ANG MGA MAGKAKASUNOD NA PAG-ATAKE NG MGA TERORISTA SA WORLD TRADE CENTER AT PENTAGON NOONG SEPTEMBER 11, 2011?
4. BAKIT IKINABAHALA NG MARAMI ANG 9-11 ATTACK? BAKIT HINDI PANGKARANIWAN ANG NATURANG INSIDENTE? ANO ANG SINISIMBULO NG WORLD TRADE CENTER AT PENTAGON?
5. IPALIWANAG ANG MGA SANHI NG HIDWAAN NG U.S. AT NG ILANG PANGKAT NG MILITANTENG MUSLIM.
6. SA IYONG PALAGAY, BAKIT PINAGSISIMULAN NG HIDWAAN NG MGA BANSA ANG PAGHAHANGAD NA MAKONTROL ANG PINAGKUKUNAN NG LANGIS?
7. ANO ANG IBA'T IBANG ANYO NG TERORISMO?
8. ANO ANG IBIG SABIHIN NG NARCO-TERRORISM?
9. BAKIT SINASABING MALALIM AT MASALIMUOT ANG PINAG-UGATAN NG TERORISMO?
10. ANO ANG BUNGA NG MGA BANTA NG TERORISMO SA MGA BANSANG TARGET NG PAG-ATAKE O PINANANAHAN NG MGA TERORISTANG GRUPONG ITO?
11. PAANO BINIGYANG-KATWIRAN NG U.S. ANG PANGHIHIMASOK NITO SA AFGHANISTAN AT IRAQ?
12. TAMA BANG GAMPANAN NG U.S. ANG PAPEL BILANG PULIS PANDAIGDIGAN? PANGATWIRANAN ANG IYONG SAGOT.
13. BAKIT TINULIGSA SA IBA'T IBANG PANIG NG DAIGDIG ANG WAR OF AGGRESSION NG U.S. SA IRAQ?
14. ANONG MGA BANSA ANG MAITUTURING NA HINDI KAALYADO NG U.S.?
15. ANO ANG COALITION OF THE WILLING?
16. ANO ANG MGA HAKBANG NA MAKATUTULONG SA PAGSUGPO NG TERORISMO?

ARALIN 36: SULIRANIN AT ISYUNG PAMPOPULASYON AT PANGKALUSUGAN

1. ANO MASASABI NINYO SA REPRODUCTIVE HEALTH BILL NA NAGING BATAS KAMAKAILAN LAMANG?
2. SANG-AYON BA KAYO SA PAGSASABATAS NITO? PANGATWIRANAN ANG IYONG SAGOT.

PAGPAPAHALAGA

1. ANONG MGA KATANGIAN ANG DAPAT MALINANG NG MGA PILIPINO NA MAKATUTULONG UPANG TUMAAS ANG KALIDAD NG BUHAY NG MGA MAMAMAYAN?
2. MAKALULUTAS BA SA SULIRANIN NG MALAKING POPULASYON ANG PAGBIBIGAY NG SAPAT NA EDUKASYON SA KABABAIHAN AT KALALAKIHAN? PAANO?

TALAKAYAN

1. ANONG MGA SALIK ANG NAGBIGAY-DAAN SA MGA PAGBABAGO SA POPULASYON?
2. BAKIT BUMABABA ANG BIRTH RATE AT KAUGNAY NITO ANG POPULASYON NG MARAMING BANSA, PARTIKULAR SA EUROPE?
3. ANONG URI NG MAMAMAYAN ANG MAKATUTULONG SA KANYANG PAMILYA, PAMAYANAN AT BANSA?
4. PAANO MAPABUBUTI ANG KALIDAD NG BUHAY?
5. ANO ANG MGA PARAAN NA MAAARING GAMITIN SA PAGKONTROL NG POPULASYON?
6. ANO ANG KABUTIHAN AT PAGBABAGO NA IDINUDULOT NG EDUKASYON PARA SA KABABAIHAN?
7. ANU-ANO ANG DAHILAN KUNG BAKIT HALOS NADOBLE ANG LIFE EXPECTANCY NG ISANG BABAE SA JAPAN KUNG IHAHAMBING A=SA BABAING TAGA-SIERRA LEONE SA AFRICA?
8. SAANG LUGAR MATATAGPUAN ANG MALAKING BAHAGDAN NG MGA MAY SAKIT NA AIDS?
9. ANONG MGA HAKBANGIN ANG DAPAT ISAGAWA NG PAMAHALAAN PARA HINDI LUMALA ANG PAGLAGANAP NG AIDS AT IBA PANG MGA BAGONG SAKIT?
10. IPALIWANAG ANG MGA BAGAY NA BINIGYAN-DIIN NG INTERNATIONAL CONFERENCE ON POPULATION DEVELOPMENT.

ARALIN 37: EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA KALAGAYANG EKOLOHIKAL

1. MAKATUTULONG BA ANG MODERNONG TEKNOLOHIYA SA PAMUMUHAY NG MGA PILIPINO? IPALIWANAG ANG SAGOT.
2. PABOR KABA SA LALO PANG PAGPAPABUTI NG TEKNOLOHIYA SA BANSA KAPALIT NG PAGKASIRA NG KAPALIGIRAN?
3. SAAN ANG MAS NANAISIN MONG TIRHAN, ANG MALA-GUBAT AT PUTIKAN NA TIRAHAN SA KANAYUNAN O SA MALA-MAKATI NA LUGAR NA HALOS WALANG HALAMAN? PANGATWIRANAN ANG SAGOT.

PAGPAPAHALAGA

1. BAKIT KAILANGANG IAANGKOP ANG TEKNOLOHIYA SA ANTAS NG EDUKASYON NG MGA MAMAMAYAN?
2. MATIMBANG BA ANG PAGGAMIT NG MAKABAGONG TEKNOLOHIYA KUNG IHAHAMBING SA MGA DULOT NITONG SULIRANIN SA KAPALIGIRAN?
3. ANO ANG DAPAT ISAALANG-ALANG SA PAGGAMIT NG MAKABAGONG TEKNOLOHIYA?

TALAKAYAN

1. ANO ANG IBIG SABIHIN NG TECHNOLOGICAL DIVIDE? BAKIT MAHALAGA PARA SA MGA HINDI MAUNLAD NA BANSA NA MAGKAROON NG TEKNOLOHIYA O KAALAMAN UKOL DITO?
2. IPALIWANAG ANG TECHNOLOGICAL TRANSFER. ANO ANG MGA KAPAKINABANGAN NG PAGLILIPAT NG TEKNOLOHIYA MULA SA BANSANG MAUNLAD TUNGO SA BANSANG HINDI MAUNLAD?
3. BAKIT MAPANGANIB ANG DEPEKTONG TEKNOLOHIYA?
4. PATUNAYANG MAY MGA TEKNOLOHIYANG HINDI ANGKOP SA KALAGAYAN NG ISANG BANSA. MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
5. ANO ANG PALIWANAG SA PAGHIHIKAYAT NI MAHATMA GANDHI SA PAGGAMIT NG SPINNING WHEEL SA PAGGAWA NG SARILING DAMIT SA HALIP NA GUMAMIT NG MURANG DAMIT NA GAWA AT ITINAMBAK NG IMPERYONG BRITISH?
6. ANO ANG MAAARING IBUNGA NG PROSESO NG INDUSTRIYALISASYON SA ISANG BANSA?
7. ANO ANG MGA TUWIRAN O HINDI TUWIRANG EPEKTO NG HINDI MAINGAT NA PAGGAMIT NG TEKNOLOHIYA?
8. BAKIT PAUNTI NG PAUNTI ANG MGA NAHUHULING ISDA SA PAGLIPAS NG PANAHON?
9. BAKIT NAGING NEGATIBO ANG PAGIGING OVER-EFFICEINT NG TEKNOLOHIYANG GINAGAMIT NG MALALAKING MANGINGISDA SA YAMANG TUBIG?
10. ANO ANG ENEHIYANG NUKLEYAR? BAKIT ITO GINAGAMIT KAHIT NA ITO AY MAAARING MAGING MAPANGANIB?
11. PATUNAYAN NA ANG MATAAS NA ANTAS NG TEKNOLOHIYA AY ISANG KAPANGYARIHAN?
12. BAKIT KAILANGAN NG MGA MAMAMAYAN NG KAALAMAN UKOL SA WASTONG PAGGAMIT NG TEKNOLOHIYA?

ARALIN 38: IBA'T IBANG ANYO AT EPEKTO NG PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO

1. BAKIT MAHALAGA ANG LUPAING NINUNO PARA SA MGA KATUTUBO? IPALIWANAG ANG PANGUNGUSAP NA, "ANG LUPA AY BUHAY" SA KONTEKSTO NG KULTURA NG MGA KATUTUBONG MAMAMAYAN.
2. ANO ANG MGA PAGLABAG SA KARAPATAN PANTAO ANG ISINASAGAWA NG MGA DIKTADOR?
3. ANO ANG NANGYARI SA BINANSAGANG MAGUINDANAO MASSACRE? SA NANGYARING BARILAN SA ISANG CHECKPOINT SA QUEZON NA MAY MGA ALAGAD NG BATAS NA NASAWI? ANO SA PALAGAY MO ANG MAAARING GAWIN NG PAMAHALAAN PARA MATIGIL ITO?

PAGPAPAHALAGA

1. ANU-ANONG KATANGIAN NG MGA TAP ANG DAPAT LINANGIN UPANG MABAWASAN ANG PAGLABAG SA MGA KARAPATANG PANTAO?
2. PANTAY-PANTAY BA ANG PAGTATAGUYOD SA MGA KARAPATANG PANTAO BATAY SA EDAD, KASARIAN, ETNISIDAD AT IBA PA?
3. PAANO MALILINANG ANG KULTURA NG KARAPATANG PANTAO SA LAHAT NG SEKTOR NG LIPUNAN?

TALAKAYAN

1. ANO ANG NANGYARI SA MGA MAMAMAYAN NG MGA NASAKOP NG MGA DAYUHAN?
2. SINO ANG MGA COMFORT WOMEN? ANO ANG KAHILINGAN NG MGA COMFORT WOMEN SA PAMAHALAANG HAPONES UPANG MAITUWID NITO ANG PAGKAKAMALI SA KANILA?
3. BAKIT INIUTOS NI ADOLF HITLER NA ISAGAWA ANG MALAWAKANG PAGPATAY SA MGA JEW?
4. ANO ANG IDINULOT NG PAGKAKATUKLAS SA TALAARAWAN NI ANNE FRANK?
5. SAAN NAKASALALAY ANG MGA KATUTUBONG MAMAMAYAN?
6. IPALIWANAG KUNG ANO ANG ETHNOCIDE.
7. ANO ANG IBIG SABIHIN NG YELLOW-DOG CONTRACT?
8. ANONG PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO ANG NARANASAN NG KABABAIHAN AT KABATAAN? ISA-ISAHIN ANG MGA ITO.
9. ANU-ANONG PAGHIHIRAP ANG DINANAS NG MGA BIKTIMA NG PAMAHALAANG DIKTATURYAL?
10. ANONG MGA PAGKILOS AT PAKIKIBAKA ANG ISINASAGAWA NG MGA MAMAMAYAN UPANG TUTULAN ANG ISANG PAMAHALAANG DIKTATURYAL?
11. ANO ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS? ANO ANG KAHALAGAHAN NITO?
12. ANU-ANO ANG MAHALAGANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NG MGA ORGANISASYON TULAD NG AMNESTY INTERNATIONAL, HUMAN RIGHTS WATCH, AT IBA PA SA PANGANGALAGA NG KARAPATANG PANTAO?

ARALIN 39: MGA KASALUKUYANG ISYU AT SULIRANIN BUNGA NG GLOBALISASYON

1. SA IYONG PALAGAY, PAANO MASOSOLUSYUNAN ANG LAGANAP NA TECHNOLOGICAL DIVIDE SA DAIGDIG?
2. PARA SA IYO, TULUYAN NA NGA BANG MABABALEWALA ANG MGA PAMAHALAAN NG BANSA KUNG MAS IIGTING ANG GLOBALISASYON SA DAIGDIG? PANGATWIRANAN.

PAGPAPAHALAGA

1. ANU-ANONG KATANGIAN NG TAO ANG NARARAPAT NA LINANGIN UPANG MAKAANGKOP SA GLOBALISASYON?

TALAKAYAN

1. IPALIWANAG KUNG ANO GLOBALISASYON? SA ANU-ANONG ASPEKTO NG PAMUMUHAY NAKAKAAPEKTO ANG GLOBALISASYON?
2. PAANO NAKAKAAPEKTO ANG GLOBALISASYON SA KONSUMERISMONG KAISIPAN NG MGA MAMAMAYAN SA MGA PAPAUNLAD NA BANSA?
3. PAANO ISINASAKRIPISYO NG UMUUNLAD NA MGA BANSA ANG PAMBANSANG INTERES SA SEKTOR NG AGRIKULTURA SA NGALAN NG GLOBALISASYON?
4. ANO LAYUNIN NG WTO?
5. ANO ANG MGA POSITIBONG DULOT NG GLOBALISASYON SA UGNAYAN NG BANSA AT MAMIMILI?
6. ANO ANG EPEKTO NG GLOBALISASYON SA PAGTATANIM SA MGA PAPAUNLAD NA BANSA?
7. ANO ANG PAPEL NG MGA PAPAUNLAD NA BANSA BUNGA NG GLOBALISASYON?
8. ANO ANG DALAWANG PERSPEKTIBO TUNGKOL SA TECHNOLOGICAL TRANSFER? IPALIWANANG ANG BAWAT ISA.
9.  PAANO NAKASASAMA SA PAMBANSANG EKONOMIYA NG ISANG UMUUNLAD NA BANSA ANG PAGDAGSA NG LABIS NA PRODUKTO MULA SA MGA MAUNLAD NA BANSA?
10. ANO ANG IBIG SABIHIN AT SINASALAMIN NG INTERNATIONALIZATION OF THE DIVISION OF LABOR? IPALIWANAG.
11. BAKIT MAHIRAP SA ISANG UMUUNLAD NA BANSA ANG MAGLUNSAD NG PAMBANSANG INDUSTRIYALISASYON?
12. ANO ANG BAHAGING GINAGAMPANAN NG MGA TRANSNATIONAL CORPORATION SA KASALUKUYANG KALAKALAN?
13. HIGIT NGA BANG MAGIGING MAKAPANGYARIHAN ANG MGA TRANSNATIONAL CORPORATION KAYSA PAMAHALAAN NG MGA BANSA? PATUNAYAN.

MATEO, TADENA, BALONSO, BONCAN, JOSE, PONSARAN, ONG: KASAYSAYAN NG DAIGDIG: PP. 336-405: 2012, VIBAL PUBLISHING HOUSE, INC, MANILA

GABAY PARA SA PAGPAPASA NG INYONG PROYEKTO!

1. ANG INYONG PROYEKTO AY NAGLALAMAN NG MGA SUMUSUNOD:

-TITLE PAGE
-TALAAN NG NILALAMAN
-ARALIN # PAMAGAT
-BUOD
-SAGOT SA MGA KATANUNGAN AYON SA PAGKAKASUNOD-SUNOD
-NAKALAGAY SA BANDANG DULO NG PAHINA ANG MGA PANGALAN NG MGA KASALUKUYANG NANUNUNGKULAN SA PAMAHALAAN TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

-PRESIDENT
-VICE PRESIDENT
-CABINET
-SENATE PRESIDENT AND SENATORS
-YOUR MAYOR, VICE MAYOR, CITY COUNCILORS, CONGRESSMAN, AND BARANGAY CHAIRMAN AND COUNCIL

2. ANG INYONG PROYEKTO AY MAAARING SULAT-KAMAY O NAKA-COMPUTER.

3. IPAPASA ITO NG NAKAAYOS AT KUMPLETO... MAAARING NAKA-FOLDER, NAKA-CLEAR BOOK O ANO MANG KAYA NIYONG GAWIN PARA MAPAGANDA ITO.

4. ANG INYONG PROYEKTO AY HINDI KOPYA MULA SA IBA O IBA PANG PAMAMARAAN. (GALING ITO SA UTAK NINYO)

5. TULAD NG DATI... ANG INYONG KOMENTO AY MAY KATUMBAS NA PUNTOS SUBALIT DAPAT MAY KINALAMAN SA INYONG PROYEKTO AT HINDI PAGREREKLAMO.

6. ANG DEADLINE NG SUBMISSION NG INYONG PROYEKTO AY SA UNANG LUNES AT MARTES NG MARSO (MARCH 4-5, 2013). NO EXTENSION! HINDI MAKATWIRAN ANG PAGLIBAN SA KLASE PARA HINDI MAKAPAGPASA SA ITINAKDA!

7. GOODLUCK!

28 komento:

 1. ATTENTION STUDENTS: IF YOU WILL START YOUR PROJECT IMMEDIATELY, THERE IS NO REASON TO DELAY YOUR SUBMISSION!

  TumugonBurahin
 2. anu po un ? hiwalay po ung page ng aralin # pamagat ? sa buod po ?

  TumugonBurahin
 3. malinaw naman ang guideline... sundin nalang :)

  TumugonBurahin
 4. sir aalamin pa puba ung mga pangalan ng
  -PRESIDENT
  -VICE PRESIDENT
  -CABINET
  -SENATE PRESIDENT AND SENATORS
  -YOUR MAYOR, VICE MAYOR, CITY COUNCILORS, CONGRESSMAN, AND BARANGAY CHAIRMAN AND COUNCIL

  TumugonBurahin
 5. gagawin ko ito ng maaga para tapos agad

  TumugonBurahin
 6. Carl... hindi mo masasagutan ang mga pangalan ng mga pulitiko kung hindi mo aalamin :)

  TumugonBurahin
 7. ..
  sir, thanksxz xa proj. ah dagdag knowledge din toh ..
  en review naren xa mga test .. hhahha :o)

  TumugonBurahin
 8. Ano pong ilalagay na Tittle ?
  saka yung mga pangalan po ng president vice etc. ee sa aralin 32-39 ?

  TumugonBurahin
 9. thankz poh...!!!

  TumugonBurahin
 10. bkit aralin panlipunan 3 ?
  yan b talaga gagawin nmin sir ?

  TumugonBurahin
 11. sir blit pati yung presidente ilalagay?

  TumugonBurahin
 12. kaya ko yan kailangang bumawi ngayong fourth grading.

  TumugonBurahin
 13. sa pinaka dulo po ilalagay yung pangalan ng president, vice ect..??

  TumugonBurahin
 14. sir promis babawi po ku ngaung 4th quarter promise po ian

  TumugonBurahin
 15. sir otias po pala ... sir sa dulo po ba ng likod ng papel ung project?

  TumugonBurahin
 16. OK sir Gagawin ko po agad yan!!!!!!........

  TumugonBurahin
 17. sir kailangan ba talaga yung name ng mga president ? xD

  TumugonBurahin
 18. Sir Tapos Naku ! ;D Nakakaktakot kadin kaya sir ! >< ayoko ng bumagsak :)))

  TumugonBurahin
 19. Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  TumugonBurahin