Lunes, Nobyembre 19, 2012

ABCD in conversation


Papauwi na ang Girl ng biglang nag text si Boy.

Boy: ABC

Girl: huh?!

Boy: Always Be Careful

Girl: Ikaw rin..

Boy: DEFG

Girl: ano?

Boy: Don’t Ever Forget Girl

Girl: forget what?

Boy: i’m H,I.

Girl: huh?

Boy: Happily Inlove

Girl: gago ka talaga!

Boy: JKLM

Girl: Ano na nman to?

Boy: Just Keep Loving Me.

Girl: ahh.. .... how about? NOPQRSTUVWXYZ?

Boy: loading......

Girl: ano? tagal naman? hahahaha!!!

Boy: No Other Person Quite Reasonable Shall Treat you Very Well eXcept me :)


Linggo, Nobyembre 18, 2012

PROYEKTO SA IKATLONG MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN IV


FOURTH YEAR!
ARALIN 17: ANG PAMBANSANG EKONOMIYA

PAGPAPAHALAGA

1. SA BUKAS NA EKONOMIYA, ANU-ANO ANG NAKIKITA MONG PAGPAPAHALAGA NG BAWAT AKTOR UPANG MAGING MATATAG ANG PAMBANSANG EKONOMIYA? MAAARING MAGBANGGIT NG MGA KARANASAN BILANG PILIPINO. ANONG PAGPAPAHALAGA ANG TAGLAYA MO NA MAKATUTULONG SA PAMBANSANG EKONOMIYA? IPALIWANAG.

TALAKAYAN

1. SA ISANG SIMPLENG EKONOMIYA, BAKIT SINASABING ANG SAMBAHAYAN AY SIYA RING BAHAY-KALAKAL?
2. ANONG UGNAYAN ANG NAMAMAGITAN SA PAGITAN NG SAMBAHAYAN AT BAHAY-KALAKAL SA IKALAWANG MODELO?
3. SA PAANONG PARAAN LUMALABAS AT PUMAPASOK ANG SALAPI SA IKATLONG MODELO?
4. ANO ANG MAHALAGANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NG PAMAHALAAN SA IKAAPAT NA MODELO?
5. PAANO NAKIKINABANG ANG PAMBANSANG EKONOMIYA SA PANLABAS NA SEKTOR?

ARALIN 18: PRODUKSIYON AT KITA NG PAMBANSANG EKONOMIYA

1. ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGSUKAT NG PAMBANSANG KITA?
2. ANU-ANO ANG MGA LIMITASYON SA PAGGAMIT NG GNP AT GDP?

PAGPAPAHALAGA

1. SA IYONG PALAGAY, ANO ANG NAIAAMBAG NG IYONG PAMILYA SA PAMBANSANG PRODUKSIYON NG BANSA? BAKIT ITO MAHALAGA TUNGO SA PAMBANSANG PAGSULONG NG EKONOMIYA?

TALAKAYAN

1. ANO ANG NATIONAL INCOME ACCOUNTS?
2. ANO ANG NATIONAL INCOME ACCOUNTING?
3. ANO ANG TATLONG PAMAMARAAN SA PAGSUKAT NG PAMBANSANG KITA?
4. ANO ANG PAGKAKAIBA NG GNP SA GDP SA KONSEPTO O DEPINISYON? SA PAGSUKAT?
5. ANO ANG PAGKAKAIBA NG NOMINAL GNP/GDP SA REAL GNP/GDP?
6. PAANO SINUSUKAT ANG GROWTH RATE NG GNP/GDP?
7. PAANO SINUSUKAT ANG PER CAPITA GNP/GDP?
8. ANO ANG KAHALAGAHAN SA PAGGAMIT NG PER CAPITA GNP/GDP?
9. BAKIT MAHALAGA NA MASUKAT ANG GNP AT GDP NG PAMBANSANG EKONOMIYA?
10. ANU-ANO ANG MGA KAHINAAN NG MGA PANUKAT NA GNP AT GDP?

ARALIN 19: MGA ECONOMIC FLUCTUATION AT ANG MGA EPEKTO NITO

1. ANO ANG MGA BUSINESS CYCLE?
2. ANO ANG RECESSION AT DEPRESSION?

PAGPAPAHALAGA

1. ANU-ANO ANG MAITUTULONG MO UPANG MALUTAS ANG MGA SULIRANIN NG PAMBANSANG EKONOMIYA?
2. PAANO MAIIWASAN ANG PAGLALA NG MGA SULIRANIN NG PAMBANSANG EKONOMIYA?

TALAKAYAN

1. ANO ANG MGA BUSINESS CYCLE?
2. ANO ANG INILALARAWAN NG MODELO NG MGA BUSINESS CYCLE? IGUHIT AT IPALIWANAG.
3. ANO ANG KAUGNAYAN NG MGA BUSINESS CYCLE SA REAL GDP?
4. ANO ANG IPINAGKAIBA NG RECESSION SA DEPRESSION?
5. ANU-ANO ANG PAGKAKAIBA NG EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AT UNDEREMPLOYMENT?
6. ANU-ANO ANG DAHILAN SA PAGLAGANAP NG UNEMPLOYMENT?
7. ANO ANG PRICE INDEX?
8. ANU-ANO ANG URI NG PRICE INDEX?
9. ANO ANG IPINAGKAIBA NG INFLATION SA DEFLATION AT DISINFLATION?
10. ANU-ANO ANG URI NG INFLATION?
11. ANU-ANO ANG PALIWANAG SA PAGKAKAROON NG INFLATION?
12. ANU-ANO ANG SULIRANING DALA NG PANGKALAHATANG PAGBABAGO NG PRESYO?
13. ANU-ANO ANG SULIRANIN NG PAMBANSANG EKONOMIYA SA BUST PERIOD?
14. ANU-ANO ANG SULIRANIN NG PAMBANSANG EKONOMIYA SA BOOM PERIOD?
15. ANO ANG KAIBAHAN NG PATAKARANG PISKAL SA PATAKARANG PANANALAPI?
16. PAANO MALULUTAS NG PATAKARANG PISKAL ANG SULIRANIN SA MGA BOOM AT BUST PERIOD?
17. ANU-ANONG SULIRANIN ANG MAAARING MALUTAS NG PATAKANG PANANALAPI?
18. BAKIT HINDI EPEKTIBO ANG PATAKARANG PISKALO PARA SA IBANG EKONOMISTA?

ARALIN 20: PATAKARANG PISKAL

1. ANU-ANO ANG PINAPATAWAN NG BUWIS NG PAMAHALAAN?
2. ANU-ANONG SERBISYO PUBLIKO NG PAMAHALAAN ANG PINOPONDOHAN NG BUWIS NA NALILIKOM MULA SA MGA MAMAMAYAN?
3. BAKIT TINAGURIANG LIFEBLOOD NG PAMAHALAAN ANG HALAGA NA KINIKITA MULA SA PAGBUBUWIS?
4. BUKOD SA PAGBUBUWIS, ANO PA ANG IBANG PINAGKUKUNAN NG PAMAHALAAN NG PONDO PARA SA OPERASYON NITO?
5. ANO ANG IBIG SABIHIN NG SIN TAX?
6. PAANO NAKATUTULONG SA PAGPAPALIIT NG AGWAT NG MAYAYAMAN SA MAHIHIRAP ANG PROGRESIBONG PAGBUBUWIS?
7. BAKIT NAGBIBIGAY NG INSENTIBONG PISKAL ANG PAMAHALAAN SA MGA PILING NEGOSYO?
8. BAKIT MAHALAGA ANG MEKANISMO NG CHECKS AND BALANCES?
9. ANO ANG IBIG SABIHIN NG RE-ENACTED BUDGET?
10. BUKOD SA BUWIS, ANO PA ANG IBANG PINAGKAKAKITAAN NG PAMAHALAAN?
11. ANO ANG TAWAG SA KASO NA MAS MATAAS ANG HALAGA NG PAGGUGOL KAYSA KITA NG PAMAHALAAN?

PAGPAPAHALAGA

1. DAPAT BANG BUWISAN NANG MAS MALAKI ANG MAYAYAMAN KAYSA MAHIHIRAP BATAY SA PORSIYENTO NG KITA?

TALAKAYAN

1. KAILAN ISINASAGAWA ANG EXPANSIONARY FISCAL POLICY?
2. BAKIT HINDI MABUTI SA EKONOMIYA KUNG MAGKAKAROON NG LABIS NA SUPLAY NG SALAPI?
3. ANO ANG BUWIS?
4. ANU-ANO ANG PAMANTAYAN NI ADAM SMITH SA PAGBUBUWIS? NASUSUNOD BA ITO SA SISTEMA NG PAGBUBUWIS SA BANSA?
5. ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGBUBUWIS SA EKONOMIYA NG BANSA? ANO ANG MGA AKTUWAL NA PAKINABANG NA NAKUKUHA MULA SA PAGBUBUWIS?
6. ANU-ANO ANG PANGUNAHONG LAYUNIN NG PAGBUBUWIS SA BANSA?
7. SANG-AYON KABA SA PAGPAPATAW NG SIN TAX? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.
8. BAKIT PABOR ANG PROGRESIBONG SISTEMA NG PAGBUBUWIS SA MAHIHIRAP NA MAMAMAYAN?
9. SANG-AYON KABA SA PAGBIBIGAY NG TAX EXEMPTION SA MGA DAYUHANG NEGOSYANTE NA NAGSISIMULA PA LAMANG NG OPERASYON SA PILIPINAS?
10. SAGOT BA ANG KARAGDAGANG PAGBUBUWIS TUWING MAY PROBLEMA SA KAKULANGAN NG BADYET SA BANSA?
11. ANU-ANO ANG DAHILAN NG MABABANG KOLEKSYON NG BUWIS SA BANSA?
12. KUNG ANG ISANG DALAWANG MANGGAGAWA AY KUMIKITA NG 125, 000 PISO SA ISANG TAON, MAGKANO ANG BUWIS SA PERSONAL NA KITA NA DAPAT NIYANG BAYARAN?
13. ANO ANG IBIG SABIHIN NG PAMBANSANG BADYET?
14. ANO ANG APAT NA YUGTO NG PAGBABADYET? ANO ANG KAHALAGAHAN NG BAWAT ISA?
15. SAAN NANGGAGALING ANG PONDONG NALILIKOM NG PAMAHALAAN?
16. ANO ANG MANGYAYARI KUNG MAS MALAKI ANG PAGGASTA NG PAMAHALAAN KUMPARA SA KITA NITO?

ARALIN 21: PATAKARANG PANANALAPI

1. ANONG MGA URI NG SALAPI ANG BUMUBUO SA MONEY SUPPLY?
2. ANO ANG FDI?
3. ANU-ANO ANG NAITUTULONG NG PAG-IIMPOK AT PAMUMUHUNAN SA EKONOMIYA?
4. ANU-ANO ANG PAMAMARAAN SA PAGLUTAS NG INFLATION?
5. ANU-ANO ANG PAMAMARAAN SA PAGLUTAS NG DEPRESSION O RECESSION?

PAGPAPAHALAGA

1. BILANG ISANG MAG-AARAL, PAANO MO GAGAMITIN NANG MAAYOS ANG IYONG SALAPI (TULAD NG ALLOWANCE) UPANG MAKATULONG SA PAGPAPABUTI NG EKONOMIYA?

TALAKAYAN

1. ANONG URI NG PATAKARANG PANANALAPI ANG MAAARING PAIRALIN KAPAG MAY DEPRESSION O RECESSION? IPALIWANAG.
2. ANONG URI NG PATAKARANG PANANALAPI ANG MAAARING PAIRALIN KAPAG MAY INFLATION? IPALIWANAG.
3. ANU-ANONG URI NG SALAPI ANG BUMUBUO SA MONEY SUPPLY?
4. ANO ANG KAUGNAYAN NG MONEY SUPPLY SA TUNGKULIN NG BANGKO SENTRAL O BANGKO PEDERAL SA ISANG EKONOMIYA? IPALIWANAG.
5. ANO ANG KAUGNAYAN NG SALAPI SA MGA GAWAIN NG PAG-IIMPOK AT PAMUMUHUNAN?
6. BAKIT ITINUTURING ANG SALAPI BILANG ISANG PINANSIYAL NA KAPITAL?
7. ANO ANG SECURITIES? MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
8. ANO ANG KAUGNAYAN NG RESERVE REQUIREMENT SA RESERVE RATION?
9. ANO ANG PAGKAKAIBA O PAGKAKATULAD NG INTERES SA DISCOUNT RATE?
10. ANU-ANONG TATANGNAN NG PATAKARANG PANANALAPI ANG MAAARING GAMITIN KAPAG MAY INFLATION?
11. ANU-ANONG TATANGNAN NG PATAKARANG PANANALAPI ANG MAAARING GAMITIN KAPAG MATAAS ANG UNEMPLOYMENT?

ARALIN 22: MGA INSTITUSYONG PINANSIYAL: BANGKO, BAHAY-SANGLAAN, AT KOOPERATIBA

PAGPAPAHALAGA

1. BAKIT ITINUTURING NA MAHALAGA ANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NG MGA INSTITUSYON NG PANANALAPI SA LIPUNAN?
2. ALIN SA MGA INSTITUSYON NG PANANALAPI ANG HIGIT NA NAKATULONG SA KABUHAYAN NG MAS NAKARARAMING MAMAMAYAN? BAKIT?

TALAKAYAN

1. ANU-ANONG INSTITUSYON ANG BUMUBUO SA SEKTOR NG PANANALAPI?
2. ANO ANG KATUTURAN NG MGA INSTITUSYON NG PANANALAPI SA KAUNLARANG PANLIPUNAN AT PANGKABUHAYAN NG BANSA?
3. SA PAANONG PARAAN NAKATUTULONG ANG MGA BANGKONG INSTITUSYON SA PAGSULONG NG EKONOMIKONG PAG-UNLAD NG BANSA?
4. MAGIGING MAAYOS BA ANG MGA TRANSAKSIYONG PINANSYAL KUNG WALANG MGA BANGKONG INSTITUSYON? IPALIWANAG.
5. ANO ANG PANGUNAHING TUNGKULIN NG LAND BANK OF THE PHILIPPINES?
6. BAKIT ITINATAG ANG DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES?
7. PAANO MATUTULUNGAN NG AL-AMANAH ISLAMIC INVESTMENT BANK ANG MGA MUSLIM SA PILIPINAS?
8. IBIGAY ANG PAGKAKAIBA NG GSIS AT SSS.
9. SINU-SINO ANG MGA TAONG MAAARING SUMAPI SA PAG-IBIG FUND?
10. BAKIT SINASABING NABUO ANG KOOPERATIBA BATAY SA PANGANGAILANGAN NG TAO?
11. SA PAANONG PARAAN MAKAUUTANG SA MGA BAHAY-SANGLAAN?
12. BAKIT MAS MAINAM DUMULOG SA MGA INSTITUSYON NG PANANALAPI ANG MGA NAG-IIMPOK AT NANGHIHIRAM NG SALAPI?

ARALIN 23: ANG SALAPI AT ANG BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS

1. ANU-ANONG BATAS ANG MAY KINALAMAN SA PAGBUO NG BSP?
2. ANO ANG KAIBAHAN NG BSP SA CBP?

PAGPAPAHALAGA

1. BILANG ISANG MAG-AARAL, PAANO MO MAIPAKIKITA ANG KAHALAGAHAN NG TAMANG PAGGAMIT NG SALAPI?

TALAKAYAN

1. ANU-ANO ANG KAANYUAN NG SALAPI SA YUGTO NG BARTER SYSTEM?
2. ANU-ANO ANG KAANYUAN NG SALAPI SA YUGTO NG STANDARD MONEY?
3. ANO ANG IPINAGKAIBA NG SALAPING PAMBANSA SA REHIYONAL NA SALAPI AT PANDAIGDIGANG SALAPI?
4. ANU-ANONG SALIK ANG NAKAPAGPAPABAGO NG HALAGA NG ISANG SALAPI? IPALIWANAG.
5. ANO ANG IPINAGKAIBA NG MONEY DEMAND SA MONEY SUPPLY? IPALIWANAG.
6. PAANO NAGSIMULA ANG SISTEMA NG BANGKO SENTRAL?
7. BAKIT MAHALAGA ANG BANGKO SENTRAL SA PAGSASAAYOS NG SISTEMA NG PANANALAPI?
8. ANO ANG DAHILAN KUNG BAKIT PINALITAN NG BSP ANG CBP?
9. ANO ANG IPINAGKAIBA NG CBP AT BSP BATAY SA LAYUNIN NG MGA PATAKARAN NITO? IPALIWANAG.
10. ANO ANG IPINAGKAIBA NG CBP AT BSP SA KAAYUSAN NG PAMUNUAN? IPALIWANAG.
11. ANO ANG INFLATION TARGETING?

ARALIN 24: PANDAIGDIGAN AT PAMBANSANG PANANALAPI

1. ANO ANG PAGKAKAIBA NG FREELY AT MANAGED FLOATING SYSTEM?
2. SA IYONG PALAGAY, NAKATUTULONG BA SA PILIPINAS ANG PANGUNGUTANG NITO SA WORLD BANK?

PAGPAPAHALAGA

1. SANG-AYON KA BA SA PATULOY NA PANGUNGUTANG NG PILIPINAS UPANG MATUSTUSAN ANG MGA PROYEKTONG PANGKABUHAYAN NITO?

TALAKAYAN

1. BAKIT SINASABING MAY KAUGNAYAN ANG EKONOMIYA NG ISANG BANSA SA EKONOMIYA NG IBA PANG MGA BANSA?
2. KAILAN MAGIGING EPEKTIBO ANG GOLD STANDARD?
3. SA PAANONG PARAAN HINDI NAGIGING KAAYA-AYA ANG PAGKAKAROON NG DEBALWASYON NG SALAPI?
4. ANO ANG PANGUNAHING DAHILAN NG PAGKAKATATAG NG IMF?
5. BAKIT ITINATAG ANG WORLD BANK?
6. ISA-ISAHIN ANG MGA AHENSYANG BUMUBUO SA WORLD BANK.
7. SA PAANONG PARAAN NAIIBA ANG IMF SA WORLD BANK?

BALITAO, ONG, CERVANTES, PONSARAN, NOLASCO, RILLO, MATEO, CARNAJE: EKONOMIKS: PP. 210-319: 2012, VIBAL PUBLISHING HOUSE, INC, MANILA

GABAY SA INYONG PROYEKTO PARA SA IKATLONG MARKAHAN:

1. KAILANGAN NG BUOD NG BAWAT ARALIN MULA 17 HANGGANG 24.
2. KADA ARALIN, KAILANGANG NAKASUNOD ANG MGA TANONG AT MGA SAGOT NA INIHANDA SA ITAAS.
3. KAILANGAN NINYONG ILAGAY ANG KASALUKUYANG MGA NAMUMUNO SA BANSA. SIMULA PANGULO HANGGANG MAYOR, VICE MAYOR, CONGRESSMAN AT MGA KONSEHAL NG INYONG BAYAN.
3. MAYROON KAYONG MAHIGIT ISANG BUWAN PARA TAPUSIN ANG INYONG PROYEKTO.
4. MAKIKITA ANG MGA SAGOT SA MGA TANONG SA ITAAS SA INYONG BATAYANG AKLAT NA KASAYSAYAN NG DAIGDIG SA MGA PAHINA 210 HANGGANG 319.
5. ANG BAWAT MAG-AARAL AY MAARING MAGKOMENTO SA IBABA NITO AT SINUMANG MAKAPAGBIGAY NG KOMENTO NA MAY SARILING INTERNET USER’S NAME AY MAY LIMANG PUNTOS NA SA PROYEKTO.  MAY DALAWANG PUNTOS NAMAN ANG WALANG INTERNET USER’S NAME NA MAKAKAPAGKOMENTO RITO.
6. SA JANUARY 7-8, 2013 ANG PASAHAN NG PROYEKTO. WALA NANG PALUGIT MALIBAN SA PETSANG SINABI.

PROYEKTO SA IKATLONG MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN III


III-FORSYTHIA
ARALIN 21: MGA SALIK SA PAGLAKAS NG EUROPE

1. ANO ANG BOURGEOISIE? ANO ANG NAGING PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE?
2. SINO ANG MGA KABILANG SA BOURGEOISIE NOONG IKA-17 SIGLO? ANO ANG PANGUNAHING KATANGIAN NILA?
3. BAKIT SINASABING HINDI LAMANG PANG-EKONOMIYA KUNDI PAMPOLITIKA RIN ANG LAYUNIN NG MERKANTILISMO?
4. ANO ANG BATAYAN NG YAMAN NG BANSA AYON SA MERKANTILISMO?
5. ANO ANG MGA SALIK NA NAGPABAGO SA KONSEPTO NG MONARKIYA AT NAGPALAKAS SA KAPANGYARIHAN NG HARI?
6. ANO ANG MAGNA CARTA?

PAGPAPAHALAGA:

1. BAKIT MAHALAGA ANG KULTURA SA PAGBUO NG NATION-STATE?
2. BAKIT MAHALAGA ANG MAGNA CARTA?

TALAKAYAN:

1. BAKIT SINASABING ANG KAPANGYARIHAN NG BOURGEOISIE BAGO ANG IKA-19 NA SIGLO AY PANG-EKONOMIYA LAMANG?
2. ANO ANG PATERNALISMO?
3. BAKIT MAHALAGA SA MERKANTILISMO ANG PAGKAKAROON NG KOLONYA?
4. ANONG KAGANAPAN ANG NAGBIGAY-DAAN SA PAGLAKAS NG KAPANGYARIHAN NG HARI?
5. ANO ANG NATION-STATE? PAANO NAKATULONG ANG MGA NATION-STATE SA PAGLAKAS NG EUROPE?
6. ANO ANG SANHI NG PAGKABUO NG MGA NATION-STATE NG FRANCE AT ENGLAND?
7. BAKIT NAGING PINAKAMAKAPANGYARIHANG INSTITUSYON ANG SIMBAHAN SA KABUUAN NG MIDDLE AGES?
8. ANO ANG NAGING PAPEL NG SIMBAHAN SA PAGLAKAS NG EUROPE?

ARALIN 22: ANG PANAHON NG RENAISSANCE

1. BAKIT HUMINA ANG SIMBAHAN SA PAGTATAPOS NG MIDDLE AGES?

PAGPAPAHALAGA:

1. ANONG KATANGIAN ANG IPINAMALAS NG MGA TAONG NAKILALA AT NAKAPAG-AMBAG NG KANILANG PINAKAMAGAGANDANG OBRA SA PANAHON NG RENAISSANCE?
2. BAKIT MAHALAGANG BIGYAN NG PAGKAKATAON AT BUONG SUPORTA ANG ISANG TAO NA MAIPAKITA ANG KANYANG POTENSIYAL?

TALAKAYAN:

1. BAKIT MAHALAGA SA KASAYSAYAN ANG RENAISSANCE?
2. BAKIT SA ITALY NAGSIMULA ANG RENAISSANCE?
3. ANO ANG NAGING EPEKTO NG RENAISSANCE SA PAGKAKAROON NG PANIBAGONG PAGTINGIN SA POLITIKA, RELIHIYON AT PAG-AARAL?
4. SINO ANG MGA PANGUNAHING TAGAPAGTAGUYOD NG RENAISSANCE? ANO ANG KANILANG MGA NAIAMBAG DITO?
5. SAAN MATATAGPUAN ANG IMPLUWENSYA NG RENAISSANCE?
6. SA ANONG ASPEKTO NG KULTURA NASASALAMIN ANG PAG-UNLAD NG KAISIPAN SA PANAHONG ITO?
7. ILARAWAN ANG MGA PAGBABAGO SA PANAHON NG RENAISSANCE BATAY SA SUMUSUNOD NA LARANGAN:
a. POLITIKA
b. KASAYSAYAN
c. PANITIKAN
d. SINING
e. PALIMBAGAN
8. SINO SA GA BABAENG ITALIAN ANG NAKILALA SA PANAHON NG RENAISSANCE?
9. ANO ANG KANILANG KONTRIBUSYON SA PANAHONG ITO?
10. BAKIT MAHALAGA ANG PAGKAKA-IMBENTO NG PALIMBAGAN?
11. BAKIT MAHALAGA ANG AKDANG IN PRAISE OF FOLLY NI DESIDERIUS ERASMUS?

ARALIN 23: REPORMASYON AT KONTRA-REPORMASYON

1. ANO ANG REPORMASYON?
2. ANO ANG REPORMANG HINIHINGI NINA WYCLIFFE AT HUSS SA SIMBAHAN?
3. ANO ANG PAPEL NI LUTHER SA PAGSISIMULA NG PROTESTANTISMO?
4. ANONG MGA ARAL P GAWAIN NG SIMBAHAN ANG TINUTULAN NI LUTHER? IPALIWANAG.

PAGPAPAHALAGA:

1. ANONG KATANGIAN NI IGNATIUS NG LOYOLA ANG NAIS NINYONG TULARAN?
2. ITINURING NA PINAKAMAHUSAY NA REYNA NG ENGLAND SI ELIZABETH I. ANONG MGA KATANGIAN ANG TAGLAY NIYA BILANG ISANG PINUNO?

TALAKAYAN:

1. ANO ANG BATAYAN NG KALIGTASAN NG KALULUWA AYON SA NAGSULONG NG REPORMASYON?
2. BAKIT IDINEKLARANG EREHE NG SIMBAHANG KATOLIKO ANG MGA REPORMISTA?
3. ANONG MGA KAGAWIAN NG SIMBAHAN ANG TINUTULAN NG MGA KRITIKO?
4. KANINO MAIUUGAT ANG UNAG YUGTO NG REPORMASYON?
5. SURIIN ANG PINAGMULAN NI MARTIN LUTHER. MAY KAUGNAYAN BA ITO SA KANYANG PANINIWALA?
6. ANO ANG PANINIWALA NG KANYANG MGA MAGULANG TUNGKOL SA EDUKASYON?
7. ANO ANG KANYANG NATAPOS? SAAN SIYA NAGTRABAHO?
8. BAKIT TINUTULAN NI MARTIN LUTHER ANG INDULHENSYA?
9. SINO SI JOHANN TETZEL? BAKIT NAGALIT SA KANYA SI MARTIN LUTHER?
10. ANO ANG IPINAHAYAG NI MARTIN LUTHER SA KANYANG NINETY-FIVE THESES?
11. ANO ANG NAGING BUNGA NG PAGKALIMBAG AT PAGLAGANANP NG NINETY-FIVE THESES NI MARTIN LUTHER?
12. ANO PA ANG ISINULAT NI MARTIN LUTHER TUNGKOL SA PANANAMPALATAYA?
13. ANO ANG NAGING BUNGA NG MGA AKDA NI MARTIN LUTHER SA MGA TAONG NAKABASA NITO?
14. BAKIT NAGKAROON NG MGA HINAING ANG MGA GERMAN SA SIMBAHAN NG ROME?
15. ANO ANG NAGING DAMDAMIN NITO SA PROTESTANTISMO?
16. ANO ANG MOTIBO NG MGA GERMAN SA PAGSUPORTA NILA KAY MARTIN LUTHER?
17. ANO ANG PEASANTS’ WAR?
18. MAKATUWIRAN BA ANG HINAING NG MGA MAGBUBUKID SA GERMAN? PATUNAYAN ANG IYONG SAGOT.
19. BAKIT TINULIGSA NI MARTIN LUTHER ANG NATURANG PAG-AALSA?
20. ANO ANG IMPLIKASYON NG DICTUM NA “CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO” (WHOEVER RULES, HIS RELIGION) SA PAGLAGANAP NG PROTESTANTISMO?
21. IPALIWANAG ANG KAIBAHAN NG IDEYA NINA MARTIN LUTHER AT ULRICH ZWINGLI TUNGKOL SA PROTESTANTISMO.
22. PAANO IPINALAGANAP ANG CALVINISM?
23. ANO ANG MGA PANGYAYARI NA NAGSILBING PUNDASYON NG PAGHIWALAY NG ENGLAND SA SIMBAHANG ROMAN?
24. BAKIT ITINUTURING SI ELIZABETH I NA PINAKAMAHUSAY NA REYNA NG ENGLAND?
25. ANO ANG KONTRA-REPORMASYON?
26. SINO SI IGNASIUS NG LOYOLA? ANO ANG KANYANG PANGUNAHING ARAL?
27. PAANO NAKATULONG SI KATHERINE VON BORA NA MAITAGUYOD NI MARTIN LUTHER ANG KANYANG MGA IPINAGLALABAN?
28. PAANO NAKATULONG ANG PAGSASALIN NG BIBLIYA SA VERNACULAR AT PAGPAPALIMBAG DITO SA PAGPAPABUTI SA KATAYUAN NG KABABAIHAN NOONG PANAHON NG REPORMASYON AT KONTREA-REPORMASYON?
29. ANO ANG PINAKAMAHALAGANG PAMANA NG REPORMASYON?
30. BAKIT ITINUTURING NA PAMANA RIN ANG REPORMASYON ANG PAGLAGANAP NG EDUKASYON?

ARALIN 24: UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN

1. ANO ANG COLUMBIAN EXCHANGE? IPALIWANAG.

PAGPAPAHALAGA:

1. MAKABULUHAN AT KAPAKI-PAKINABANG BA ANG PANANAKOP NG MGA EUROPEO SA KANILANG MGA KOLONYA? PATUNAYAN ITO. ANO NAMAN ANG EPEKTO NITO SA KOLONYA?

TALAKAYAN:

1. BAKIT ISANG KAAKIT-AKIT NA LUGAR ANG ASYA PARA SA MGA EUROPEO NOONG IKA-16 NA SIGLO?
2. ANO ANG MGA MOTIBO SA EKSPLORASYON NG MGA EUROPEO SIMULA IKA-15 SIGLO? IPALIWANAG.
3. ANU-ANONG SALIK ANG NAGBIGAY-DAAN SA EKSPLORASYON SA NASABING PANAHON?
4. ISA-ISAHIN ANG MGA BANSANG EUROPEO NA NANGUNA SA ESKPLORASYON NOONG IKA-15 SIGLO. ANONG MGA LUPAIN ANG KANILANG NARATING? PAANO NILA NARATING ANG MGA ITO?
5. IPALIWANAG ANG MISYON NG MGA ESPANYOL SA KANILANG EKSPLORASYON.
6. ANO ANG MAHAHALAGANG EPEKTO NG EKSPLORASYON NA NARARAMDAMAN PA RIN SA KASALUKUYANG PANAHON?
7. BAKIT KINAKAILANGAN NG MGA ALIPING AFRICAN SA AMERICA?
8. ANO ANG TIGHT PACKING? IPALIWANAG ANG KARANASAN NG MGA AFRICAN SA KANILANG PAGLALAKBAY SA AMERICA BILANG MGA ALIPIN.

ARALIN 25: ANG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO AT ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT

1. ANO ANG NAITULONG NINA DESCARTES AT BACON SA REBOLUSYONG SIYENTIPIKO?
2. ANO ANG PAGKAKAIBA SA PANINIWALA NINA HOBBES, LOCKE, VOLTAIRE AT MONTESQUIEU UKOL SA KONSEPTO NG PAMAHALAAN? IPALIWANAG.
3. SINO ANG MGA ENCYCLOPAEDIST?
4. ANO ANG IBIG SABIHIN NG SALON?
5. BAKIT SI MARY WOLLSTONECRAFT ANG MAITUTURING NA UNANG PEMINISTA?

PAGPAPAHALAGA:

1. BAKIT NARARAPAT NA BIGYAN NG PAGKILALA ANG MGA TAONG NAGSULONG NG KANILANG MGA IDEYA SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT?
2. ANONG MGA KATANGIAN ANG TAGLAY NG MGA TAONG NAGBIGAY NG MGA BAGONG IDEYA SA PANAHON NG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO AT ENLIGHTENMENT?

TALAKAYAN:

1. ANO ANG IBIG SABIHIN NG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO?
2. IPALIWANAG ANG HELIOCENTRIC VIEW NI NICOLAUS COPERNICUS. ANO ANG PAGKAKAIBA NITO SA PANANAW NA ITINAGUYOD NI PTOLEMY?
3. SINONG MGA SIYENTISTA ANG NAG-AMBAG SA AGHAM SA PANAHONG ITO? ANO ANG KANILANG MGA NAIAMBAG?
4. IPALIWANAG ANG ENLIGHTENMENT. ANO ANG BAHAGING GINAMPANAN NG MGA PHILOSOPHE SA PANAHONG ITO?
5. ANO ANG AMBAG NG KABABAIHAN SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT?
6. ANO ANG AMBAG NG SUMUSUNOD NA PANAHON NG ENLIGHTENMENT:
A. JOHN LOCKE
B. JOHN HOWARD
C. DENIS DIDEROT
D. CESARE BECCARIA
E. THOMAS HOBBES
F. MARY WOLLSTONECRAFT
G. JEAN JACQUES ROUSSEAU
7. ANO ANG MGA PAMANA NG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO AT ENLIGHTENMENT? IPALIWANAG.
8. BAKIT NATIN DAPAT PAHALAGAHAN ANG PAMANA NG DALAWANG PANAHONG ITO?

ARALIN 26: MGA REBOLUSYONG PAMPOLITIKA AT PANLIPUNAN

1. ANO ANG MGA PATAKARANG IPINATUPAD NG GREAT BRITAIN SA 13 KOLONYA NA NAGING SANHI NG PAGTUTOL SA PAMAHALAANG KOLONYAL?
2. ANONG MGA URI ANG MARAMING PRIBILEHIYO SA LIPUNANG FRENCH BAGO ANG REBOLUSYON?
3. ANO ANG PAGKAKAIBA NG NOURGEOISIE SA PETITE NOURGEOISIE?

PAGPAPAHALAGA:

1. DAPAT BANG PAPURIHAN ANG MGA PINUNO AT MAMAMAYAN NA LUMAHOK SA SUMUSUNOD NA REBOLUSYON? IPALIWANAG.
A. REBOLUSYONG AMERIKANO
B. REBOLUSYONG FRENCH
C. REBOLUSYON SA LATIN AMERICA
2. MAHALAGA PA BA SA KASALUKUYAN ANG MGA IDEYA AT PRINSIPYONG IPINAGLABAN SA MGA REBOLUSYONG ITO? BAKIT?

TALAKAYAN:

1. ANO ANG REBOLUSYONG AMERIKANO? BAKIT NAGHIMAGSIK ANG MGA AMERIKANO?
2. ANO ANG NAGANAP MATAPOS MATALO ANG MGA FRENCH SA QUEBEC NOONG 1759?
3. KAILAN NAGING MALAYA ANG AMERICA?
4. ANO ANG NAGING KONDISYON NG MGA NANINIRAHAN SA 13 KOLONYA SA AMERICA?
5. ANO ANG MGA PROBISYON NG SUMUSUNOD NA BATAS? BAKIT NAGPALIYAB NG REBOLUSYON SA AMERICA ANG MGA ITO?
A. SUGAR ACT
B. STAMP ACT
C. TOWNSHEND ACT
6. SINO ANG MGA PATRIOT? ANG MGA LOYALIST O TORIES?
7. SINO SI THOMAS PAINE? ANO ANG KANYANG ISINULAT? NAKATULONG BA ITO SA PAGSIKLAB NG DAMDAMING REBOLUSYONARYO?
8. ANO ANG MAHALAGANG PANGYAYARING NAGANAP NOONG HUNYO 4, 1776?
9. ANO ANG SIGAW NG 13 KOLONYA? ANO ANG KINAHINATNAN NITO?
10. KAPWA BA HUMARAP SA SULIRANIN ANG PUWERSANG BRITISH AT AMERIKANO SA PAGSIKLAB NG REBOLUSYONG AMERIKANO? ANO ANG MGA SULIRANING KINAHARAP NILA?
11. ANO ANG BOSTON TEA PARTY? ANO ANG NAGING BUNGA NITO?
12. ANO ANG KAHALAGAHAN NG REBOLUSYONG AMERIKANO?
13. ANO ANG NAGANAP NANG MABUO AT LUMAGANAP ANG OPOSISYON LABAN SA NOBILITY?
14. BAKIT NAGANAP ANG REBOLUSYONG FRENCH?
15. ANO ANG MGA BUMUBUO SA LIPUNANG FRENCH NOONG IKA-18 SIGLO? ILARAWAN ANG BAWAT ISA. ANU-ANO ANG SULIRANING KINAKAHARAP NG BAWAT ISA?
16. NAGING MAKABULUHAN BA SA FRANCE ANG PAGIGING SENTRO NITO ANG ENLIGHTENMENT NOONG IKA-18 SIGLO? PANGUTWIRANAN ANG SAGOT.
17. WALANG TAKDA O ABSOLUTE BA ANG KAPANGYARIHAN NG HARI NG FRANCE? PATUNAYAN ITO.
18. ANO ANG URI NG LIDERATO NINA LOUIS XV AT LOUIS XVI? ANO ANG NAGANAP SA FRANCE SA PANAHON NG KANILANG PAGHAHARI RITO?
19. ANO ANG MGA SALIK NA HUMANTONG SA PAGSIKLAB NG REBOLUSYONG FRENCH?
20. ANO ANG MGA GRUPONG BUMUBUO SA ESTATES-GENERAL? IPALIWANAG ANG GAWAIN NG BAWAT ISA.
21. PAANONG NALIMITAHAN ANG KAPANGYARIHAN NG HARI NG FRANCE?
22. KAILAN NAGANAP ANG REIGN OF TERROR? BAKIT ITO IPINATUPAD? ANO ANG KINAHINATNAN NITO?
23. ANO ANG BUMUBUO SA PAMAHALAANG DIRECTORY? KAAGAD BANG NAGWAKAS ITO? BAKIT?
24. TUMAGAL BA ANG REBOLUSYON SA LATIN AMERICA LABAN SA SPAIN? IPALIWANAG ANG SAGOT.
25. IBIGAY ANG APAT NA URI NG MGA MAMAMAYAN SA KOLONYA. ILARAWAN ANG BAWAT ISA.
26. NAMAYANI BA SA PANAHONG ITO ANG KAWALAN NG KATARUNGAN? MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA.
27. KAILAN MALAWAKANG SUMIKLAB ANG REBOLUSYON SA LATIN AMERIKA? BAKIT ITO NANGYARI?
28. ANO ANG NAGANAP MULA 1817 HANGGANG 1822?
29. SINO SINA JOSE DE SAN MARTIN AT SIMON BOLIVAR? ANO ANG PAPEL NA GINAMPANAN NILA SA PAGPAPALAYA NG MGA KOLONYA SA LATIN AMERIKA?
30. BAKIT MAS MADALI PARA SA BRAZIL ANG PAGKAMIT NG KALAYAAN?

ARALIN 27: ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

1. BAKIT NAKATULONG SA GREAT BRITAIN ANG PAGKAKAROON NG PAMBANSANG BANGKO?
2. ANU-ANONG PAGBABAGO SA SISTEMA NG TRANSPORTASYON AT KOMUNIKASYON ANG NAGANAP NOONG PANAHON NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL? ALINSA MGA EPEKTO NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL ANG NANANAIG PA RIN SA ATING KAPALIGIRAN? IPALIWANAG.

PAGPAPAHALAGA

1. ALING KONTRIBUSYON NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL ANG HIGIT NA PINAKINABANGAN NG SANGKATAUHAN? IPALIWANAG.
2. DAPAT BANG PASALAMATAN ANG GREAT BRITAIN SA PAGTATAGUYOD NG MGA IMBENSYON GAYA NG MGA TREN? IPALIWANAG.

TALAKAYAN

1. ANO ANG KAHULUGAN NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
2. BAKIT SA GREAT BRITAIN UMUSBONG ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
3. ANO ANG KAUGNAYAN NG PRODUKSYON NG TELA SA REBOLUSYONG INDUSTRIYAL SA GREAT BRITAIN?
4. ANO ANG PANGUNAHING KATANGIAN NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL? ANO ANG IBA’T IBANG SALIK NA NAKATULONG SA PAG-UNLAD NG SISTEMANG PABRIKA?
5. BAKIT BUMABA ANG BILANG NG NAMAMATAY SA GREAT BRITAIN SA PANAHON NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
6. ANO ANG ENCLOSURE MOVEMENT? PAANO NITO NABAGO ANG KABUKIRAN SA GREAT BRITAIN?
7. ANONG MGA KAGAMITAN ANG NAIMBENTO SA PANAHON NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL? PAANO NAKATULONG ANG IBA’T IBANG IMBENSYON SA PANAHONG ITO?
8. ANO ANG PATENT SYSTEM? PAANO ITO NAKATULONG SA MGA IMBENTOR NA BRITISH?
9. ANONG PAPEL ANG GINAMPANAN NG KALAKALAN NG ALIPIN SA PANAHON NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
10. ANO ANG IBA PANG SALIK SA PAG-UNLAD NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
11. ANO ANG MGA MABUTI AT HINDI MABUTING EPEKTO NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
12. ANO ANG MASS PRODUCTION? PAANO ITO NAISAKATUPARAN NOONG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?

ARALIN 28: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN

1. ANO ANG PAGKAKAIBA NG UNA AT IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO?
2. BAKIT HINDI NAGAWA NG AFRICA NA IPAGTANGGOL ANG SARILI LABAN SA MGA MANANAKOP NA EUROPEO?

PAGPAPAHALAGA:

1. DAPAT BANG KONDENAHIN ANG MGA KANLURANIN SA PAGSAKOP NG MAHIHINANG BANSA AT PAGKALAKAL NG MGA ALIPIN? PANGATUWIRANAN ANG IYONG SAGOT.

TALAKAYAN:

1. ANO ANG PAPEL NG MGA KOLONYA SA KAPITALISTANG EKONOMIYA NG MGA BANSANG EUROPEO NA DUMAAN SA REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
2. ANO ANG IBIG SABIHIN NG SOCIAL DARWINISM? PAANO ITO NAGING SALIK NG IMPERYALISMO?
3. ANO ANG MGA SALIK SA TAGUMPAY NG KOLONYALISMONG EUROPEO SA AFRICA?
4. ANO ANG MGA EPEKTO NG IMPERYALISMO SA AFRICA?
5. ANONG MGA BANSANG KANLURANIN ANG NAGHATI-HATI SA ASYA?
6. ANONG PANGYAYARI ANG NAGING HUDYAT SA PAGKAKAROON NG SPHERES OF INFLUENCE SA CHINA?
7. ANO ANG MGA EPEKTO NG IMPERYALISMO SA ASYA?

ARALIN 29: NASYONALISMO SA EUROPE AT SA ASYA

1. BAKIT ITINUTURING NA KARUGTONG LAMANG NG REBOLUSYONG FRENCH ANG MGA PAG-AALSA NOONG IKA-19 NA SIGLO?
2. ANO ANG NAGING PAPEL NG GITNANG URI SA MGA BANSANG SINAKOP SA PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA KANILANG BANSA?

PAGPAPAHALAGA:

1. DAPAT BANG PARANGALAN ANG MGA ASYANONG NAKIBAKA PARA SA KALAYAAN NG KANILANG BANSA?
2. PAANO MO IPINAKITA ANG PAGPAPAHALAGA SA PAKIKIPAGLABAN NG MGA PILIPINO UPANG MAKAMIT ANG KALAYAAN?

TALAKAYAN:

1. ANO ANG IBIG SABIHIN NG NASYONALISMO?
2. KAILAN NAGIGING MASAMA ANG NASYONALISMO?
3. BAKIT IPINATAWAG ANG CONGRESS OF VIENNA? ANONG MGA BANSA ANG LUMAHOK DITO? ANO ANG RESULTA NG CONGRESS OF VIENNA?
4. ANONG MGA BANSA ANG BUMUO NG CONCERT OF EUROPE? PAANO ITO NAKATULONG SA KATATAGAN NG EUROPE?
5. ANO ANG RADIKAL NA KILUSAN NA NABUO SA GERMANY? ANO ANG LAYUNIN NITO? BAKIT ITO BINUWAG NI CLEMENS VON METTERNICH?
6. ANONG KILUSAN ANG ITINATAG NG MGA REBOLUSYONARYO SA ITALY? ANO ANG LAYUNIN NITO? BAKIT NAG-ALSA ANG MGA CARBONARI LABAN KAY HARING FERDINAND I? PAANO NASUGPO ANG PAG-AALSA?
7. PAANO LUMAYA ANG GREECE MULA SA MGA OTTOMAN TURK? ANO ANG NAGING RESULTA NG PAGKAPANALO NG GREAT BRITAIN, RUSSIA, AT FRANCE LABAN SA MGA TURK? SINO ANG NAGING UNANG HARI NG GREECE?
8. BAKIT NAGKAROON NG PAG-AALSA SA SPAIN NOONG 1820? ANO ANG NAGING RESULTA NG PAG-AALSANG ITO?
9. ANO ANG NAGSILBING MITSA SA PAGSIKLAB NG REBOLUSYONG PARIS NOONG 1830? ANO ANG NAGING RESULTA NG REBOLUSYONG ITO?
10. BAKIT NAGKAROON NG PAG-AALSA SA VIENNA ANG MGA MAGSASAKA, MANGGAGAWA AT ESTUDYANTE? ANO ANG NAGING RESULTA NG PAG-AALSANG ITO?
11. BAKIT SUMIKLAB ANG REBELYONG SEPOY? ANO ANG KINAHINATNAN NG REBELYONG ITO?
12. BAKIT SUMIKLAB ANG IBA’T IBANG REBELYON SA CHINA? ANO ANG KINAHINATNAN NG CHINA SA PAGKATALO NITO SA DIGMAANG OPYO LABAN SA MGA ENGLISH? ANO NAMAN ANG RESULTA NG BOXER PROTOCOL?
13. ANO ANG MGA DAHILAN NG PAG-AALSA NG MGA PILIPINO LABAN SA MGA ESPANYOL? ANO ANG KINAHINATNAN NG KILUSANG REPORMISTA AT KATIPUNAN NA ITINAGUYOD NG MGA PILIPINO?
14. ANO ANG IMPLUWENSYA NG LIBERALISMO SA NASYONALISMONG NABUO SA EUROPE AT ASYA?

ARALIN 30: ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG

1. ANO ANG MGA SALIK NA NAKAAPEKTO SA PAGSIKLAB NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
2. ANO ANG MGA PANGYAYARI SA BALKAN PENINSULA NA NAKAAPEKTO SA PAGSIKLAB NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
3. ANO ANG NAGING EPEKTO SA TAKBO NG DIGMAAN NG PAGSALI RITO NG U.S.?
4. PAANO NAAPEKTUHAN NG DIGMAAN ANG KATAYUAN NG KABABAIHAN?
5. ANO ANG MAHALAGANG PROBISYON NG TREATY OF VERSAILLES NG 1919?
6. SINO ANG MGA BOLSHEVIK?
7. ANO ANG LEAGUE OF NATIONS? BAKIT ITO ITINATAG?

PAGPAPAHALA:

1. MAHALAGA BANG MAGKAROON NG MGA ORGANISASYONG PANGKAPAYAPAAN ANG MGA BANSA? IPALIWANAG.
2. DAPAT BANG PATAWARIN ANG MGA BANSANG NAGPASIMULA NG ISANG DIGMAANG PANDAIGDIG? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.

TALAKAYAN:

1. ANO ANG MGA PANGUNAHING KAGANAPAN SA EUROPE NA MAITUTURING NA NAKAAPEKTO SA PAGSIKLAB NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG? ILARAWAN ANG MGA KAGANAPANG ITO.
2. PAANO NAKAPAGPALALA ANG MGA NABANGGIT NA KRISIS NG TENSYON SA PAGITAN NG MGA PWERSANG KANLURANIN NA HUMANTONG SA PAGSIKLAB NG DIGMAAN?
3. ANONG MGA BANSA ANG BUMUBUO SA TRIPLE ALLIANCE? SA TRIPLE ENTENTE? BAKIT NABUO ANG MGA ALYANSANG ITO?
4. ANO ANG MGA PANANAW NA LUMAGANAP UKOL SA SANHI NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
5. AYON SA POPULAR NA PANANAW, ANONG MGA BANSA O IMPERYO ANG NAGPASIMULA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
6. ANO ANG NAGING HUDYAT NG PAGSISIMULA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
7. ANO ANG MGA KAGANAPAN SA PANAHON NG DIGMAAN?
8. PAANO NASANGKOT ANG UNITED STATES SA DIGMAAN?
9. BAKIT TINAWAG NA THE GREAT WAR ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
10. ANO ANG MGA EPEKTO NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
11. ANONG MGA KASUNDUAN ANG NILAGDAAN PARA SA PANDAIGDIGANG KAPAYAPAAN?
12. BAKIT ITNATAG ANG LEAGUE OF NATIONS?
13. BAKIT HINDI SUMALI ANG U.S. SA LEAGUE OF NATIONS?
14. BAKIT ITINUTURING NA EPEKTO NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG ANG REBOLUSYONG RUSSIAN?
15. ANO ANG MGA SALIK NA NAGTULAK SA MGA RUSSIAN NA MAGREBOLUSYON NOONG 1917?
16. SINO SI LENIN? ANO ANG MGA PATAKARANG IPINATUPAD NIYA SA RUSSIA UPANG ISULONG ANG KANYANG IDEOLOHIYA?
17. BAKIT NABUWAG ANG IMPERYONG OTTOMAN?
18. ANO ANG RESULTA NG PAGKATALO NG IMPERYO SA DIGMAAN?
19. ANO ANG SISTEMANG MANDATO? ANONG MGA BANSA ANG SUMAILALIM SA SISTEMANG ITO?
20. ANONG PAMAMARAAN ANG ISINAGAWA NG MGA BANSA PARA MAIWASAN ANG ISA PANG DIGMAAN AT MAKAMTAN ANG KAPAYAPAANG PANDAIGDIG?
21. ANO ANG PANGUNAHING LAYUNIN NG LEAGUE OF NATIONS?

ARALIN 31: ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG

PAGPAPAHALAGA:

1. ANONG MALAGIM NA PANGYAYARI ANG NAGANAP SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
2. BAKIT HINDI MAKATAO ANG GINAWA NG NAZI GERMANY SA MGA JEW?

TALAKAYAN:

1. ANO ANG MGA SALIK NA NAGBIGAY-DAAN SA PAGSIKLAB NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
2. ANO ANG KAHULUGAN NG TOTALITARYANISMO, NASYONALISMO, PASISMO AT NAZISM?
3. SINO ANG MGA NAGING DIKTADOR SA EUROPE BAGO SUMIKLAB ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
4. BAKIT NAGING MASIDHI ANG MILITARISASYON SA JAPAN?
5. PAANO SINAKOP NG GERMANY ANG POLAND NOONG 1939?
6. BAKIT TINAWAG NA PHONY WAR ANG NAMAGITAN SA MGA BANSANG EUROPEO MULA SETYEMBRE 1939 HANGGANG ABRIL 1940? PAANO ITO NAGWAKAS?
7. BAKIT NAGPULONG ANG TATLONG PINUNO NG NANALONG MGA BANSA SA IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
8. ANO ANG MGA KAPARUSAHANG IGINAWAD SA GERMANY AYON SA YALTA SETTLEMENT?
9. PAANO PINARUSAHAN ANG JAPAN NG ALLIES?
10. PAANO NATAMO NG RUSSIA ANG ESTRATEHIKONG POSISYON NITO SA SYA?
11. PAANO NAITATAG ANG UNTIED NATIONS?
12. ANO ANG VETO? ANONG MGA BANSA ANG MAY KAPANGYARIHANG ITO?
13. BAKIT MAITUTURING NA MAKAPANGYARIHAN ANG MGA BANSANG KASAPI NITO?
14. BAKIT ITINATAG ANG UNITED NATIONS? NAKATULONG BA ITO SA PAGPAPANATILI NG KAPAYAPAAN SA DAIGDIG? PANGATWIRANAN ANG SAGOT.
15. PAGHAMBINGIN ANG UNA AT IKALWANG DIGMAANG PANDAIGDIG BATAY SA GINAMIT NA TAKTIKANG MILITAR.
16. ALING DIGMAAN ANG NAGDULOT NG HIGIT NA PINSALA? BAKIT?
17. ANO ANG EPEKTO NG DIGMAANG PANDAIGDIG SA MGA KOLONYANG BANSA AT KANLURANIN BANSA?

MATEO, TADENA, BALONSO, BONCAN, JOSE, PONSARAN, ONG: KASAYSAYAN NG DAIGDIG: PP. 208-335: 2012, VIBAL PUBLISHING HOUSE, INC, MANILA

GABAY SA INYONG PROYEKTO PARA SA IKATLONG MARKAHAN:
1. KAILANGAN NG BUOD NG BAWAT ARALIN MULA 21 HANGGANG 31.
2. KADA ARALIN, KAILANGANG NAKASUNOD ANG MGA TANONG AT MGA SAGOT NA INIHANDA SA ITAAS.
3. MAYROON KAYONG MAHIGIT ISANG BUWAN PARA TAPUSIN ANG INYONG PROYEKTO.
4. MAKIKITA ANG MGA SAGOT SA MGA TANONG SA ITAAS SA INYONG BATAYANG AKLAT NA KASAYSAYAN NG DAIGDIG SA MGA PAHINA 208 HANGGANG 335.
5. ANG BAWAT MAG-AARAL AY MAARING MAGKOMENTO SA IBABA NITO AT SINUMANG MAKAPAGBIGAY NG KOMENTO NA MAY SARILING INTERNET USER’S NAME AY LIMANG PUNTOS NA SA PROYEKTO. MAY DALAWANG PUNTOS NAMAN ANG WALANG INTERNET USER’S NAME NA MAKAKAPAGKOMENTO.
6. SA JANUARY 7-8, 2013 ANG PASAHAN NG PROYEKTO. WALA NANG PALUGIT MALIBAN SA PETSANG SINABI.