Linggo, Nobyembre 18, 2012

PROYEKTO SA IKATLONG MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN IV


FOURTH YEAR!
ARALIN 17: ANG PAMBANSANG EKONOMIYA

PAGPAPAHALAGA

1. SA BUKAS NA EKONOMIYA, ANU-ANO ANG NAKIKITA MONG PAGPAPAHALAGA NG BAWAT AKTOR UPANG MAGING MATATAG ANG PAMBANSANG EKONOMIYA? MAAARING MAGBANGGIT NG MGA KARANASAN BILANG PILIPINO. ANONG PAGPAPAHALAGA ANG TAGLAYA MO NA MAKATUTULONG SA PAMBANSANG EKONOMIYA? IPALIWANAG.

TALAKAYAN

1. SA ISANG SIMPLENG EKONOMIYA, BAKIT SINASABING ANG SAMBAHAYAN AY SIYA RING BAHAY-KALAKAL?
2. ANONG UGNAYAN ANG NAMAMAGITAN SA PAGITAN NG SAMBAHAYAN AT BAHAY-KALAKAL SA IKALAWANG MODELO?
3. SA PAANONG PARAAN LUMALABAS AT PUMAPASOK ANG SALAPI SA IKATLONG MODELO?
4. ANO ANG MAHALAGANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NG PAMAHALAAN SA IKAAPAT NA MODELO?
5. PAANO NAKIKINABANG ANG PAMBANSANG EKONOMIYA SA PANLABAS NA SEKTOR?

ARALIN 18: PRODUKSIYON AT KITA NG PAMBANSANG EKONOMIYA

1. ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGSUKAT NG PAMBANSANG KITA?
2. ANU-ANO ANG MGA LIMITASYON SA PAGGAMIT NG GNP AT GDP?

PAGPAPAHALAGA

1. SA IYONG PALAGAY, ANO ANG NAIAAMBAG NG IYONG PAMILYA SA PAMBANSANG PRODUKSIYON NG BANSA? BAKIT ITO MAHALAGA TUNGO SA PAMBANSANG PAGSULONG NG EKONOMIYA?

TALAKAYAN

1. ANO ANG NATIONAL INCOME ACCOUNTS?
2. ANO ANG NATIONAL INCOME ACCOUNTING?
3. ANO ANG TATLONG PAMAMARAAN SA PAGSUKAT NG PAMBANSANG KITA?
4. ANO ANG PAGKAKAIBA NG GNP SA GDP SA KONSEPTO O DEPINISYON? SA PAGSUKAT?
5. ANO ANG PAGKAKAIBA NG NOMINAL GNP/GDP SA REAL GNP/GDP?
6. PAANO SINUSUKAT ANG GROWTH RATE NG GNP/GDP?
7. PAANO SINUSUKAT ANG PER CAPITA GNP/GDP?
8. ANO ANG KAHALAGAHAN SA PAGGAMIT NG PER CAPITA GNP/GDP?
9. BAKIT MAHALAGA NA MASUKAT ANG GNP AT GDP NG PAMBANSANG EKONOMIYA?
10. ANU-ANO ANG MGA KAHINAAN NG MGA PANUKAT NA GNP AT GDP?

ARALIN 19: MGA ECONOMIC FLUCTUATION AT ANG MGA EPEKTO NITO

1. ANO ANG MGA BUSINESS CYCLE?
2. ANO ANG RECESSION AT DEPRESSION?

PAGPAPAHALAGA

1. ANU-ANO ANG MAITUTULONG MO UPANG MALUTAS ANG MGA SULIRANIN NG PAMBANSANG EKONOMIYA?
2. PAANO MAIIWASAN ANG PAGLALA NG MGA SULIRANIN NG PAMBANSANG EKONOMIYA?

TALAKAYAN

1. ANO ANG MGA BUSINESS CYCLE?
2. ANO ANG INILALARAWAN NG MODELO NG MGA BUSINESS CYCLE? IGUHIT AT IPALIWANAG.
3. ANO ANG KAUGNAYAN NG MGA BUSINESS CYCLE SA REAL GDP?
4. ANO ANG IPINAGKAIBA NG RECESSION SA DEPRESSION?
5. ANU-ANO ANG PAGKAKAIBA NG EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AT UNDEREMPLOYMENT?
6. ANU-ANO ANG DAHILAN SA PAGLAGANAP NG UNEMPLOYMENT?
7. ANO ANG PRICE INDEX?
8. ANU-ANO ANG URI NG PRICE INDEX?
9. ANO ANG IPINAGKAIBA NG INFLATION SA DEFLATION AT DISINFLATION?
10. ANU-ANO ANG URI NG INFLATION?
11. ANU-ANO ANG PALIWANAG SA PAGKAKAROON NG INFLATION?
12. ANU-ANO ANG SULIRANING DALA NG PANGKALAHATANG PAGBABAGO NG PRESYO?
13. ANU-ANO ANG SULIRANIN NG PAMBANSANG EKONOMIYA SA BUST PERIOD?
14. ANU-ANO ANG SULIRANIN NG PAMBANSANG EKONOMIYA SA BOOM PERIOD?
15. ANO ANG KAIBAHAN NG PATAKARANG PISKAL SA PATAKARANG PANANALAPI?
16. PAANO MALULUTAS NG PATAKARANG PISKAL ANG SULIRANIN SA MGA BOOM AT BUST PERIOD?
17. ANU-ANONG SULIRANIN ANG MAAARING MALUTAS NG PATAKANG PANANALAPI?
18. BAKIT HINDI EPEKTIBO ANG PATAKARANG PISKALO PARA SA IBANG EKONOMISTA?

ARALIN 20: PATAKARANG PISKAL

1. ANU-ANO ANG PINAPATAWAN NG BUWIS NG PAMAHALAAN?
2. ANU-ANONG SERBISYO PUBLIKO NG PAMAHALAAN ANG PINOPONDOHAN NG BUWIS NA NALILIKOM MULA SA MGA MAMAMAYAN?
3. BAKIT TINAGURIANG LIFEBLOOD NG PAMAHALAAN ANG HALAGA NA KINIKITA MULA SA PAGBUBUWIS?
4. BUKOD SA PAGBUBUWIS, ANO PA ANG IBANG PINAGKUKUNAN NG PAMAHALAAN NG PONDO PARA SA OPERASYON NITO?
5. ANO ANG IBIG SABIHIN NG SIN TAX?
6. PAANO NAKATUTULONG SA PAGPAPALIIT NG AGWAT NG MAYAYAMAN SA MAHIHIRAP ANG PROGRESIBONG PAGBUBUWIS?
7. BAKIT NAGBIBIGAY NG INSENTIBONG PISKAL ANG PAMAHALAAN SA MGA PILING NEGOSYO?
8. BAKIT MAHALAGA ANG MEKANISMO NG CHECKS AND BALANCES?
9. ANO ANG IBIG SABIHIN NG RE-ENACTED BUDGET?
10. BUKOD SA BUWIS, ANO PA ANG IBANG PINAGKAKAKITAAN NG PAMAHALAAN?
11. ANO ANG TAWAG SA KASO NA MAS MATAAS ANG HALAGA NG PAGGUGOL KAYSA KITA NG PAMAHALAAN?

PAGPAPAHALAGA

1. DAPAT BANG BUWISAN NANG MAS MALAKI ANG MAYAYAMAN KAYSA MAHIHIRAP BATAY SA PORSIYENTO NG KITA?

TALAKAYAN

1. KAILAN ISINASAGAWA ANG EXPANSIONARY FISCAL POLICY?
2. BAKIT HINDI MABUTI SA EKONOMIYA KUNG MAGKAKAROON NG LABIS NA SUPLAY NG SALAPI?
3. ANO ANG BUWIS?
4. ANU-ANO ANG PAMANTAYAN NI ADAM SMITH SA PAGBUBUWIS? NASUSUNOD BA ITO SA SISTEMA NG PAGBUBUWIS SA BANSA?
5. ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGBUBUWIS SA EKONOMIYA NG BANSA? ANO ANG MGA AKTUWAL NA PAKINABANG NA NAKUKUHA MULA SA PAGBUBUWIS?
6. ANU-ANO ANG PANGUNAHONG LAYUNIN NG PAGBUBUWIS SA BANSA?
7. SANG-AYON KABA SA PAGPAPATAW NG SIN TAX? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.
8. BAKIT PABOR ANG PROGRESIBONG SISTEMA NG PAGBUBUWIS SA MAHIHIRAP NA MAMAMAYAN?
9. SANG-AYON KABA SA PAGBIBIGAY NG TAX EXEMPTION SA MGA DAYUHANG NEGOSYANTE NA NAGSISIMULA PA LAMANG NG OPERASYON SA PILIPINAS?
10. SAGOT BA ANG KARAGDAGANG PAGBUBUWIS TUWING MAY PROBLEMA SA KAKULANGAN NG BADYET SA BANSA?
11. ANU-ANO ANG DAHILAN NG MABABANG KOLEKSYON NG BUWIS SA BANSA?
12. KUNG ANG ISANG DALAWANG MANGGAGAWA AY KUMIKITA NG 125, 000 PISO SA ISANG TAON, MAGKANO ANG BUWIS SA PERSONAL NA KITA NA DAPAT NIYANG BAYARAN?
13. ANO ANG IBIG SABIHIN NG PAMBANSANG BADYET?
14. ANO ANG APAT NA YUGTO NG PAGBABADYET? ANO ANG KAHALAGAHAN NG BAWAT ISA?
15. SAAN NANGGAGALING ANG PONDONG NALILIKOM NG PAMAHALAAN?
16. ANO ANG MANGYAYARI KUNG MAS MALAKI ANG PAGGASTA NG PAMAHALAAN KUMPARA SA KITA NITO?

ARALIN 21: PATAKARANG PANANALAPI

1. ANONG MGA URI NG SALAPI ANG BUMUBUO SA MONEY SUPPLY?
2. ANO ANG FDI?
3. ANU-ANO ANG NAITUTULONG NG PAG-IIMPOK AT PAMUMUHUNAN SA EKONOMIYA?
4. ANU-ANO ANG PAMAMARAAN SA PAGLUTAS NG INFLATION?
5. ANU-ANO ANG PAMAMARAAN SA PAGLUTAS NG DEPRESSION O RECESSION?

PAGPAPAHALAGA

1. BILANG ISANG MAG-AARAL, PAANO MO GAGAMITIN NANG MAAYOS ANG IYONG SALAPI (TULAD NG ALLOWANCE) UPANG MAKATULONG SA PAGPAPABUTI NG EKONOMIYA?

TALAKAYAN

1. ANONG URI NG PATAKARANG PANANALAPI ANG MAAARING PAIRALIN KAPAG MAY DEPRESSION O RECESSION? IPALIWANAG.
2. ANONG URI NG PATAKARANG PANANALAPI ANG MAAARING PAIRALIN KAPAG MAY INFLATION? IPALIWANAG.
3. ANU-ANONG URI NG SALAPI ANG BUMUBUO SA MONEY SUPPLY?
4. ANO ANG KAUGNAYAN NG MONEY SUPPLY SA TUNGKULIN NG BANGKO SENTRAL O BANGKO PEDERAL SA ISANG EKONOMIYA? IPALIWANAG.
5. ANO ANG KAUGNAYAN NG SALAPI SA MGA GAWAIN NG PAG-IIMPOK AT PAMUMUHUNAN?
6. BAKIT ITINUTURING ANG SALAPI BILANG ISANG PINANSIYAL NA KAPITAL?
7. ANO ANG SECURITIES? MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
8. ANO ANG KAUGNAYAN NG RESERVE REQUIREMENT SA RESERVE RATION?
9. ANO ANG PAGKAKAIBA O PAGKAKATULAD NG INTERES SA DISCOUNT RATE?
10. ANU-ANONG TATANGNAN NG PATAKARANG PANANALAPI ANG MAAARING GAMITIN KAPAG MAY INFLATION?
11. ANU-ANONG TATANGNAN NG PATAKARANG PANANALAPI ANG MAAARING GAMITIN KAPAG MATAAS ANG UNEMPLOYMENT?

ARALIN 22: MGA INSTITUSYONG PINANSIYAL: BANGKO, BAHAY-SANGLAAN, AT KOOPERATIBA

PAGPAPAHALAGA

1. BAKIT ITINUTURING NA MAHALAGA ANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NG MGA INSTITUSYON NG PANANALAPI SA LIPUNAN?
2. ALIN SA MGA INSTITUSYON NG PANANALAPI ANG HIGIT NA NAKATULONG SA KABUHAYAN NG MAS NAKARARAMING MAMAMAYAN? BAKIT?

TALAKAYAN

1. ANU-ANONG INSTITUSYON ANG BUMUBUO SA SEKTOR NG PANANALAPI?
2. ANO ANG KATUTURAN NG MGA INSTITUSYON NG PANANALAPI SA KAUNLARANG PANLIPUNAN AT PANGKABUHAYAN NG BANSA?
3. SA PAANONG PARAAN NAKATUTULONG ANG MGA BANGKONG INSTITUSYON SA PAGSULONG NG EKONOMIKONG PAG-UNLAD NG BANSA?
4. MAGIGING MAAYOS BA ANG MGA TRANSAKSIYONG PINANSYAL KUNG WALANG MGA BANGKONG INSTITUSYON? IPALIWANAG.
5. ANO ANG PANGUNAHING TUNGKULIN NG LAND BANK OF THE PHILIPPINES?
6. BAKIT ITINATAG ANG DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES?
7. PAANO MATUTULUNGAN NG AL-AMANAH ISLAMIC INVESTMENT BANK ANG MGA MUSLIM SA PILIPINAS?
8. IBIGAY ANG PAGKAKAIBA NG GSIS AT SSS.
9. SINU-SINO ANG MGA TAONG MAAARING SUMAPI SA PAG-IBIG FUND?
10. BAKIT SINASABING NABUO ANG KOOPERATIBA BATAY SA PANGANGAILANGAN NG TAO?
11. SA PAANONG PARAAN MAKAUUTANG SA MGA BAHAY-SANGLAAN?
12. BAKIT MAS MAINAM DUMULOG SA MGA INSTITUSYON NG PANANALAPI ANG MGA NAG-IIMPOK AT NANGHIHIRAM NG SALAPI?

ARALIN 23: ANG SALAPI AT ANG BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS

1. ANU-ANONG BATAS ANG MAY KINALAMAN SA PAGBUO NG BSP?
2. ANO ANG KAIBAHAN NG BSP SA CBP?

PAGPAPAHALAGA

1. BILANG ISANG MAG-AARAL, PAANO MO MAIPAKIKITA ANG KAHALAGAHAN NG TAMANG PAGGAMIT NG SALAPI?

TALAKAYAN

1. ANU-ANO ANG KAANYUAN NG SALAPI SA YUGTO NG BARTER SYSTEM?
2. ANU-ANO ANG KAANYUAN NG SALAPI SA YUGTO NG STANDARD MONEY?
3. ANO ANG IPINAGKAIBA NG SALAPING PAMBANSA SA REHIYONAL NA SALAPI AT PANDAIGDIGANG SALAPI?
4. ANU-ANONG SALIK ANG NAKAPAGPAPABAGO NG HALAGA NG ISANG SALAPI? IPALIWANAG.
5. ANO ANG IPINAGKAIBA NG MONEY DEMAND SA MONEY SUPPLY? IPALIWANAG.
6. PAANO NAGSIMULA ANG SISTEMA NG BANGKO SENTRAL?
7. BAKIT MAHALAGA ANG BANGKO SENTRAL SA PAGSASAAYOS NG SISTEMA NG PANANALAPI?
8. ANO ANG DAHILAN KUNG BAKIT PINALITAN NG BSP ANG CBP?
9. ANO ANG IPINAGKAIBA NG CBP AT BSP BATAY SA LAYUNIN NG MGA PATAKARAN NITO? IPALIWANAG.
10. ANO ANG IPINAGKAIBA NG CBP AT BSP SA KAAYUSAN NG PAMUNUAN? IPALIWANAG.
11. ANO ANG INFLATION TARGETING?

ARALIN 24: PANDAIGDIGAN AT PAMBANSANG PANANALAPI

1. ANO ANG PAGKAKAIBA NG FREELY AT MANAGED FLOATING SYSTEM?
2. SA IYONG PALAGAY, NAKATUTULONG BA SA PILIPINAS ANG PANGUNGUTANG NITO SA WORLD BANK?

PAGPAPAHALAGA

1. SANG-AYON KA BA SA PATULOY NA PANGUNGUTANG NG PILIPINAS UPANG MATUSTUSAN ANG MGA PROYEKTONG PANGKABUHAYAN NITO?

TALAKAYAN

1. BAKIT SINASABING MAY KAUGNAYAN ANG EKONOMIYA NG ISANG BANSA SA EKONOMIYA NG IBA PANG MGA BANSA?
2. KAILAN MAGIGING EPEKTIBO ANG GOLD STANDARD?
3. SA PAANONG PARAAN HINDI NAGIGING KAAYA-AYA ANG PAGKAKAROON NG DEBALWASYON NG SALAPI?
4. ANO ANG PANGUNAHING DAHILAN NG PAGKAKATATAG NG IMF?
5. BAKIT ITINATAG ANG WORLD BANK?
6. ISA-ISAHIN ANG MGA AHENSYANG BUMUBUO SA WORLD BANK.
7. SA PAANONG PARAAN NAIIBA ANG IMF SA WORLD BANK?

BALITAO, ONG, CERVANTES, PONSARAN, NOLASCO, RILLO, MATEO, CARNAJE: EKONOMIKS: PP. 210-319: 2012, VIBAL PUBLISHING HOUSE, INC, MANILA

GABAY SA INYONG PROYEKTO PARA SA IKATLONG MARKAHAN:

1. KAILANGAN NG BUOD NG BAWAT ARALIN MULA 17 HANGGANG 24.
2. KADA ARALIN, KAILANGANG NAKASUNOD ANG MGA TANONG AT MGA SAGOT NA INIHANDA SA ITAAS.
3. KAILANGAN NINYONG ILAGAY ANG KASALUKUYANG MGA NAMUMUNO SA BANSA. SIMULA PANGULO HANGGANG MAYOR, VICE MAYOR, CONGRESSMAN AT MGA KONSEHAL NG INYONG BAYAN.
3. MAYROON KAYONG MAHIGIT ISANG BUWAN PARA TAPUSIN ANG INYONG PROYEKTO.
4. MAKIKITA ANG MGA SAGOT SA MGA TANONG SA ITAAS SA INYONG BATAYANG AKLAT NA KASAYSAYAN NG DAIGDIG SA MGA PAHINA 210 HANGGANG 319.
5. ANG BAWAT MAG-AARAL AY MAARING MAGKOMENTO SA IBABA NITO AT SINUMANG MAKAPAGBIGAY NG KOMENTO NA MAY SARILING INTERNET USER’S NAME AY MAY LIMANG PUNTOS NA SA PROYEKTO.  MAY DALAWANG PUNTOS NAMAN ANG WALANG INTERNET USER’S NAME NA MAKAKAPAGKOMENTO RITO.
6. SA JANUARY 7-8, 2013 ANG PASAHAN NG PROYEKTO. WALA NANG PALUGIT MALIBAN SA PETSANG SINABI.

120 komento:

 1. e2 ba yung project sa ap natin Adrian 2

  TumugonBurahin
 2. gawa kau ng email-add nyo para masaya:)

  TumugonBurahin
 3. May masungit dun sa Isang Comment Box! :|
  HAHHAHAHA. Sir, parang ang hirap nman neto. Pero keri Lang! =D
  Hirap gumawa ng Account ha! Hmpp. XD

  TumugonBurahin
 4. sino naman yung masungit sa isang comment box? hehehe... kapag nagawa niyo... magiging madali na lang ang susunod pero kapag nahirapan kayo jan e pano na ang susunod? hehehe:)

  TumugonBurahin
 5. haayyyyy ! .pahirap nnman sa project ...

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. reklamo ka ng reklamo... gawin mo muna! bawal muna dota:)

   Burahin
 6. Naalis ng may-ari ang komentong ito.

  TumugonBurahin
 7. haba nman nun!.. peo ok Lang cute nman nang SONG e. XD

  TumugonBurahin
 8. grabe ang haba .. kaiLangan ko pa tuLoy mag extend ahahahah .. XD

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. hehehe... malilibang kau sa pagbabasa niyan:)

   Burahin
 9. kaya niyo yan... madali lang yan:)

  TumugonBurahin
 10. grabe ito ang dami pero matagal pa aman e xD

  TumugonBurahin
 11. Mga Tugon
  1. bakit naman masakit sa ulo? tagalog naman yan ah:)

   Burahin
 12. Mga Tugon
  1. ang grabe nasa ospital... hehehe!

   @austria... paano naman makakasakit ng ulo yan? tagalog naman:)

   Burahin
 13. PA LIKE NITO: http://www.facebook.com/ManuelLuisQuezonHighSchool

  TumugonBurahin
 14. haha kaya yan .,,mahihilig naman kayo sa mahahaba .,, hahaha readers digest =P

  TumugonBurahin
 15. Mga Tugon
  1. oo nga naman roneo di yan mahaba.....maikli lang iyan....:D


   ang galing ninyo naman sir grabing paghihirap ang ginawa ninyo po....

   Burahin
 16. Go ako jan .. HAHHAHA

  TumugonBurahin
 17. Dami Project Talaga Sinulit Ni Sir :) AHAHAHA.

  TumugonBurahin
 18. wow! the one who can't make it is the one who will not grow further. Really Fantastic:)

  TumugonBurahin
 19. mai background music pa..

  hirap a..ang hba..

  fight

  TumugonBurahin
 20. ...grabe ang hirap ng project !!!

  TumugonBurahin
 21. Cleofas... kailangang sulitin at alam kong kaya niyo yan:)
  Emilyana... Yan ang spirit:)
  Jhoana... Alam kong simple lang sayo yan:)
  Amoyo... Huwag kang umasa... kaya mo yan kung gagawin mo:)
  Peguit... Simulan mo na at sure mawawala yang HAYYYY mo:)
  Turla... huwag kana magulat:)
  Keychelyn... para sayo ang background music... para hindi ka mahirapan ang maging matatag ka... hehehe:)
  Barrera... gawin mo muna bago ka magsimula... mahirap lang kung titingnan pero madali lang talaga yan:)

  TumugonBurahin
 22. kung kaya ng iba. kaya ko din xD

  by: precious shaira perez

  TumugonBurahin
 23. wow ganda h?! ganda din ng background na kanta

  TumugonBurahin
 24. amp.. dming tnong uber !!..
  pro gnda ng bckground msic ..
  nice one !

  TumugonBurahin
 25. haba aa..
  hehe..but nice :) cute ng bckground !! (Y)

  TumugonBurahin
 26. Marga... maikli lang yan:)
  Lauraly... yan ang spirit!
  Shaira... Tama ka jan:)
  Marian... Yung tanong ang basahin mo hindi yung sound ko:(
  Rona... konti lang yan:)
  Eunice... maikli lang yan!
  Malyn... Yan ang spirit!

  TumugonBurahin
 27. patay uqat :)) effort tlaqa
  daren depedro

  TumugonBurahin
 28. sir andali. sa kabalik taran!!
  reyes john. 2 sir

  TumugonBurahin
 29. dame naman yan sr

  TumugonBurahin
 30. hahay sana makaya ko yan haha dai nmn nyan sir :((

  TumugonBurahin
 31. john jjoseph b reyesDisyembre 6, 2012 nang 9:00 AM

  grabe ang dame naman nun sir gravity ka hirap naman nun ha wla nabang iba sir

  TumugonBurahin
 32. john kein bartolome nag iisa lang?Disyembre 6, 2012 nang 9:01 AM

  dame naman sr pde ba tmawad hahahhaha

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. pero sr ang tunay na student walang dame dame kayan ng isang katulad kong mag aaral

   Burahin
 33. aus ln kht mahrap bxta makapasa ., tsaka gragraduate nah tau kaylangan taung maghirap .. un ln

  TumugonBurahin
 34. sawakas nahanap kudin . . hehehe

  TumugonBurahin
 35. SA MGA NAHIHIRAPAN AT NAHAHABAAN E HUWAG NA KAYONG GUMAWA PARA NAMAN HINDI NA KAYO MAABALA... HINDI RIN NAMAN AKO MAHIHIRAPAN SA INYO... HEHEHE :)

  TumugonBurahin
 36. dami naman yan sr

  TumugonBurahin
 37. hia sir canillas c paragas po ito at ang email ko ay vajoelyn_19@yahoo.com

  TumugonBurahin
 38. it`s Like sumMarizing whoLe unit 3 through answering the given question .
  .
  .
  . nag Upgrade c sr. sosyaL ! hahahah :D

  TumugonBurahin
 39. kanina pa kita hinahanap and2 kalang pala . .
  hehehe . .

  TumugonBurahin
 40. araLin 23 kame :)
  hr in MCHS pero reporting po ang samen xD
  ganun na ang pinaka project namen :)
  GOODLUCK samng mga GROUP6 sa AP ^.^
  share lang po :)

  TumugonBurahin
 41. PLUS FIVE (PROJECT)

  JOMEL HO
  LORRAINE CARDINO
  DANIEL TALOSIG
  KEN MENDOZA
  VREI-AR SUBA
  JOAN GARRIDO
  PEARL BAMBICO
  MARK PIOCOS
  RAYMUND BURCA
  JASON DE VEGA
  MJ CABRERA
  CLAIRE AUSTRIA
  MARYJANE ALBARIN
  BHENEDICT RISABA
  RONEO GUALIN
  JOYCE OSORIO
  MACOI LAVISTO
  KAREN CLEOFAS
  EMILYANA FRANCISCO
  JHOANA TABILE
  AMOYO
  LINSAY PEGUIT
  TURLA
  KEYCHELYN HIPOLITO
  BARRERAS
  MARGA BALAGA
  LAURALY ESPIRITU
  SHAIRA PEREZ
  RONA DAQUIZ
  EUNICE ADARAYAN
  MALYN LAYNESA
  GINALYN DE GUZMAN
  JOVEN SILAWAN
  JOHN JOSEPH REYES
  JOHN BARTOLOME
  KIMUEL GONZALES
  HEIBERT FLORES
  JIMBOY CONOPIO
  MELVIN PARAGAS
  REVELYN DIAZ
  PAULA TAN
  GINALYN MARTINEZ
  MARJORIE ROZAL
  JANE DEZA


  PLUS TWO (PROJECT)

  ADRIAN MONTESA
  MARIAN DIMAANO
  DAREN DE PEDRO
  JOHN REYES????

  TumugonBurahin
 42. PLUS FIVE (PROJECT)

  IV-HERTZ

  JOMEL HO
  LORRAINE CARDINO
  DANIEL TALOSIG
  CLAIRE AUSTRIA
  MARYJANE ALBARIN
  VREI-AR SUBA
  JOAN GARRIDO
  JOYCE OSORIO
  MACOI LAVISTO
  KAREN CLEOFAS
  MALYN LAYNESA
  REVELYN DIAZ

  IV-FARADAY

  MARK PIOCOS
  RAYMUND BURCA
  JASON DE VEGA
  MJ CABRERA
  EMILYANA FRANCISCO
  JHOANA TABILE
  AMOYO
  TURLA
  KEYCHELYN HIPOLITO
  BARRERAS
  MARGA BALAGA
  LAURALY ESPIRITU
  SHAIRA PEREZ
  RONA DAQUIZ
  GINALYN DE GUZMAN
  JOVEN SILAWAN
  JOHN JOSEPH REYES
  JOHN BARTOLOME
  KIMUEL GONZALES
  HEIBERT FLORES
  JIMBOY CONOPIO
  PAULA TAN

  IV-DESCARTES

  BHENEDICT RISABA
  RONEO GUALIN
  PEARL BAMBICO
  KEN MENDOZA
  LINSAY PEGUIT
  EUNICE ADARAYAN
  MELVIN PARAGAS
  GINALYN MARTINEZ
  MARJORIE ROZAL
  JANE DEZA


  PLUS TWO (PROJECT)

  IV-HERTZ

  ADRIAN MONTESA

  IV-DESCARTES

  MARIAN DIMAANO
  DAREN DE PEDRO
  JOHN REYES????


  TELL ME IF THERE IS MISSING :)

  TumugonBurahin
 43. Pahirap ng pahirap sir... peo, keribels lng yan ....
  Gudluck s akin :D

  .. rhollyn calilan to sir from 4-faraday.

  TumugonBurahin
 44. hirap namn sir !
  pero mas Exciting pag mahirap ,.. :DD
  PATRICIA BARRO nga po pala ,
  di ko alam kung panu mahcomment ng my pangalan

  TumugonBurahin
 45. dami naman .....pero okey narin
  april Indon nga po pala e2 sir.

  TumugonBurahin
 46. am ikli aman yn sir... sa kbaligtaran !! pero kaya ko yn.....

  TumugonBurahin
 47. so.... dame naman niyan sir. hindi b puwde tawad .... ako nga po
  pala sir.si charilou gualberto

  TumugonBurahin
 48. Mga Tugon
  1. pro ok lang tpos na ko

   Burahin
 49. ANG HABA AMAN PO . PERO KAYA TO . HEHE

  TumugonBurahin
 50. ang haba sir.. salamat sa libro.. hehe..

  TumugonBurahin
 51. mahirap na madali nkaka bliw

  TumugonBurahin
 52. PLUS FIVE (PROJECT)

  IV-HERTZ

  JOMEL HO
  LORRAINE CARDINO
  DANIEL TALOSIG
  CLAIRE AUSTRIA
  MARYJANE ALBARIN
  VREI-AR SUBA
  JOAN GARRIDO
  JOYCE OSORIO
  MACOI LAVISTO
  KAREN CLEOFAS
  MALYN LAYNESA
  REVELYN DIAZ

  IV-FARADAY

  MARK PIOCOS
  RAYMUND BURCA
  JASON DE VEGA
  MJ CABRERA
  EMILYANA FRANCISCO
  JHOANA TABILE
  AMOYO
  TURLA
  KEYCHELYN HIPOLITO
  BARRERAS
  MARGA BALAGA
  LAURALY ESPIRITU
  SHAIRA PEREZ
  RONA DAQUIZ
  GINALYN DE GUZMAN
  JOVEN SILAWAN
  JOHN JOSEPH REYES
  JOHN BARTOLOME
  KIMUEL GONZALES
  HEIBERT FLORES
  JIMBOY CONOPIO
  PAULA TAN
  KAT CALILAN

  IV-DESCARTES

  BHENEDICT RISABA
  RONEO GUALIN
  PEARL BAMBICO
  KEN MENDOZA
  LINSAY PEGUIT
  EUNICE ADARAYAN
  MELVIN PARAGAS
  GINALYN MARTINEZ
  MARJORIE ROZAL
  JANE DEZA
  CARL BALTAZAR
  CRISHALYN BINUYA
  LUISA MISA
  ABIGAIL MARIANO
  ARJAY BACUDO


  PLUS TWO (PROJECT)

  IV-HERTZ

  ADRIAN MONTESA
  PATRICIA BARRO


  IV-FARADAY

  APRIL INDON
  CHA GUALBERTO


  IV-DESCARTES

  MARIAN DIMAANO
  DAREN DE PEDRO
  JOHN REYES????


  TELL ME IF THERE IS MISSING :)

  TumugonBurahin
 53. PLEASE BE REMINDED THAT YOU SHOULD HAVE YOUR UNIQUE PROJECT...

  YOUR PROJECT MUST NOT BE COPIED FROM OTHER OR ANY OTHER MEANS ESPECIALLY ITS CONTENT...

  THERE IS NO OTHER EXTENSION OF SUBMISSION... IT'S YOUR RESPONSIBILITY AND OBLIGATION TO COMPLY...

  THANK YOU AND GOD BLESS!!!

  TumugonBurahin
 54. ~ pst ! sir . anhirap a !! haha :D
  ansakit sa uLo !!
  BTW tapos na cu .. hihi :)

  TumugonBurahin
 55. Paimalan... Matutong magbasa!
  Riguer... bawal magpakopya!

  Sa Lahat... Ang magreklamo... hindi ko bibigyan ng Points!!!

  TumugonBurahin
 56. grav k aman sir!!!! pahigpit ng pahigpi >.<

  ... gurrobat, renalyn to sir from 4-farady

  TumugonBurahin
 57. Andali namn sir :)
  Kaya ko toooooo ! ^^,

  TumugonBurahin
 58. sna kyanin. . ^^
  gling nman. . nicE^^

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. sino magaling at nice? mukhang nambobola kaw ah!

   Burahin
 59. sus mahaba . ndi nmn ee haha :D Habol pko . kulang pa akin e , puyat nnmn hayahay :D

  TumugonBurahin
 60. PLUS FIVE (PROJECT)

  IV-HERTZ

  JOMEL HO
  LORRAINE CARDINO
  DANIEL TALOSIG
  CLAIRE AUSTRIA
  MARYJANE ALBARIN
  VREI-AR SUBA
  JOAN GARRIDO
  JOYCE OSORIO
  MACOI LAVISTO
  KAREN CLEOFAS
  MALYN LAYNESA
  REVELYN DIAZ

  IV-FARADAY

  MARK PIOCOS
  RAYMUND BURCA
  JASON DE VEGA
  MJ CABRERA
  EMILYANA FRANCISCO
  JHOANA TABILE
  AMOYO
  TURLA
  KEYCHELYN HIPOLITO
  BARRERAS
  MARGA BALAGA
  LAURALY ESPIRITU
  SHAIRA PEREZ
  RONA DAQUIZ
  GINALYN DE GUZMAN
  JOVEN SILAWAN
  JOHN JOSEPH REYES
  JOHN BARTOLOME
  KIMUEL GONZALES
  HEIBERT FLORES
  JIMBOY CONOPIO
  PAULA TAN
  KAT CALILAN
  WIN PAIMALAN
  JOSHUA GUBAN


  IV-DESCARTES

  BHENEDICT RISABA
  RONEO GUALIN
  PEARL BAMBICO
  KEN MENDOZA
  LINSAY PEGUIT
  EUNICE ADARAYAN
  MELVIN PARAGAS
  GINALYN MARTINEZ
  MARJORIE ROZAL
  JANE DEZA
  CARL BALTAZAR
  CRISHALYN BINUYA
  LUISA MISA
  ABIGAIL MARIANO
  ARJAY BACUDO
  CATHERINE RIGUER
  RAMON DILAN

  PLUS TWO (PROJECT)

  IV-HERTZ

  ADRIAN MONTESA
  PATRICIA BARRO


  IV-FARADAY

  APRIL INDON
  CHA GUALBERTO


  IV-DESCARTES

  MARIAN DIMAANO
  DAREN DE PEDRO
  JOHN REYES????


  TELL ME IF THERE IS MISSING :)

  TumugonBurahin
 61. :) hahahahah!INGATZZZZ! :)
  :) GUDluck po:)

  TumugonBurahin
 62. sir....hahaha ang saraP
  gwin netO bat kya ang dmi nagsa2bi ng mahaba
  eh hindi nman tLga whahaha :))

  TumugonBurahin
 63. Sir. sLamat tnanggap mo
  projEct Koh!! :))

  TumugonBurahin
 64. pa tulong naman ho project po namin
  MGA SULIRANIN SA PAMBANSANG EKONOMIYA

  A.PAGPAPALIWANAG SA SULIRANIN
  B.ANO ANG MGA EPEKTO NITO SA EKONOMIYA
  C.PAANO ITO MALULUTAS

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. Nasa libro ang sagot niyan... kung public book ang gamit mo e madali mo lang makikita yan :) kaso kailangan mo munang maunawaan mga sularanin para madali mong masagot and epekto at kalutasan nito :)

   Burahin
 65. hia sir kahit na mahirap ung proj. gagawin ko magka grade nlang paragas po ito  TumugonBurahin
 66. hia sir ang dami ng sasagotan pero gagawin go parin grade din un. cristoper, regondola ito

  TumugonBurahin
 67. salamat sa 2long!

  TumugonBurahin
 68. Kailangan ba ninyo ang isang utang ??
  Naghahanap ka ba ng pinansiyal na tulong, ikaw ay nasa gipit na kailangan ng mga pondo?
  Gochel Financial kumpanya ay dito upang magbigay sa iyo ng mga pautang na halaga na hiniling hangga't magagawa mong upang bayaran ang utang, walang credit check 100% garantiya.
  Bigyan kami ng mga pautang sa isang standard rate ng 4% Makipag-ugnayan sa amin sa araw sa pamamagitan ng hammers.credit@gmail.com
  Nag-aalok kami ng iba't-ibang uri ng mga pautang ay kinabibilangan ng: mga pautang sa negosyo, mga personal na pautang, pautang sa Home, kotse na pautang, pautang sa estudyante, utang pagpapatatag pautang, hindi secure na mga pautang, venture capital, mayroon ka na tumanggi utang sa pamamagitan ng isang bangko o institusyong pinansyal para sa anumang dahilan ??. Kung Interesado? Makipag-ugnay sa amin sa araw sa pamamagitan ng hammers.credit@gmail.com at makakuha ng isang legit at madaling loan ngayon

  TumugonBurahin