Linggo, Nobyembre 18, 2012

PROYEKTO SA IKATLONG MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN III


III-FORSYTHIA
ARALIN 21: MGA SALIK SA PAGLAKAS NG EUROPE

1. ANO ANG BOURGEOISIE? ANO ANG NAGING PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE?
2. SINO ANG MGA KABILANG SA BOURGEOISIE NOONG IKA-17 SIGLO? ANO ANG PANGUNAHING KATANGIAN NILA?
3. BAKIT SINASABING HINDI LAMANG PANG-EKONOMIYA KUNDI PAMPOLITIKA RIN ANG LAYUNIN NG MERKANTILISMO?
4. ANO ANG BATAYAN NG YAMAN NG BANSA AYON SA MERKANTILISMO?
5. ANO ANG MGA SALIK NA NAGPABAGO SA KONSEPTO NG MONARKIYA AT NAGPALAKAS SA KAPANGYARIHAN NG HARI?
6. ANO ANG MAGNA CARTA?

PAGPAPAHALAGA:

1. BAKIT MAHALAGA ANG KULTURA SA PAGBUO NG NATION-STATE?
2. BAKIT MAHALAGA ANG MAGNA CARTA?

TALAKAYAN:

1. BAKIT SINASABING ANG KAPANGYARIHAN NG BOURGEOISIE BAGO ANG IKA-19 NA SIGLO AY PANG-EKONOMIYA LAMANG?
2. ANO ANG PATERNALISMO?
3. BAKIT MAHALAGA SA MERKANTILISMO ANG PAGKAKAROON NG KOLONYA?
4. ANONG KAGANAPAN ANG NAGBIGAY-DAAN SA PAGLAKAS NG KAPANGYARIHAN NG HARI?
5. ANO ANG NATION-STATE? PAANO NAKATULONG ANG MGA NATION-STATE SA PAGLAKAS NG EUROPE?
6. ANO ANG SANHI NG PAGKABUO NG MGA NATION-STATE NG FRANCE AT ENGLAND?
7. BAKIT NAGING PINAKAMAKAPANGYARIHANG INSTITUSYON ANG SIMBAHAN SA KABUUAN NG MIDDLE AGES?
8. ANO ANG NAGING PAPEL NG SIMBAHAN SA PAGLAKAS NG EUROPE?

ARALIN 22: ANG PANAHON NG RENAISSANCE

1. BAKIT HUMINA ANG SIMBAHAN SA PAGTATAPOS NG MIDDLE AGES?

PAGPAPAHALAGA:

1. ANONG KATANGIAN ANG IPINAMALAS NG MGA TAONG NAKILALA AT NAKAPAG-AMBAG NG KANILANG PINAKAMAGAGANDANG OBRA SA PANAHON NG RENAISSANCE?
2. BAKIT MAHALAGANG BIGYAN NG PAGKAKATAON AT BUONG SUPORTA ANG ISANG TAO NA MAIPAKITA ANG KANYANG POTENSIYAL?

TALAKAYAN:

1. BAKIT MAHALAGA SA KASAYSAYAN ANG RENAISSANCE?
2. BAKIT SA ITALY NAGSIMULA ANG RENAISSANCE?
3. ANO ANG NAGING EPEKTO NG RENAISSANCE SA PAGKAKAROON NG PANIBAGONG PAGTINGIN SA POLITIKA, RELIHIYON AT PAG-AARAL?
4. SINO ANG MGA PANGUNAHING TAGAPAGTAGUYOD NG RENAISSANCE? ANO ANG KANILANG MGA NAIAMBAG DITO?
5. SAAN MATATAGPUAN ANG IMPLUWENSYA NG RENAISSANCE?
6. SA ANONG ASPEKTO NG KULTURA NASASALAMIN ANG PAG-UNLAD NG KAISIPAN SA PANAHONG ITO?
7. ILARAWAN ANG MGA PAGBABAGO SA PANAHON NG RENAISSANCE BATAY SA SUMUSUNOD NA LARANGAN:
a. POLITIKA
b. KASAYSAYAN
c. PANITIKAN
d. SINING
e. PALIMBAGAN
8. SINO SA GA BABAENG ITALIAN ANG NAKILALA SA PANAHON NG RENAISSANCE?
9. ANO ANG KANILANG KONTRIBUSYON SA PANAHONG ITO?
10. BAKIT MAHALAGA ANG PAGKAKA-IMBENTO NG PALIMBAGAN?
11. BAKIT MAHALAGA ANG AKDANG IN PRAISE OF FOLLY NI DESIDERIUS ERASMUS?

ARALIN 23: REPORMASYON AT KONTRA-REPORMASYON

1. ANO ANG REPORMASYON?
2. ANO ANG REPORMANG HINIHINGI NINA WYCLIFFE AT HUSS SA SIMBAHAN?
3. ANO ANG PAPEL NI LUTHER SA PAGSISIMULA NG PROTESTANTISMO?
4. ANONG MGA ARAL P GAWAIN NG SIMBAHAN ANG TINUTULAN NI LUTHER? IPALIWANAG.

PAGPAPAHALAGA:

1. ANONG KATANGIAN NI IGNATIUS NG LOYOLA ANG NAIS NINYONG TULARAN?
2. ITINURING NA PINAKAMAHUSAY NA REYNA NG ENGLAND SI ELIZABETH I. ANONG MGA KATANGIAN ANG TAGLAY NIYA BILANG ISANG PINUNO?

TALAKAYAN:

1. ANO ANG BATAYAN NG KALIGTASAN NG KALULUWA AYON SA NAGSULONG NG REPORMASYON?
2. BAKIT IDINEKLARANG EREHE NG SIMBAHANG KATOLIKO ANG MGA REPORMISTA?
3. ANONG MGA KAGAWIAN NG SIMBAHAN ANG TINUTULAN NG MGA KRITIKO?
4. KANINO MAIUUGAT ANG UNAG YUGTO NG REPORMASYON?
5. SURIIN ANG PINAGMULAN NI MARTIN LUTHER. MAY KAUGNAYAN BA ITO SA KANYANG PANINIWALA?
6. ANO ANG PANINIWALA NG KANYANG MGA MAGULANG TUNGKOL SA EDUKASYON?
7. ANO ANG KANYANG NATAPOS? SAAN SIYA NAGTRABAHO?
8. BAKIT TINUTULAN NI MARTIN LUTHER ANG INDULHENSYA?
9. SINO SI JOHANN TETZEL? BAKIT NAGALIT SA KANYA SI MARTIN LUTHER?
10. ANO ANG IPINAHAYAG NI MARTIN LUTHER SA KANYANG NINETY-FIVE THESES?
11. ANO ANG NAGING BUNGA NG PAGKALIMBAG AT PAGLAGANANP NG NINETY-FIVE THESES NI MARTIN LUTHER?
12. ANO PA ANG ISINULAT NI MARTIN LUTHER TUNGKOL SA PANANAMPALATAYA?
13. ANO ANG NAGING BUNGA NG MGA AKDA NI MARTIN LUTHER SA MGA TAONG NAKABASA NITO?
14. BAKIT NAGKAROON NG MGA HINAING ANG MGA GERMAN SA SIMBAHAN NG ROME?
15. ANO ANG NAGING DAMDAMIN NITO SA PROTESTANTISMO?
16. ANO ANG MOTIBO NG MGA GERMAN SA PAGSUPORTA NILA KAY MARTIN LUTHER?
17. ANO ANG PEASANTS’ WAR?
18. MAKATUWIRAN BA ANG HINAING NG MGA MAGBUBUKID SA GERMAN? PATUNAYAN ANG IYONG SAGOT.
19. BAKIT TINULIGSA NI MARTIN LUTHER ANG NATURANG PAG-AALSA?
20. ANO ANG IMPLIKASYON NG DICTUM NA “CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO” (WHOEVER RULES, HIS RELIGION) SA PAGLAGANAP NG PROTESTANTISMO?
21. IPALIWANAG ANG KAIBAHAN NG IDEYA NINA MARTIN LUTHER AT ULRICH ZWINGLI TUNGKOL SA PROTESTANTISMO.
22. PAANO IPINALAGANAP ANG CALVINISM?
23. ANO ANG MGA PANGYAYARI NA NAGSILBING PUNDASYON NG PAGHIWALAY NG ENGLAND SA SIMBAHANG ROMAN?
24. BAKIT ITINUTURING SI ELIZABETH I NA PINAKAMAHUSAY NA REYNA NG ENGLAND?
25. ANO ANG KONTRA-REPORMASYON?
26. SINO SI IGNASIUS NG LOYOLA? ANO ANG KANYANG PANGUNAHING ARAL?
27. PAANO NAKATULONG SI KATHERINE VON BORA NA MAITAGUYOD NI MARTIN LUTHER ANG KANYANG MGA IPINAGLALABAN?
28. PAANO NAKATULONG ANG PAGSASALIN NG BIBLIYA SA VERNACULAR AT PAGPAPALIMBAG DITO SA PAGPAPABUTI SA KATAYUAN NG KABABAIHAN NOONG PANAHON NG REPORMASYON AT KONTREA-REPORMASYON?
29. ANO ANG PINAKAMAHALAGANG PAMANA NG REPORMASYON?
30. BAKIT ITINUTURING NA PAMANA RIN ANG REPORMASYON ANG PAGLAGANAP NG EDUKASYON?

ARALIN 24: UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN

1. ANO ANG COLUMBIAN EXCHANGE? IPALIWANAG.

PAGPAPAHALAGA:

1. MAKABULUHAN AT KAPAKI-PAKINABANG BA ANG PANANAKOP NG MGA EUROPEO SA KANILANG MGA KOLONYA? PATUNAYAN ITO. ANO NAMAN ANG EPEKTO NITO SA KOLONYA?

TALAKAYAN:

1. BAKIT ISANG KAAKIT-AKIT NA LUGAR ANG ASYA PARA SA MGA EUROPEO NOONG IKA-16 NA SIGLO?
2. ANO ANG MGA MOTIBO SA EKSPLORASYON NG MGA EUROPEO SIMULA IKA-15 SIGLO? IPALIWANAG.
3. ANU-ANONG SALIK ANG NAGBIGAY-DAAN SA EKSPLORASYON SA NASABING PANAHON?
4. ISA-ISAHIN ANG MGA BANSANG EUROPEO NA NANGUNA SA ESKPLORASYON NOONG IKA-15 SIGLO. ANONG MGA LUPAIN ANG KANILANG NARATING? PAANO NILA NARATING ANG MGA ITO?
5. IPALIWANAG ANG MISYON NG MGA ESPANYOL SA KANILANG EKSPLORASYON.
6. ANO ANG MAHAHALAGANG EPEKTO NG EKSPLORASYON NA NARARAMDAMAN PA RIN SA KASALUKUYANG PANAHON?
7. BAKIT KINAKAILANGAN NG MGA ALIPING AFRICAN SA AMERICA?
8. ANO ANG TIGHT PACKING? IPALIWANAG ANG KARANASAN NG MGA AFRICAN SA KANILANG PAGLALAKBAY SA AMERICA BILANG MGA ALIPIN.

ARALIN 25: ANG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO AT ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT

1. ANO ANG NAITULONG NINA DESCARTES AT BACON SA REBOLUSYONG SIYENTIPIKO?
2. ANO ANG PAGKAKAIBA SA PANINIWALA NINA HOBBES, LOCKE, VOLTAIRE AT MONTESQUIEU UKOL SA KONSEPTO NG PAMAHALAAN? IPALIWANAG.
3. SINO ANG MGA ENCYCLOPAEDIST?
4. ANO ANG IBIG SABIHIN NG SALON?
5. BAKIT SI MARY WOLLSTONECRAFT ANG MAITUTURING NA UNANG PEMINISTA?

PAGPAPAHALAGA:

1. BAKIT NARARAPAT NA BIGYAN NG PAGKILALA ANG MGA TAONG NAGSULONG NG KANILANG MGA IDEYA SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT?
2. ANONG MGA KATANGIAN ANG TAGLAY NG MGA TAONG NAGBIGAY NG MGA BAGONG IDEYA SA PANAHON NG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO AT ENLIGHTENMENT?

TALAKAYAN:

1. ANO ANG IBIG SABIHIN NG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO?
2. IPALIWANAG ANG HELIOCENTRIC VIEW NI NICOLAUS COPERNICUS. ANO ANG PAGKAKAIBA NITO SA PANANAW NA ITINAGUYOD NI PTOLEMY?
3. SINONG MGA SIYENTISTA ANG NAG-AMBAG SA AGHAM SA PANAHONG ITO? ANO ANG KANILANG MGA NAIAMBAG?
4. IPALIWANAG ANG ENLIGHTENMENT. ANO ANG BAHAGING GINAMPANAN NG MGA PHILOSOPHE SA PANAHONG ITO?
5. ANO ANG AMBAG NG KABABAIHAN SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT?
6. ANO ANG AMBAG NG SUMUSUNOD NA PANAHON NG ENLIGHTENMENT:
A. JOHN LOCKE
B. JOHN HOWARD
C. DENIS DIDEROT
D. CESARE BECCARIA
E. THOMAS HOBBES
F. MARY WOLLSTONECRAFT
G. JEAN JACQUES ROUSSEAU
7. ANO ANG MGA PAMANA NG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO AT ENLIGHTENMENT? IPALIWANAG.
8. BAKIT NATIN DAPAT PAHALAGAHAN ANG PAMANA NG DALAWANG PANAHONG ITO?

ARALIN 26: MGA REBOLUSYONG PAMPOLITIKA AT PANLIPUNAN

1. ANO ANG MGA PATAKARANG IPINATUPAD NG GREAT BRITAIN SA 13 KOLONYA NA NAGING SANHI NG PAGTUTOL SA PAMAHALAANG KOLONYAL?
2. ANONG MGA URI ANG MARAMING PRIBILEHIYO SA LIPUNANG FRENCH BAGO ANG REBOLUSYON?
3. ANO ANG PAGKAKAIBA NG NOURGEOISIE SA PETITE NOURGEOISIE?

PAGPAPAHALAGA:

1. DAPAT BANG PAPURIHAN ANG MGA PINUNO AT MAMAMAYAN NA LUMAHOK SA SUMUSUNOD NA REBOLUSYON? IPALIWANAG.
A. REBOLUSYONG AMERIKANO
B. REBOLUSYONG FRENCH
C. REBOLUSYON SA LATIN AMERICA
2. MAHALAGA PA BA SA KASALUKUYAN ANG MGA IDEYA AT PRINSIPYONG IPINAGLABAN SA MGA REBOLUSYONG ITO? BAKIT?

TALAKAYAN:

1. ANO ANG REBOLUSYONG AMERIKANO? BAKIT NAGHIMAGSIK ANG MGA AMERIKANO?
2. ANO ANG NAGANAP MATAPOS MATALO ANG MGA FRENCH SA QUEBEC NOONG 1759?
3. KAILAN NAGING MALAYA ANG AMERICA?
4. ANO ANG NAGING KONDISYON NG MGA NANINIRAHAN SA 13 KOLONYA SA AMERICA?
5. ANO ANG MGA PROBISYON NG SUMUSUNOD NA BATAS? BAKIT NAGPALIYAB NG REBOLUSYON SA AMERICA ANG MGA ITO?
A. SUGAR ACT
B. STAMP ACT
C. TOWNSHEND ACT
6. SINO ANG MGA PATRIOT? ANG MGA LOYALIST O TORIES?
7. SINO SI THOMAS PAINE? ANO ANG KANYANG ISINULAT? NAKATULONG BA ITO SA PAGSIKLAB NG DAMDAMING REBOLUSYONARYO?
8. ANO ANG MAHALAGANG PANGYAYARING NAGANAP NOONG HUNYO 4, 1776?
9. ANO ANG SIGAW NG 13 KOLONYA? ANO ANG KINAHINATNAN NITO?
10. KAPWA BA HUMARAP SA SULIRANIN ANG PUWERSANG BRITISH AT AMERIKANO SA PAGSIKLAB NG REBOLUSYONG AMERIKANO? ANO ANG MGA SULIRANING KINAHARAP NILA?
11. ANO ANG BOSTON TEA PARTY? ANO ANG NAGING BUNGA NITO?
12. ANO ANG KAHALAGAHAN NG REBOLUSYONG AMERIKANO?
13. ANO ANG NAGANAP NANG MABUO AT LUMAGANAP ANG OPOSISYON LABAN SA NOBILITY?
14. BAKIT NAGANAP ANG REBOLUSYONG FRENCH?
15. ANO ANG MGA BUMUBUO SA LIPUNANG FRENCH NOONG IKA-18 SIGLO? ILARAWAN ANG BAWAT ISA. ANU-ANO ANG SULIRANING KINAKAHARAP NG BAWAT ISA?
16. NAGING MAKABULUHAN BA SA FRANCE ANG PAGIGING SENTRO NITO ANG ENLIGHTENMENT NOONG IKA-18 SIGLO? PANGUTWIRANAN ANG SAGOT.
17. WALANG TAKDA O ABSOLUTE BA ANG KAPANGYARIHAN NG HARI NG FRANCE? PATUNAYAN ITO.
18. ANO ANG URI NG LIDERATO NINA LOUIS XV AT LOUIS XVI? ANO ANG NAGANAP SA FRANCE SA PANAHON NG KANILANG PAGHAHARI RITO?
19. ANO ANG MGA SALIK NA HUMANTONG SA PAGSIKLAB NG REBOLUSYONG FRENCH?
20. ANO ANG MGA GRUPONG BUMUBUO SA ESTATES-GENERAL? IPALIWANAG ANG GAWAIN NG BAWAT ISA.
21. PAANONG NALIMITAHAN ANG KAPANGYARIHAN NG HARI NG FRANCE?
22. KAILAN NAGANAP ANG REIGN OF TERROR? BAKIT ITO IPINATUPAD? ANO ANG KINAHINATNAN NITO?
23. ANO ANG BUMUBUO SA PAMAHALAANG DIRECTORY? KAAGAD BANG NAGWAKAS ITO? BAKIT?
24. TUMAGAL BA ANG REBOLUSYON SA LATIN AMERICA LABAN SA SPAIN? IPALIWANAG ANG SAGOT.
25. IBIGAY ANG APAT NA URI NG MGA MAMAMAYAN SA KOLONYA. ILARAWAN ANG BAWAT ISA.
26. NAMAYANI BA SA PANAHONG ITO ANG KAWALAN NG KATARUNGAN? MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA.
27. KAILAN MALAWAKANG SUMIKLAB ANG REBOLUSYON SA LATIN AMERIKA? BAKIT ITO NANGYARI?
28. ANO ANG NAGANAP MULA 1817 HANGGANG 1822?
29. SINO SINA JOSE DE SAN MARTIN AT SIMON BOLIVAR? ANO ANG PAPEL NA GINAMPANAN NILA SA PAGPAPALAYA NG MGA KOLONYA SA LATIN AMERIKA?
30. BAKIT MAS MADALI PARA SA BRAZIL ANG PAGKAMIT NG KALAYAAN?

ARALIN 27: ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

1. BAKIT NAKATULONG SA GREAT BRITAIN ANG PAGKAKAROON NG PAMBANSANG BANGKO?
2. ANU-ANONG PAGBABAGO SA SISTEMA NG TRANSPORTASYON AT KOMUNIKASYON ANG NAGANAP NOONG PANAHON NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL? ALINSA MGA EPEKTO NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL ANG NANANAIG PA RIN SA ATING KAPALIGIRAN? IPALIWANAG.

PAGPAPAHALAGA

1. ALING KONTRIBUSYON NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL ANG HIGIT NA PINAKINABANGAN NG SANGKATAUHAN? IPALIWANAG.
2. DAPAT BANG PASALAMATAN ANG GREAT BRITAIN SA PAGTATAGUYOD NG MGA IMBENSYON GAYA NG MGA TREN? IPALIWANAG.

TALAKAYAN

1. ANO ANG KAHULUGAN NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
2. BAKIT SA GREAT BRITAIN UMUSBONG ANG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
3. ANO ANG KAUGNAYAN NG PRODUKSYON NG TELA SA REBOLUSYONG INDUSTRIYAL SA GREAT BRITAIN?
4. ANO ANG PANGUNAHING KATANGIAN NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL? ANO ANG IBA’T IBANG SALIK NA NAKATULONG SA PAG-UNLAD NG SISTEMANG PABRIKA?
5. BAKIT BUMABA ANG BILANG NG NAMAMATAY SA GREAT BRITAIN SA PANAHON NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
6. ANO ANG ENCLOSURE MOVEMENT? PAANO NITO NABAGO ANG KABUKIRAN SA GREAT BRITAIN?
7. ANONG MGA KAGAMITAN ANG NAIMBENTO SA PANAHON NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL? PAANO NAKATULONG ANG IBA’T IBANG IMBENSYON SA PANAHONG ITO?
8. ANO ANG PATENT SYSTEM? PAANO ITO NAKATULONG SA MGA IMBENTOR NA BRITISH?
9. ANONG PAPEL ANG GINAMPANAN NG KALAKALAN NG ALIPIN SA PANAHON NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
10. ANO ANG IBA PANG SALIK SA PAG-UNLAD NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
11. ANO ANG MGA MABUTI AT HINDI MABUTING EPEKTO NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
12. ANO ANG MASS PRODUCTION? PAANO ITO NAISAKATUPARAN NOONG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?

ARALIN 28: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN

1. ANO ANG PAGKAKAIBA NG UNA AT IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO?
2. BAKIT HINDI NAGAWA NG AFRICA NA IPAGTANGGOL ANG SARILI LABAN SA MGA MANANAKOP NA EUROPEO?

PAGPAPAHALAGA:

1. DAPAT BANG KONDENAHIN ANG MGA KANLURANIN SA PAGSAKOP NG MAHIHINANG BANSA AT PAGKALAKAL NG MGA ALIPIN? PANGATUWIRANAN ANG IYONG SAGOT.

TALAKAYAN:

1. ANO ANG PAPEL NG MGA KOLONYA SA KAPITALISTANG EKONOMIYA NG MGA BANSANG EUROPEO NA DUMAAN SA REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
2. ANO ANG IBIG SABIHIN NG SOCIAL DARWINISM? PAANO ITO NAGING SALIK NG IMPERYALISMO?
3. ANO ANG MGA SALIK SA TAGUMPAY NG KOLONYALISMONG EUROPEO SA AFRICA?
4. ANO ANG MGA EPEKTO NG IMPERYALISMO SA AFRICA?
5. ANONG MGA BANSANG KANLURANIN ANG NAGHATI-HATI SA ASYA?
6. ANONG PANGYAYARI ANG NAGING HUDYAT SA PAGKAKAROON NG SPHERES OF INFLUENCE SA CHINA?
7. ANO ANG MGA EPEKTO NG IMPERYALISMO SA ASYA?

ARALIN 29: NASYONALISMO SA EUROPE AT SA ASYA

1. BAKIT ITINUTURING NA KARUGTONG LAMANG NG REBOLUSYONG FRENCH ANG MGA PAG-AALSA NOONG IKA-19 NA SIGLO?
2. ANO ANG NAGING PAPEL NG GITNANG URI SA MGA BANSANG SINAKOP SA PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA KANILANG BANSA?

PAGPAPAHALAGA:

1. DAPAT BANG PARANGALAN ANG MGA ASYANONG NAKIBAKA PARA SA KALAYAAN NG KANILANG BANSA?
2. PAANO MO IPINAKITA ANG PAGPAPAHALAGA SA PAKIKIPAGLABAN NG MGA PILIPINO UPANG MAKAMIT ANG KALAYAAN?

TALAKAYAN:

1. ANO ANG IBIG SABIHIN NG NASYONALISMO?
2. KAILAN NAGIGING MASAMA ANG NASYONALISMO?
3. BAKIT IPINATAWAG ANG CONGRESS OF VIENNA? ANONG MGA BANSA ANG LUMAHOK DITO? ANO ANG RESULTA NG CONGRESS OF VIENNA?
4. ANONG MGA BANSA ANG BUMUO NG CONCERT OF EUROPE? PAANO ITO NAKATULONG SA KATATAGAN NG EUROPE?
5. ANO ANG RADIKAL NA KILUSAN NA NABUO SA GERMANY? ANO ANG LAYUNIN NITO? BAKIT ITO BINUWAG NI CLEMENS VON METTERNICH?
6. ANONG KILUSAN ANG ITINATAG NG MGA REBOLUSYONARYO SA ITALY? ANO ANG LAYUNIN NITO? BAKIT NAG-ALSA ANG MGA CARBONARI LABAN KAY HARING FERDINAND I? PAANO NASUGPO ANG PAG-AALSA?
7. PAANO LUMAYA ANG GREECE MULA SA MGA OTTOMAN TURK? ANO ANG NAGING RESULTA NG PAGKAPANALO NG GREAT BRITAIN, RUSSIA, AT FRANCE LABAN SA MGA TURK? SINO ANG NAGING UNANG HARI NG GREECE?
8. BAKIT NAGKAROON NG PAG-AALSA SA SPAIN NOONG 1820? ANO ANG NAGING RESULTA NG PAG-AALSANG ITO?
9. ANO ANG NAGSILBING MITSA SA PAGSIKLAB NG REBOLUSYONG PARIS NOONG 1830? ANO ANG NAGING RESULTA NG REBOLUSYONG ITO?
10. BAKIT NAGKAROON NG PAG-AALSA SA VIENNA ANG MGA MAGSASAKA, MANGGAGAWA AT ESTUDYANTE? ANO ANG NAGING RESULTA NG PAG-AALSANG ITO?
11. BAKIT SUMIKLAB ANG REBELYONG SEPOY? ANO ANG KINAHINATNAN NG REBELYONG ITO?
12. BAKIT SUMIKLAB ANG IBA’T IBANG REBELYON SA CHINA? ANO ANG KINAHINATNAN NG CHINA SA PAGKATALO NITO SA DIGMAANG OPYO LABAN SA MGA ENGLISH? ANO NAMAN ANG RESULTA NG BOXER PROTOCOL?
13. ANO ANG MGA DAHILAN NG PAG-AALSA NG MGA PILIPINO LABAN SA MGA ESPANYOL? ANO ANG KINAHINATNAN NG KILUSANG REPORMISTA AT KATIPUNAN NA ITINAGUYOD NG MGA PILIPINO?
14. ANO ANG IMPLUWENSYA NG LIBERALISMO SA NASYONALISMONG NABUO SA EUROPE AT ASYA?

ARALIN 30: ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG

1. ANO ANG MGA SALIK NA NAKAAPEKTO SA PAGSIKLAB NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
2. ANO ANG MGA PANGYAYARI SA BALKAN PENINSULA NA NAKAAPEKTO SA PAGSIKLAB NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
3. ANO ANG NAGING EPEKTO SA TAKBO NG DIGMAAN NG PAGSALI RITO NG U.S.?
4. PAANO NAAPEKTUHAN NG DIGMAAN ANG KATAYUAN NG KABABAIHAN?
5. ANO ANG MAHALAGANG PROBISYON NG TREATY OF VERSAILLES NG 1919?
6. SINO ANG MGA BOLSHEVIK?
7. ANO ANG LEAGUE OF NATIONS? BAKIT ITO ITINATAG?

PAGPAPAHALA:

1. MAHALAGA BANG MAGKAROON NG MGA ORGANISASYONG PANGKAPAYAPAAN ANG MGA BANSA? IPALIWANAG.
2. DAPAT BANG PATAWARIN ANG MGA BANSANG NAGPASIMULA NG ISANG DIGMAANG PANDAIGDIG? PANGATUWIRANAN ANG SAGOT.

TALAKAYAN:

1. ANO ANG MGA PANGUNAHING KAGANAPAN SA EUROPE NA MAITUTURING NA NAKAAPEKTO SA PAGSIKLAB NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG? ILARAWAN ANG MGA KAGANAPANG ITO.
2. PAANO NAKAPAGPALALA ANG MGA NABANGGIT NA KRISIS NG TENSYON SA PAGITAN NG MGA PWERSANG KANLURANIN NA HUMANTONG SA PAGSIKLAB NG DIGMAAN?
3. ANONG MGA BANSA ANG BUMUBUO SA TRIPLE ALLIANCE? SA TRIPLE ENTENTE? BAKIT NABUO ANG MGA ALYANSANG ITO?
4. ANO ANG MGA PANANAW NA LUMAGANAP UKOL SA SANHI NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
5. AYON SA POPULAR NA PANANAW, ANONG MGA BANSA O IMPERYO ANG NAGPASIMULA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
6. ANO ANG NAGING HUDYAT NG PAGSISIMULA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
7. ANO ANG MGA KAGANAPAN SA PANAHON NG DIGMAAN?
8. PAANO NASANGKOT ANG UNITED STATES SA DIGMAAN?
9. BAKIT TINAWAG NA THE GREAT WAR ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
10. ANO ANG MGA EPEKTO NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
11. ANONG MGA KASUNDUAN ANG NILAGDAAN PARA SA PANDAIGDIGANG KAPAYAPAAN?
12. BAKIT ITNATAG ANG LEAGUE OF NATIONS?
13. BAKIT HINDI SUMALI ANG U.S. SA LEAGUE OF NATIONS?
14. BAKIT ITINUTURING NA EPEKTO NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG ANG REBOLUSYONG RUSSIAN?
15. ANO ANG MGA SALIK NA NAGTULAK SA MGA RUSSIAN NA MAGREBOLUSYON NOONG 1917?
16. SINO SI LENIN? ANO ANG MGA PATAKARANG IPINATUPAD NIYA SA RUSSIA UPANG ISULONG ANG KANYANG IDEOLOHIYA?
17. BAKIT NABUWAG ANG IMPERYONG OTTOMAN?
18. ANO ANG RESULTA NG PAGKATALO NG IMPERYO SA DIGMAAN?
19. ANO ANG SISTEMANG MANDATO? ANONG MGA BANSA ANG SUMAILALIM SA SISTEMANG ITO?
20. ANONG PAMAMARAAN ANG ISINAGAWA NG MGA BANSA PARA MAIWASAN ANG ISA PANG DIGMAAN AT MAKAMTAN ANG KAPAYAPAANG PANDAIGDIG?
21. ANO ANG PANGUNAHING LAYUNIN NG LEAGUE OF NATIONS?

ARALIN 31: ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG

PAGPAPAHALAGA:

1. ANONG MALAGIM NA PANGYAYARI ANG NAGANAP SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
2. BAKIT HINDI MAKATAO ANG GINAWA NG NAZI GERMANY SA MGA JEW?

TALAKAYAN:

1. ANO ANG MGA SALIK NA NAGBIGAY-DAAN SA PAGSIKLAB NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
2. ANO ANG KAHULUGAN NG TOTALITARYANISMO, NASYONALISMO, PASISMO AT NAZISM?
3. SINO ANG MGA NAGING DIKTADOR SA EUROPE BAGO SUMIKLAB ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
4. BAKIT NAGING MASIDHI ANG MILITARISASYON SA JAPAN?
5. PAANO SINAKOP NG GERMANY ANG POLAND NOONG 1939?
6. BAKIT TINAWAG NA PHONY WAR ANG NAMAGITAN SA MGA BANSANG EUROPEO MULA SETYEMBRE 1939 HANGGANG ABRIL 1940? PAANO ITO NAGWAKAS?
7. BAKIT NAGPULONG ANG TATLONG PINUNO NG NANALONG MGA BANSA SA IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
8. ANO ANG MGA KAPARUSAHANG IGINAWAD SA GERMANY AYON SA YALTA SETTLEMENT?
9. PAANO PINARUSAHAN ANG JAPAN NG ALLIES?
10. PAANO NATAMO NG RUSSIA ANG ESTRATEHIKONG POSISYON NITO SA SYA?
11. PAANO NAITATAG ANG UNTIED NATIONS?
12. ANO ANG VETO? ANONG MGA BANSA ANG MAY KAPANGYARIHANG ITO?
13. BAKIT MAITUTURING NA MAKAPANGYARIHAN ANG MGA BANSANG KASAPI NITO?
14. BAKIT ITINATAG ANG UNITED NATIONS? NAKATULONG BA ITO SA PAGPAPANATILI NG KAPAYAPAAN SA DAIGDIG? PANGATWIRANAN ANG SAGOT.
15. PAGHAMBINGIN ANG UNA AT IKALWANG DIGMAANG PANDAIGDIG BATAY SA GINAMIT NA TAKTIKANG MILITAR.
16. ALING DIGMAAN ANG NAGDULOT NG HIGIT NA PINSALA? BAKIT?
17. ANO ANG EPEKTO NG DIGMAANG PANDAIGDIG SA MGA KOLONYANG BANSA AT KANLURANIN BANSA?

MATEO, TADENA, BALONSO, BONCAN, JOSE, PONSARAN, ONG: KASAYSAYAN NG DAIGDIG: PP. 208-335: 2012, VIBAL PUBLISHING HOUSE, INC, MANILA

GABAY SA INYONG PROYEKTO PARA SA IKATLONG MARKAHAN:
1. KAILANGAN NG BUOD NG BAWAT ARALIN MULA 21 HANGGANG 31.
2. KADA ARALIN, KAILANGANG NAKASUNOD ANG MGA TANONG AT MGA SAGOT NA INIHANDA SA ITAAS.
3. MAYROON KAYONG MAHIGIT ISANG BUWAN PARA TAPUSIN ANG INYONG PROYEKTO.
4. MAKIKITA ANG MGA SAGOT SA MGA TANONG SA ITAAS SA INYONG BATAYANG AKLAT NA KASAYSAYAN NG DAIGDIG SA MGA PAHINA 208 HANGGANG 335.
5. ANG BAWAT MAG-AARAL AY MAARING MAGKOMENTO SA IBABA NITO AT SINUMANG MAKAPAGBIGAY NG KOMENTO NA MAY SARILING INTERNET USER’S NAME AY LIMANG PUNTOS NA SA PROYEKTO. MAY DALAWANG PUNTOS NAMAN ANG WALANG INTERNET USER’S NAME NA MAKAKAPAGKOMENTO.
6. SA JANUARY 7-8, 2013 ANG PASAHAN NG PROYEKTO. WALA NANG PALUGIT MALIBAN SA PETSANG SINABI.
81 komento:

 1. so bale po ang mga sagot sa mga tanong na yan un na po yung pinakabuod namen ??

  TumugonBurahin
 2. basahin maige ang gabay huh... maliban sa buod e sasagutan ang mga tanong na ibinigay. dapat wala ring kopyahan!

  TumugonBurahin
 3. Yung sagot po ba namin Sir yun na yung BUOD ? :)

  TumugonBurahin
 4. iba pa ang buod sa sagot... ibubuod niyo muna then kasunod nun yung mga sagot nyo sa mga tanong... :)

  TumugonBurahin
 5. ang haba naman sir baka hindi kasya sa folder...

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. kasya yan... nasa diskarte niyo lang yan:)

   Burahin
 6. yeah! lahat yan kailangan niyong sagutan plus dapat may buod kau huh:)

  TumugonBurahin
 7. Mga Tugon
  1. para matuto kayo... yang haba na yan baka tumalino na kayo sa araling panlipunan:)

   Burahin
 8. sir lahat tlga kelangan sagutan ? wla na bang tawad ean xDD
  ang haba kc ee xDD

  TumugonBurahin
 9. Mga Tugon
  1. copy and answer po yan! mukha ba itong tindahan para tumawad ka? yung tanong palang na yan ay aabot na sa 11 bond paper plus yung sagot... hehehe

   Burahin
 10. sir pag marami po bang comment maraming points din??!hehe..

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. five points lang ang comment... bawal tumawad:)

   Burahin
 11. wala ng pero pero 2 now or never na 2 uumpisahan kuna....
  puyatan 2 hehehe ^_^

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. hahaha... mukhang sisimulan na ngaun ah:)go! go! go!

   Burahin
  2. sir anu pa ung ibubuod saka sulat puba hindi print

   Burahin
  3. ibubuod ninyo mga aralin mula 21 hanggang 31 tapos sasagutin niyo naman ang mga tanong na yan...

   Burahin
  4. sir mas mataas puba ibibigay mong grade pag sinulat lang
   o print

   Burahin
 12. ano ser !! copy and answer pa ??
  grabe ser aa =)

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. copy and answer dapat... kailangan ninyong magsulat or else useless ang sagot niyo:)

   Burahin
 13. sa bond paper po ba ?? pwede po bang sa 1 whole sheet nalang po ??

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. basta gusto ko kapag pinasa niyo e mukhang project hindi pambalot ng tinapa:)

   Burahin
 14. sir... holo ko!!! kailangan po talaga copy and answer??

  ahhhmmm edi parang nag fill-up lang din po kami???

  TumugonBurahin
 15. .......................

  TumugonBurahin
 16. ' the best project ever ! thanks sir !

  TumugonBurahin
 17. madali lng ...
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .


  madali lng kopyahin ean ..


  kopyahin nyu para B1 B2 kau haha xDD

  TumugonBurahin
 18. yung iba po ba marami ng nagawa??????????????????//

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. siguro... last week pa kasi sila tumingin dito...:)

   Burahin
 19. This is the one that I will mimic... this is very good for my students especially those who are not always listening and studying... I hope students will give something extra for their studies or else they will become street vendor someday:)

  TumugonBurahin
 20. hi sir cherry po i2

  TumugonBurahin
 21. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  TumugonBurahin
 22. tama ......hello sa lahat............pagandahan nalang poew ng project ......

  TumugonBurahin
 23. easy lng pala hanapin 2ng project !!!! hahahaha

  TumugonBurahin
 24. grabe napakahaba nman nito hayyyyyyyyyyyyyyyyy !!!!! :)

  ang hirap ahhhhhh

  TumugonBurahin
 25. nice Cherry... nakapagparamdam kana rito:

  Jeramie... talagang pagandahan yan... nasa kamay ninyo ang inyong grado:)

  Isidro... kala ko ba easy lang... bakit naman nahihirapan ang sunod mong comment? hehehe:)

  TumugonBurahin
 26. sa wakas nakagawa rin ng google account hahahaha ^^

  TumugonBurahin
 27. hi sir ANN MARGARETTE PO ITO XD...
  YAn na sir nakapag comment na po ako...

  TumugonBurahin
 28. it`s Like sumMarizing whoLe unit 3 through answering the given question .
  .
  .
  . nag Upgrade c sr. sosyaL ! hahahah :D

  TumugonBurahin
 29. sir ang haba nmn nito
  SALOMON nga pala Sir :) Xd>>

  TumugonBurahin
 30. KUNG NAHIHIRAPAN KAYO E DI HUWAG NA KAYONG GUMAWA PARA NAMAN HINDI RIN AKO MAHIRAPAN SA INYO :)

  TumugonBurahin
 31. hehehe joke lang nmn .. . meron kanu kasu ung iba wala pang answer ^^

  TumugonBurahin
 32. hala ka !!
  sisimulan ko na nga to ..
  lapet na pasahan ee

  TumugonBurahin
 33. PLUS FIVE (PROJECT)

  NICOLE ROQUE
  RENZ ORDONO
  ARVIC SANSAN
  CARL NEPHI PASCUAL
  TROY PISANOS
  ROGELITO PABATANG
  MARK ANTHONY
  ASA SORIANO
  ELAINE MARTIN
  JERAMIE DAQUIADO
  ISIDRO MAGSINO
  LEONARD PEDIMONTE
  MAY GUZMAN
  JOVIN ABALOS


  PLUS TWO (PROJECT)

  CLARENZ CADELINA
  CHERRY PABRE
  ANN MARGARETTE
  SALOMON


  TELL ME IF THERE MISSING :)

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. hala sir empwe di po ako papayag na 2 pts lang po !!
   aheheheh..
   menun po kaya akong google account..
   yaw ko lang po ilagay iii...
   kakahiya po kase ung picture ko ditow..
   aheheheheh.

   Burahin
  2. sumunod sa patakaran para makuha ang gusto! tama?

   Burahin
  3. opo.. :P

   Burahin
 34. ATTENTION STUDENTS:

  PLEASE BE REMINDED THAT YOU SHOULD HAVE YOUR UNIQUE PROJECT...

  YOUR PROJECT MUST NOT BE COPIED FROM OTHER OR ANY OTHER MEANS ESPECIALLY ITS CONTENT...

  THERE IS NO OTHER EXTENSION OF SUBMISSION... IT'S YOUR RESPONSIBILITY AND OBLIGATION TO COMPLY...

  THANK YOU AND GOD BLESS!!!

  TumugonBurahin
 35. PLUS FIVE (PROJECT)

  NICOLE ROQUE
  RENZ ORDONO
  ARVIC SANSAN
  CARL NEPHI PASCUAL
  TROY PISANOS
  ROGELITO PABATANG
  MARK ANTHONY
  ASA SORIANO
  ELAINE MARTIN
  JERAMIE DAQUIADO
  ISIDRO MAGSINO
  LEONARD PEDIMONTE
  MAY GUZMAN
  JOVIN ABALOS
  CLARENZ CADELINA
  KIMBERLY ROZAL


  PLUS TWO (PROJECT)


  CHERRY PABRE
  ANN MARGARETTE
  SALOMON


  TELL ME IF THERE is MISSING :)

  TumugonBurahin
 36. madami akong natutunan sa mga aralin habang akoy gumagawa..


  good job for me.... ^_^

  TumugonBurahin
 37. Babawi ako ngayon sir ! sisimulan kna po yan :)

  TumugonBurahin
 38. ano po sagot sa aralin 31? thanks po :D

  TumugonBurahin
 39. jdai_emo@yahoo.comEnero 4, 2014 nang 2:58 PM

  dami po akong natutunan d2 ahh :) salamat po sa gumawa nito.. happy new year :D

  TumugonBurahin
 40. hindi ko po mahanap yung gsto kung hnapin.. :(

  TumugonBurahin
 41. ganda ng tugtug ... :D

  TumugonBurahin